Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus 2023

Meede 3.1 VI voor EAFRD MAK 2014-2020

Juhime taotlejate tähelepanu järgmisele:

Määruse nr 63 "Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus" § 6 lõike 2 ning § 13 lõike 4 alusel toimub 22.–29. märts 2023. a samaaegselt toetustaotluse ning maksetaotluse esitamise voor.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus aitab kaasa põllumajandustootjate suuremale huvile liituda juba olemasolevate riigisiseselt tunnustatud toidukvaliteedikavadega "Rohumaaveise liha tootmine"  ja „Biosfääri programmiala rohumaaveis- ja lammas“ ning soodustab nii uute riigisiseselt tunnustatud toidukvaliteedikavade kui ka Euroopa Liidu (EL) üleselt registreeritavate kvaliteedikavade teket.

Nimetatud kvaliteedikavade teke aitab omakorda parandada põllumajandussektori konkurentsivõimet, tõsta tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames toodetud kõrgema lisandväärtusega toodete omadustest ja eelistest ning loob eeldused kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule jõudmiseks.

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetust saavad taotleda tunnustatud kvaliteedikavaga liitunud põllumajandustootjad, kes toodavad kavas ettenähtud tingimustel toiduaineid või põllumajandustooteid.

Toetust rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ning 15% ulatuses Eesti riigi eelarvest.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 80 000 eurot.

Toetust saab taotleda 22.–29. märts 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhend on leitav abimaterjalide hulgast ning e-PRIAs vastava teenuse juures.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige 3.1 – Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

Taotleja võib taotlusperioodi jooksul esitada ühe taotluse. Toetustaotluse esitamise aastal esitatakse maksetaotlus koos toetustaotlusega.

Toetust antakse kokku ühes tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemise püsikulude hüvitamiseks kuni viiel aastal alates esmakordsest kavaga liitumisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. a.

Toetustaotluse esitamise aastal esitatakse e-PRIAs maksetaotlus koos toetustaotlusega.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIAle maksetaotluse kuni viiel aastal alates toetustaotluse esitamisest.

Toetuse saamise tingimused ja taotlejale esitatavad nõuded on sätestatud maaeluministri 26.07.2019 määrusega nr 63 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus“.

 • taotleja on füüsiline või juriidiline isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivne põllumajandustootja ja kes osaleb sama seaduse § 92 lõike 3 alusel tunnustatud toidukvaliteedikavas;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
 • taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud kehtivaid karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 66¹, 66², 66⁶ või 66¹⁰, tarbijakaitseseaduse §-s 68, 69 või 70, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 120¹, 126 või 126⁴, toiduseaduse §-s 53¹, 53², 53³, 53⁵ või 53⁶, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, § 551 punktis 2, §-s 264, 364 või 365 sätestatud nõuete rikkumise eest.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määruses.

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus põllumajandusliku majapidamise kohta aastas on 3000 eurot.

Toetust antakse iga-aastase maksena ühe taotleja kohta üks kord aastas ja selle aasta kohta, mille jooksul taotleja on osalenud tunnustatud toidukvaliteedikavas.

 

 • alla 41 ha suuruse rohumaa puhul 569 eurot;
 • 41–103 ha suuruse rohumaa puhul 617 eurot;
 • 104–244 ha suuruse rohumaa puhul 880 eurot;
 • üle 244 ha suuruse rohumaa puhul 1346 eurot.

Rohumaa suuruse määramisel lähtub PRIA eelmise aasta lõpu seisuga (31. detsember 2022. a) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud andmetest.

Arvesse võetakse nii taotleja omandis kui ka taotleja poolt muul õiguslikul alusel (nt rentimine) kasutatavad maad. Rohumaana arvestatakse nii lühiajalisi rohumaid kui ka püsirohumaid.

 • Aastane kontrollikulu taotleja kohta 414,50 eurot;
 • Vähemalt kümne kuu vanuse ute kohta 9,22 eurot;
 • Lihatõugu ammlehma või vähemalt kaheksa kuu vanuse lihatõugu lehmmullika kohta 37,20 eurot.
Loomade arvu määramisel lähtub PRIA taotluse esitamise tähtpäeva seisuga (29. märts 2023. a) PRIA loomade registrisse kantud loomadest. 
 
Toetuse arvestusse lähevad lihatõugu ammlehmad, vähemalt kaheksa kuu vanused lihatõugu lehmmullikad ning vähemalt kümne kuu vanused uted.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast ehk hiljemalt 09. juunil 2023. a.

PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 13 nimetatud nõuetekohase maksetaotluse esitamisest.

Taotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite  alusel.

Tunnustatud toidukvaliteedikavas „Rohumaaveise liha tootmine“ osalemise puhul vastab taotlus hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui taotleja kasutuses oleva rohumaa pindala suurus on vähemalt üks hektar 31.12.2022 seisuga. Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks selle taotleja taotlus, kelle kasutuses oleva rohumaa pindala on suurem.

Tunnustatud toidukvaliteedikavas „Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas“ osalemise puhul vastab taotlus hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui taotleja peab taotlusvooru viimase päeva seisuga (29.03.2023) vähemalt:

1) viit lihatõugu ammlehma või

2) viit vähemalt kaheksa kuu vanust lihatõugu lehmmullikat või

3) kümmet vähemalt kümne kuu vanust utte.

Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks selle taotleja taotlus, kelle peetavate loomade arv on suurem.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse esmalt suurema osalejate arvuga toidukvaliteedikava taotlused. Taotlused rahuldatakse paremusjärjestuse alusel.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus Lisatud

Abiks taotlejale

Nimetus Lisatud

Paremusjärjestus

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)