Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus 2023

Meede 6.3 X voor EAFRD MAK 2014-2020

Juhime taotlejate tähelepanu järgmisele:

 • Füüsilisest isikust ettevõtja, kes soovib taotleda toetust müügitulu alusel (kui põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtust ei ole võimalik arvutada), peab taotluse esitamise hetkeks olema esitanud Maksu- ja Tolliametile 2022. aasta tuludeklaratsiooni. Tuludeklaratsioon peab olema esitatud vaatamata sellele, et tuludeklaratsiooni esitamise ametlik tähtaeg on 30. aprill 2023.
 • Äriühingust taotleja, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga, peab taotluse esitamise hetkeks olema esitanud äriregistrile 2022. aasta majandusaasta aruande.

Toetuse taotlemise kohta on võimalik küsida nõu Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse konsulentidelt, kelle kohta leiab infot MES nõuandeteenistuse koduleheküljelt

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse eesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

Toetuse taotlemine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu. Taotlust saab esitada 22. veebruarist 2. märtsini 2023. a. Taotluste eeltäitmist antud voorus ei toimu. Taotleja võib taotlusperioodi jooksul esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust.

Tingimused

Toetuse saamise tingimused ja taotlejale esitatavad nõuded on sätestatud maaeluministri 20.01.2015 määruses nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“. 

Toetust võib taotleda:

FIE või äriühing:

 • kelle põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 – 50 000 eurot;
 • kui põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtust ei ole võimalik arvutada, peab taotleja põllumajanduslike toodete müügitulu olema taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 – 14 000 eurot. 

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal investeeringutoetust meetmest „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”;
 • taotleja ei ole saanud toetust arengukava meetmest  "Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine” (MAK 2014-2020 meede 6.1);
 • taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaasta on vähemalt 12 kuu pikkune;
 • äriühingust taotleja, kes peab äriseadustiku kohaselt äriregistrile esitama majandusaasta aruande, on taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitanud;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest ega saa muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajaks tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

 

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise arendamiseks. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest peab kasutama sellise materiaalse vara (sealhulgas bioloogilise vara) ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt vähemalt kaks aastat pärast viimase kulutuste aruande esitamist.

Tegevused, mida tehakse põllumajandusliku tegevuse arendamiseks, kuid mis ei ole määruse mõistes investeeringud (näiteks väetise ostmine), on samuti toetatavad. Neid tegevusi tuleb taotlusel näidata tegevuse liigiga  „Muud põllumajanduslike toodete tootmise alustamise või arendamise alased tegevused“. Selliste tegevuste maksumus peab jääma alla 50 protsendi kavandatud tegevuste kogumaksumusest.

Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda ehituse või muu investeeringu jaoks Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas, mis jäävad Rail Balticu raudtee trassile.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt saab nõuetega tutvuda meetme määruses.

 

Taotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on 14 hindepunkti.

Kohustused

Alates esimese osa maksmise otsuse tegemisest peab kuue kuu jooksul olema tegevusi ellu viidud ning PRIAle tõendatud vähemalt 75% ulatuses taotluses kavandatud tegevuste maksumusest. Sealjuures peab tegevuste esimese osaga teostatavate investeeringute maksumus moodustama vähemalt 50% kavandatud tegevuste maksumusest.

Toetuse saaja peab esitama kulutuste aruande ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul alates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest. Tehtud kulutuste aruandeid saab esitada ainult e-PRIA kaudu.

Toetuse teine osa makstakse välja pärast seda kui toetuse saaja on esimese osa tegevustest teostanud ning nende kohta esitanud tehtud kulutuste aruanne. Toetuse maksmise otsus tehakse hiljemalt kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide PRIAsse laekumisest.

Hiljemalt aasta jooksul alates esimese osa maksmise otsuse tegemisest peavad kõik äriplaanis kavandatud tegevused olema ellu viidud ning nende kohta esitatud ka lõplik kuluaruanne.

Liisingu kasutamisel tegevuste elluviimisel tuleb lähtuda määruse § 4 ja § 12 lõikest 2 punktist 2 ehk liisingusse võetava investeeringuobjekti viimane maksegraafiku järgne maksmise kuupäev ei tohi ületada äriplaanis kavandatud tegevuse elluviimise tähtaega.


Toetuse saaja muud kohustused:

 • toetuse saaja peab toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringut säilitama ja kasutama sihtotstarbeliselt vähemalt kaks aastat peale viimase kulutuse aruande esitamist;
 • toetuse saaja peab tagama, et äriplaanis kavandatud omaosaluse osakaal ei oleks pärast kavandatud tegevuste elluviimist väiksem kui hindamiskriteeriumites nimetatud omaosaluse minimaalne suurusvahemik, mille alusel taotleja taotluse hindamisel hindepunkte sai;
 • taotleja peab tagama, et ta on põllumajandustootmise valdkonnas tegutsev ettevõtja vähemalt kaks aastat alates viimase kulutuste aruande esitamisest.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määruses.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte. 

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus 2014–2020 programmperioodil ühe taotleja kohta on 15 000 eurot.

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast ehk hiljemalt 15.05.2023. Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist.