Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2022

Meede 4.1 VIII voor MAK 2014-2020

9. mail 2022. a jõustus maaeluministri määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ muudatus.

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse VI taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 27.12.2018-16.01.2019) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse tegevuse elluviimise tähtaega ühe aasta võrra. 

VII taotlusvoorus (vastuvõtt toimus 04.-12.11.2020) taotluse esitanud toetuse saajatel pikendatakse ehitustegevusega seotud investeeringu teostamist 20% ulatuses kuni 30.09.2022.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetus aitab parandada põllumajandusettevõtja tulemuslikkust ja arendada keskkonnahoidlikku põllumajandustootmist läbi nüüdisajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise. Toetatakse keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamist ja uuendamist ning keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamist.

Toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse tegevuse alaliik. Väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

2022. aasta kaheksandaks taotlusvooruks on kavandatud eelarve 25 000 000 eurot.

Eelarve jaotus erinevate valdkondade vahel on järgmine:
1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 7 500 000 eurot;
2) piimatootmine – 7 500 000 eurot;
3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 000 000 eurot;
4) muu põllumajandustootmine – 5 000 000 eurot.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 9.-17. märtsini 2022. a.  Alates 2. märtsist on võimalik toetustaotlusi eeltäita. Eeltäidetud taotlused tuleb esitada vastuvõtuperioodil. 

Taotleja võib taotlusperioodil esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht kavandatavat tegevust ja investeeringuobjekti.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on vaja eelnevalt registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete kanne registrisse tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  03. veebruari 2017 määrusega nr 14 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ (edaspidi määrus).

Toetuse taotlejaks saavad olla:

 • äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot  ja oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust; 
 • ettevõtja, kes tegeleb hobusekasvatusega; 
 • äriühing, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamist vähemalt kaks majandusaastat, kuid kes on  üle võtnud (määrus § 2 lg 3):

-oma füüsilisest isikust osanikule või aktsionärile kuulunud füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) põllumajandusettevõtte, või

-oma füüsilisest isikust osaniku või aktsionäri vanemale või vanavanemale kuulunud FIE põllumajandusettevõtte;

 • füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamist vähemalt kaks majandusaastat, kuid kes on täielikult üle võtnud oma vanemale või vanavanemale kuulunud FIE põllumajandusettevõtte (määrus § 2 lg 4);
 • ettevõtjaid ühendav tulundusühistu, kes on kas tunnustatud põllumajandussektori tootjarühm või tootjaorganisatsioon (määrus § 2 lg 5). 

Ettevõtja, kes tegeleb hobusekasvatusega, peab vastama järgmistele nõuetele:

- ta on müünud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seotud teenuseid vähemalt kahel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal;

- tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 30 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga üle 50 protsendi kogu müügitulust;

- tema omatoodetud põllumajanduslike toodete ning hobusekasvatusega seotud teenuste müügitulu kokku ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

Hobusekasvatusega seotud teenuste täpne loetelu on toodud määruses § 2 lg 7.

Kaasnevate tegevuste abikõlblik maksumus kokku võib moodustada kuni 30 protsenti toetatud tegevuste abikõlblikust maksumusest.

 • Ettevalmistava töö raames tehtavate kulutuste maksumus ei tohi ületada 10 protsenti selle investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, millega ettevalmistav töö kaasnes. Ettevalmistavateks töödeks loetakse toetatava hoone, rajatise või niisutussüsteemi ehitamist, niisutuseks kasutatava statsionaarse seadme ostmisega kaasnevat keskkonnamõju eelhindamist või hindamist ja energiaauditi tellimist. Lisaks kuulub ettevalmistatavate tööde hulka ka projekteerimistöö ning selleks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö tellimine.
 • Omanikujärelevalve maksumus toetatava hoone/rajatise ning selle või istandiku juurde kuuluva eratee või platsi üle võib moodustada kuni 3 protsenti selle investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, mille üle omanikujärelevalvet tehakse.
 • Kui masina või seadme ostab taotleja, kellel on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ettevõte ning masin või seade on toodetud taotlemise hetkest alates vähem kui viis aastat tagasi, on abikõlblikud kasutatud masina või seadme ostmiseks tehtud kulutused. See tingimus kehtib järgmiste tegevuse puhul: bioenergia tootmiseks kasutatavasse või põllumajanduslikku tootmishoonesse /rajatisesse paigaldatava statsionaarse seadme, loomade pidamiseks mõeldud paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine/paigaldamine ning mobiilse masina või seadme ostmine.
 • Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava raha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

Info abi- ja mitteabikõlblike kulude kohta on välja toodud määruses.

 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • avaliku sektori põllumajandusettevõtja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
 • taotleja ega tunnustatud tootjarühma või tootjaorganisatsiooni kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid süüteo toimepanemise eest.

Lisaks on sätestatud veel nõudeid, millele taotleja peab vastama:

- taotleja maksevõime näitaja ja võlakordaja peavad vastama määruses toodud nõuetele,

- taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ning äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded on taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad.

Täpsemalt palume kõikide taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda taotleja omatoodetud (või tootjarühma või tootjaorganisatsiooni puhul tema liikmete toodetud) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud töötlemata toodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete) tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks või nimetatud toodetest omatarbeks elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi (edaspidi koos bioenergia) tootmiseks järgmistele tegevustele (määruse § 4):

 • põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine

Abikõlblik ei ole selliste hoonete ja rajatiste ehitamine, mis ei ole otseselt seotud põllumajandustoodete tootmisega, nagu näiteks väetisehoidlate, masinate hoidmiseks ettenähtud hoonete, kütusemahutite ja põllumajandusmasinate parandamiseks ettenähtud töökodade ehitamine.

Käesoleva meetme raames on ehitamine ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras, välja arvatud lammutamine, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest. Ehitustegevuse puhul peab jälgima, et tegevused oleks kooskõlas ehitusseadustikust tulevate nõuetega. Näiteks kui tegemist on ehitisega, mille puhul on kohustuslik ehitusloa/ehitusteatise olemasolu, siis peab antud luba olema kantud riiklikusse ehitisregistrisse

 • põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme, loomade pidamiseks mõeldud paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine ning vajaduse korral paigaldamine
 • bioenergia tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine
 • bioenergia tootmiseks kasutatavasse hoonesse või rajatisse statsionaarse seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ning vajaduse korral paigaldamine 

Juhime tähelepanu, et kui investeering kavandatakse bioenergia tootmisse ja see viiakse ka ellu, kaasnevad toetuse saajale täiendavad kohustused (määruse § 29 lg 4).

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisa 8. rühmas nimetatud söödavaid vilju kandva viljapuuaia või marjaistandiku  rajamiseks või laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine ning vajaduse korral istutamine

Istandiku rajamise korral ei tohi maksimaalne toetatav istikute arv ühe hektari kohta ületada määruse lisas 1 kehtestatud piirmäära.

 • istandiku või puukooli või metsataimla piirdeaia või konstruktsiooni ostmine ning vajaduse korral paigaldamine
 • mesindus- või seenekasvatusinventari või -seadme ostmine ning vajaduse korral paigaldamine

Toetust saab taotleda ka mesilastaru ja mesindusinventari, seenekasvatusseadme, nagu substraadisegisti, autoklaavi, kliimaseadme ja auruboileri, kütteseadme ja süsteemi, valgustusseadme, kompostisegisti, pastöriseerimiskambri jms ostmiseks ning paigaldamiseks.

 • mobiilse masina või seadme ostmine

Mobiilne masin või seade, millele toetust soovitakse, peab olema kantud võrdlushindade kataloogi. Võrdlushindade kataloog ehk hinnakataloog on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri osa, kuhu kantakse maaelu arengu toetuse abikõlblikuks kuluks oleva asja või teenuse kinnitatud piirhind koos andmetega vastava asja või teenuse kohta, mille puhul maaelu arengu toetuse andmisel kasutatakse võrdlushindade meetodit.

Hinnakataloogi kantavate asjade ja teenuste loetelu, piirhinna mõistlikkuse kontrollimise ja kinnitamise ning andmete kataloogi kandmise kord on kehtestatud põllumajandusministri  09. veebruari 2015 määrusega nr 16.

 • põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks
 • niisutussüsteemi ehitamine ja niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmine ning vajaduse korral paigaldamine

Tegemist on niisutuseks tehtava investeeringuga, kui niisutussüsteemi pumbatakse vett põhjaveekogumist või pinnaveekogumist. Niisutustegevus on abikõlblik, kui see ei halvenda veekogumi või seda ümbritseva keskkonna seisundit ning tegevusega ei kaasne muud olulist negatiivset mõju keskkonnale. Niisutussüsteemi investeeringule toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama kavandatava tegevuse kohta keskkonnamõju eelhinnangu või keskkonnamõju hindamise aruande.

Niisutussüsteem ehitatakse kas ehitusseadustikus või maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras. Niisutamiseks vajalike seadmete ostmise puhul on oluline, et nende tehnilised parameetrid sisaldaksid teavet, mille alusel saaks seadme veekasutust määrata, sh sademevee kasutust, v.a juhul, kui investeering tehakse üksnes olemasoleva niisutussüsteemi või selle elemendi energiatõhususe suurendamiseks ja see ei mõjutada veekasutust.

Olenevalt niisutussüsteemi seisukorrast ning niisutuseks kasutatava veekogumi seisundist kehtivad erinevad vee kokkuhoiu nõuded (vt täpsemalt määruse § 9).

 • kasutatud masina või seadme ostmine, kui selle ostab taotleja, kes on mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustatud ettevõte

Kasutatud masin või seade peab olema toodetud taotlemise hetkest alates vähem kui viis aastat tagasi ja selle ostmiseks ei tohi olla kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. Nimetatud masina või seadme hind ei tohi ületada selle turuväärtust ja peab olema uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam.

 

Koos nimetatud tegevustega võib toetust taotleda ka kaasnevate tegevuste kohta. Täpne loetelu ning nõuded erinevate tegevuste kohta on välja toodud määruses.

Alates 2017. aastal toimunud viiendast taotlusvoorust ei saa toetust taotleda sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudteetrassi koridori asukohaks.

Määruses on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta (§ 15 ja § 16). Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused. Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse. 

Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, tuleb koos avaldusega esitada nõutav arv ehitustegevuse hinnapakkumusi PRIA poolt koostatud hinnapakkumuse vormil.

Juhime tähelepanu, et mobiilsete masinate ja seadmete ostmisel ei ole taotlejal vaja PRIAle hinnapakkumust esitada. Toetuse saamiseks peavad mobiilsed masinad ja seadmed olema kantud hinnakataloogi. Hinnakataloogis fikseeritakse asja või teenuse maksimaalne abikõlblik käibemaksuta maksumus ja selle kehtivuse aeg.

Taotlejal tuleb katta kindel osa investeeringu maksumusest ise ning vajadusel  palutakse omafinantseeringu olemasolu tõendada .

Toetuse  taotlemisel peaks projekti finantseerimise plaani ja ajakava hoolikalt läbi mõtlema. Sellega välditakse olukorda, kus toetus on määratud, kuid hiljem selgub, et  taotleja ei suuda projekti ellu viia omafinantseeringuks vajalike rahaliste allikate kaasamise võimekuse puudumise tõttu või halvemal juhul ei ole investeeringute järgselt majanduslikult enam jätkusuutlik.

PRIA paneb kõikidele taotlejatele südamele, et nad mõtleksid taotlemise hetkeks enda investeeringute vajalikkuse ja võimalikkuse selgelt läbi ning väldiksid üle jõu käivate kohustuste võtmist.

Pikemalt omafinantseeringust saab lugeda https://www.pria.ee/uudised/investeeringutoetused-kui-voimalus.  

Kohustused

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist esitama e-PRIA kaudu maksetaotluse koos vajalike dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, peab toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. aastal. Liisingumakse ei ole abikõlblik, kui asja omandiõigus ei ole selleks tähtajaks üle läinud toetuse saajale.

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse ellu viima ja toetusobjekti sihipärasesse kasutusse võtma kahe aasta jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Lisaks peab ta tagama tegevuse kestuse, säilitama investeeringuobjekti ja kasutama seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Sihipäraselt kasutamise tähtaeg on mikroettevõtete, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul vähemalt kolm aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning  ülejäänud ettevõtetele vähemalt viis aastat. Liisingu puhul peab toetuse saaja vastama nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.

Kui toetust taotletakse ehitustegevuseks, tuleb investeeringu elluviimisega alustada esimese aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist (ellu tuleb viia vähemalt 20 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest).

Toetuse saajale on määruses sätestatud nõuded, mida ta peab täitma (§ 28 ja § 29). 

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte, leiad siit.

Toetuse määrad

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmise korral on toetus kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 500 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

Kui toetust taotleb noor ettevõtja, tootjarühm või tootjaorganisatsioon, võib toetuse määra suurendada viie protsendi võrra, kuid mitte rohkem kui 70 protsendini.

Ettevõtja loetakse nooreks ettevõtjaks, kui:
1) FIE on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastane;
2) ta on äriühing, kellel ei ole juriidilisest isikust osanikke või aktsionäre ja kelle kõik füüsilisest isikust osanikud või aktsionärid  ning juhatuse liikmed on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastased.

Niisutussüsteemi investeeringu kohta antakse toetust kuni 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kui taotleja omatoodetud puuvilja-, marja-, köögivilja- või kartulikasvatuse toodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust.

Toetuse konkreetne määr või suurus sõltub iga toetuse taotleja poolt esitatud taotluses kavandatud abikõlblike tegevuste maksumusest.

Veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või lindude pidamiseks mõeldud loomakasvatusehitise ehitamise korral koos statsionaarsete seadmete ostmisega või ilma arvutatakse toetuse suurus tegevuse abikõlbliku maksumuse ning ehitusprojektis ettenähtud loomakohtade arvu alusel, arvestades määruse lisas 2 sätestatud maksimaalset toetuse suurust loomakoha kohta ning sätestatud toetuse määra 40 protsenti.

Juhul kui taotleja peab selle looma liigi loomi, mille pidamiseks loomakasvatushoone ehitatakse, mahepõllumajandusliku tootmise nõuete kohaselt, on toetust võimalik taotleda kõrgema loomakoha maksumuse alusel. Kõrgema loomakoha maksumuse kasutamisel võtab toetuse saaja kohustuse olla sihipärase kasutamise perioodi lõpuni mahepõllumajanduse loomakasvatuse valdkonnas tunnustatud või tunnustamise üleminekuperioodil olev ettevõtja ning pidama sama liiki loomi, kelle pidamiseks tehti investeering kõrgemat loomakohamaksumust kasutades.

Kui lisas 2 sätestatud maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta on madalam kui 40%, rakendatakse nende taotlejate puhul määruses sätestatud maksimaalset toetuse määra ehk mahepõllumajanduse loomakasvatuse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate puhul toetuse määra 40% ja noore ettevõtja puhul toetuse määra 45%.

Istandiku rajamiseks vajalike istikute kohta antakse toetust, arvestades määruse lisas 1 sätestatud istikute maksimaalset toetatavat ühikute arvu hektari kohta.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on kuni 500 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

Kui toetust taotletakse järgmiste tegevuste kohta:

 •  viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine ning vajaduse korral paigaldamine,
 •  istandike, puukoolide või metsataimla piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine ning vajaduse korral paigaldamine,
 •  mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine ning vajaduse korral paigaldamine,
 •  mobiilsete masinate või seadmete ostmine või
 •  põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks,

siis on toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil 100 000 eurot iga nimetatud tegevuse kohta. Kui toetust taotletakse lisaks eelnimetatud tegevustele ka teiste abikõlblike tegevuste kohta, siis on toetuse maksimaalseks suuruseks ühe taotleja kohta kokku 500 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Mobiilse masina või seadme ostmiseks taotletav toetuse suurus võib moodustada kuni kolmekordse taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu suuruse.

Kolmekordse müügitulu suuruse piirangut ei kohaldata tootjarühmale ega tootjaorganisatsioonile.

Kui toetust taotleb tõusigade aretuse ja levitamisega tegelev põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tegevusluba omav tulundusühistu, kellel on vähemalt 25 liiget, teadus- ja õppetöö korraldamise eesmärgil kasutatava loomakasvatusehitise ehitamiseks, on toetuse maksimaalne suurus arengukava programmiperioodil 1 500 000 eurot taotleja kohta. Nimetatud juhul ei arvestata lõikes 2 sätestatud maksimaalset toetuse suurust loomakoha kohta.

Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 500 000 eurot programmiperioodil kokku.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, maaelu arengukavas ja meetme määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab taotlusi hindamiskriteeriumide alusel ja moodustab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestused. Koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kellel oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu. Kui ka see on võrdne, eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa (25 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast), rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevusvaldkonna rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

Taotleja võib toetatava investeeringu tegemist alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Seega investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla väljastatud samuti alates sellest päevast.

Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest. Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

Toetuse saaja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel. Eelduseks on, et kõnealune investeering või selle osa on tehtud (töö või teenus lõpetatud, kaup ostetud), toetuse saaja on selle vastu võtnud ning teenuse/kauba pakkujale tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma.

PRIA hindab taotlusi tegevusvaldkondade kaupa. Tegevusvaldkonnad on:

1) piimatootmine (määruse lisa 3);
2) teravilja, õliseemnete või valgurikaste taimede kasvatamine (määruse lisa 5);
3) loomakasvatus, välja arvatud piimatootmine ja mesindus (määruse lisa 4);
4) muude eespool nimetamata põllumajanduslike toodete tootmine, kaasa arvatud mesindus (määruse lisa 6).

Hindamistulemuste alusel koostatakse iga valdkonna kohta eraldi paremusjärjestused, mis avaldatakse PRIA kodulehel "Hindamistulemused" jaotuses.

Abiks taotlejale

Vormid

Nimetus Lisatud

Hindamistulemused

Taotlusvoorus 09.-17.03.2022 esitati toetuse saamiseks kokku 361 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 33 410 700,46 eurot. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast (s.o 26.07.2022).

 

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)