Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - veebruar - märts 2022

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - veebruar - märts 2022 (22. veebruari seisuga)

Avatud taotlusvoorud – veebruar 2022

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

jaanuar - juuni

hiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3
06.12.2021-31.12.2022 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

MAK meede 9.2
avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus

MAK meede 1.4
hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine

MAK meede 2.1
hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Nõustajate koolitustoetus

MAK meede 2.3
hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1
09.02.-31.12.2022 PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3
21.02-31.03.2022 PRIA teeb otsuse 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest PRIA teeb otsuse 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2
28.02.-07.03.2022 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – märts 2022

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

9.-17.03.2022 taotluse esitamine; eeltäitmine 2.-8.03.2022 26.07.2022 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

EAGF

02.03.-21.03.2022,

hilinenult 22.03.-18.04.2022*
10.12.2022 alates detsember 2022

Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus

EAGF

02.03.-21.03.2022,

hilinenult 22.03.-18.04.2022*
10.12.2022 alates detsember 2022

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

EAGF

02.03.-21.03.2022,

hilinenult 22.03.-18.04.2022*
10.12.2022 alates detsember 2022

LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus

MAK meede 19.1
15.03-04.04.2022 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast esimene osa 10 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ja teine osa 20 tööpäeva jooksul strateegia kavandi ning tegevuskava täitmise ülevaate saamisest

Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)

EAGF
märts – september 2022    

*Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta