Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - veebruar - märts 2023

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - veebruar - märts 2023 (23. veebruari seisuga)

Avatud taotlusvoorud – veebruar 2023

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

MAK meede 9.2

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

kuni jätkub eelarvelisi vahendeid 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Teravilja sekkumiskokkuost

EAGF

jaanuar - mai   65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

8.02.-31.12.2023 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3
22.02.-02.03.2023 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale, kütuse hinna hüvitamine

EMKF 4.3.3.1
28.02.-07.03.2023 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – märts 2023

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)

EAGF
märts – september 2023   65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

EAGF

02.03.-17.04.2023 10.12.2023 10.12.2023-30.06.2024

Ammlehma kasvatamise otsetoetus

EAGF

02.03.-17.04.2023 10.12.2023 10.12.2023-30.06.2024

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

EAGF
02.03.-17.04.2023 10.12.2023 10.12.2023-30.06.2024

Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale, elektri hinna hüvitamine

EMKF meede 4.3.3.2

29.03.-05.04.2023 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus

MAK meede 3.1

22.03.-29.03.2023 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

22.03.-05.04.2023 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest