Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks 2023

Meede 4.3.3.2 I voor EMKF EMKF 2014-2020 RK

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Maaeluministri määruse „Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale“ eesmärgiks on leevendada Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Ukraina vastu tingitud negatiivseid mõjusid kalandusvaldkonnas.  

Toetusega hüvitatakse vesiviljelustoodete tootmisega ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele hinnatõususust tingitud lisakulud elektrienergiale ning kalapüügil kasutatava kütuse hinnatõusust tingitud lisakulud merekalapüüdjatele (sh kaugpüüdjatele).

Toetust saab taotleda kalapüügiks kasutatud aktsiisivaba diislikütuse või vesiviljelustoodete tootmisel ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel kasutatud elektrienergia hinnatõusu selle osa kohta, mis on ilmnenud pärast Venemaa sõjalise agressiooni algust Ukraina vastu, st ajavahemikul 1. märts kuni 31. detsember 2022. aastal.

Määruse alusel avaneb kaks taotlusvooru, millest käesolevas voorus hüvitatakse elektrienergia hinnatõusust tingitud lisakulud.

Kütuse hinnatõusu hüvitamise taotlusvoor oli avatud 28. veebruarist 7. märtsini 2023. a. Selle kohta leiab rohkem infot siit.

Meetme „Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks” taotlusvooru eelarve on 5 180 600 eurot. Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% Eesti kaasrahastusest.

Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% Eesti kaasrahastusest.

Taotluste vastuvõtt toimub 29. märtsist 5. aprillini 2023. a.

Taotlusi saab esitada PRIA iseteeninduskeskkonnas e-PRIA. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja e-PRIA kaudu toetustaotluse.

Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes tegutseb taotluse esitamise ajal ja tegutses 2022. aastal tegevusalal, milleks on kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 10201), magevee vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03221), mere-vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03211) või merekalapüük (EMTAK-i jao A alajagu 03111) või mere- ja muude vetikate töötlemine ja säilitamine.

Taotleja elektritarbimise kulu peab olema selgelt seostatav vesiviljelustoodete tootmisega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega. Näiteks on ettevõtja tegevuskohas tegevusalal tegutsemiseks vajaliku elektri tarbimine muust elektritarbimisest eraldi mõõdetav ja sellele saab teenusepakkuja esitada arve.

Toetuse suuruse arvutamisel ei võeta arvesse 2022. aastal elektrituruseaduse alusel riikliku elektri universaalteenusena tarbitud elektri kogust.

Lisaks ei anta elektri hinnavahe hüvitamiseks toetust, kui taotleja on 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. a tarbinud elektrit hinnaga, mis on alla 123,19 euro megavatt-tunni kohta.

Näiteks kui taotleja hakkas 1. novembrist tarbima elektrit universaalteenusena, siis selle eest elektri hinnavahe hüvitust taotleda ei saa. Sellisel juhul saab toetust taotleda ajavahemikul 1. märts kuni 31. oktoober 2022. a tarbitud elektri eest.

Taotlejale ja taotlusele esitavate nõuete täielik nimekiri on täpsemalt kirjeldatud määruses § 7.  

1) Kalapüügil, vesiviljelustoodete tootmisel või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügitulu tõendav dokument või väljavõte raamatupidamisregistri kontost, milles on välja toodud nende toodete müügitehingud 2022. aasta kohta.

2) Elektrileping.

2) Selle isiku väljastatud arve, kellelt taotleja ostis elektrit ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022.

3) Punktis 3 nimetatud arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte.

4) Teave selle kohta, kas ja kui suures koguses on taotleja 2022. aastal elektrituruseaduse alusel tarbinud elektrit universaalteenusena.

Toetuse määrad

Toetuse suurus taotleja kohta on kuni 200 000 eurot. Toetust ei anta, kui selle suurus on alla 1000 euro.

Toetuse määr on 100 protsenti. Kui taotleja on suurettevõtja, makstakse toetus välja 20 protsenti väiksemana. Nõue tuleneb määruse (EL) nr 508/2014 lisas 1 kehtestatud toetuse erimääradest, mille kohaselt vähendatakse toetust suurettevõtjale 20 protsenti.

Toetus elektrienergia hinnavahe hüvitamiseks arvutatakse järgmise valemi abil: ühikuhind 82,55 eurot megavatt-tunni kohta korrutatakse ettevõtja tarbitud elektri kogusega ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. a.

Elektri kilovatt-tund on 2022. aastal võrreldes 2021. aastaga keskmiselt 2,5 korda kallim (allikas: Nord Pool AS veebileht, Maaeluministeeriumi arvutused). 1 megavatt-tund on 1000 kilovatt-tundi.

2021. aasta 24. veebruarist kuni aasta lõpuni oli elektri hind keskmiselt 74 eurot/MWh. Perioodil 24. veebruar kuni 13. september 2021. a oli elektri keskmine hind 86 eurot/MWh. Perioodil 24. veebruar kuni 13. september 2022. a oli elektri keskmine hind 216 eurot/MWh.

Võrreldes 2022. aasta kahte esimest kuud (elektri keskmine hind 123,19 eurot/MWh) sellele järgneva kümne kuuga (elektri keskmine hind 205,73 eurot/MWh), kasvas elektri keskmine hind 2022. aastal 82,546 ehk 82,55 euro võrra MWh kohta. Seega on elektri tarbimisel tekkinud lisakulu ligi 83 eurot megavatt-tunni kohta. Teisendades saame lisakulu suuruseks 8,25 senti ühe kilovatt-tunni tarbitud elektri kohta. 

Näiteks on ettevõtja tarbinud 2022. aasta märtsist detsembrini elektrit 2000 MWh. Korrutades tarbitud elektri koguse 2022. aasta elektri keskmiste hindade vahega 82,55 eurot, saame toetuse summaks 165 100 eurot.

Toetuse määramine

PRIA hindab nõuetekohaseid taotluseid hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti. Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

Hindepunktide andmine on täpsemalt välja toodud määruses § 10.  

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates. Toetuse väljamaksmise otsus tehakse koos taotluse rahuldamise otsusega. 

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 4 punktis 3 sätestatud alusel, rahuldades kõik määruse nõuetele ja hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavad taotlused ning vähendades vajaduse korral (eelarve ületamisel) toetuse summat võrdeliselt iga taotleja kohta.

1) Toetuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas on olemas Ukraina vastu suunatud Venemaa agressioonisõjast mõjutatud probleem või kitsaskoht.

2) Toetuse mõju meetme eesmärgi saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas toetuse andmine leevendab lisakulusid, mida on kantud Ukraina vastu suunatud Venemaa agressioonisõjast põhjustatud turuhäirete mõjude tõttu tarneahelas.

3) Taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja õiguslikku eeldust tegutsemiseks kalapüügi, vesiviljelustoodete toomise või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise valdkonnas.

4) Toetuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas on selge, kuidas on arvutatud taotletav toetuse summa.

Kohustused

Toetuse saaja on kohustatud täitma kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõikes 3 sätestatud nõudeid.

Toetuse saaja peab tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ning kulude abikõlblikkuse – nimetatud kohustus hõlmab üldist korrektsust teabe ja aruannete esitamisel, sealhulgas ettenähtud vorminõuete järgimist, arusaadavate selgituste andmist, õigete andmete ja nõutud dokumentide tähtaegset esitamist. Nimetatud nõue hõlmab ka seda, et kulu- ja maksedokumendid peavad vastama raamatupidamisarvestuses kehtivatele nõuetele. Kui toetuse saaja ei esita tõendeid kulu abikõlblikkuse kohta, siis ei saa lugeda kulu abikõlblikuks ega toetust välja maksta või lugeda väljamakstud toetus õiguspäraselt väljamakstuks.

Abiks taotlejale

Abimaterjalid

Nimetus

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678

toetustega seotud info: info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)