Maaelu arengu toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist (OTKA) 2014-2020

Maaelu arengu toetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist sätestab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 30, mille kohaselt võib pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist taotlejale maksta toetuse välja riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist. Sellise rahastamisviisi kasutamise võimalus peab olema ette nähtud toetuse andmise tingimustes (vastava meetme määruses). Sellist  rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

Tegevuse elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või kauba eest tasumist, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

  • töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja
  • toetuse saaja on selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa
  • ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne.

Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärsekskui:

  1. tal ei ole riikliku maksu võlgnevust või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
  2. tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3. ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  4. ta on varem saadud toetust kasutanud sihipäraselt ja tähtpäevaks. 

Omafinantseeringuga võrdse rahasumma hulka loetakse selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehel või arve ärakirjal kajastatud kõik abikõlblikud kulud, millest on maha arvatud tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstav summa (nn määratud toetuse summa) ning juurde arvatud kõik mitteabikõlblikud kulud.

Mitteabikõlblike kulude hulka kuuluvad toetatava tegevuse käibemaks, kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane, ning muud mitteabikõlblikud kulud, mis on mingil põhjusel kuludokumentides kajastatudKuludokumentidel kajastatud mitteabikõlblikud kulud peavad olema tasutud täies mahus, nende kohta antud rahastamisviis ei laiene.

Toetuse saaja saab ise valida, kas ta tasub igast maksetaotlusega esitatud kuludokumendist vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa või tasub maksetaotlusega esitatud kõikide kuludokumentide summast kokku vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa. Oluline selle juures on, et tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud.

Näited

Maksetaotlus esitatakse investeeringuobjektiks oleva traktori kohta, mille kogumaksumus on 66 000 eurot, selles sisalduv käibemaks 11 000 eurot ei ole toetatav. Toetuse määr on 30%. Traktori abikõlblik maksumus on 55 000 eurot ja toetuse summa on 16 500 eurot (30%  55 000 eurost).

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja tasuma hankijale vähemalt 49 500 eurot:  55 000 (abikõlblik maksumus) + 11 000 (käibemaks, kui mitteabikõlblik kulu) – 16 500 (määratud toetuse summa). Traktor peab taotlejale olema hankija poolt üle antud.

Investeeringuobjektideks on :

  1. Ruloonpress-kiletaja kogumaksumusega 33 600 eurot, selles sisalduv käibemaks 5 600 eurot ei ole toetatav. Toetuse määr on 40%. Ruloonpress-kiletaja abikõlblik maksumus on 28 000 eurot ja toetuse summa 11 200 eurot (40% 11 200 eurost);
  2. Pöördader kogumaksumusega 26 100 eurot, selles sisalduv käibemaks 4 350 eurot ei ole toetatav. Toetuse määr on 40%. Pöördadra abikõlblik maksumus on 21 750 eurot ja toetuse summa 8 700 eurot (40% 8 700 eurost).

Variant A

Maksetaotlusega esitatakse dokumendid ainult ruloonpress-kiletaja kohta.

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja antud juhul tasuma hankijale vähemalt 22 400 eurot:

28 000 (abikõlblik maksumus) – 11 200 (toetuse summa) + 5 600 (käibemaks, kui mitteabikõlblik kulu). Ruloonpress-kiletaja peab taotlejale olema hankija poolt üle antud.

Variant B

Maksetaotlusega esitatakse dokumendid ainult pöördadra kohta.

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja antud juhul tasuma hankijale vähemalt 17 400 eurot:

21 750 (abikõlblik maksumus) – 8 700 (toetuse summa) + 4 350 (käibemaks, kui mitteabikõlblik kulu).

Variant C

Maksetaotlusega esitatakse dokumendid nii ruloonpress-kiletaja kui ka pöördadra kohta.

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja antud juhul tasuma hankijale vähemalt 39 800  eurot:

49 750 (investeeringuobjektide abikõlblikud maksumused kokku) – 19 900 (investeeringuobjektide toetuste summad kokku) + 9 950 (investeeringuobjektide käibemaksud kokku).

Investeeringuobjektiks on spordiväljakute parendamine. Kuludokumentide kogusumma on 15 000 eurot. Selles sisalduv käibemaksu summa on toetatav, kuid kuludokumentidel (arvetel) on mittetoetatavaid töid kogusummas 1 000 eurot. Toetuse määr on 90%. Abikõlblikuks maksumuseks on seega 14 000 eurot (15 000 – 1 000) ja toetuse summa 12 600 eurot (90% 14 000 eurost).

Tegevuse elluviimise rahastamiseks enne kulutuste tegemist peab toetuse saaja tasuma hankijale vähemalt 2 400 eurot: abikõlblik maksumus 14 000 – 12 600 (määratud toetuse summa) + 1 000 (kuludokumendil sisalduv mitteabikõlblik kulu).

 

Tegevuse elluviimise rahastamist enne kulutuste tegemist sooviv toetuse saaja esitab PRIAle vormi kohase maksetaotluse koos kulu- ja omafinantseeringuga võrdse rahasumma tasumist tõendavate dokumentidega. PRIA teeb vastava tegevuse elluviimise rahastamise otsuse pärast kulutuste abikõlblikkuse kontrollimist, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust, ning kannab selle alusel määratud raha toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Toetuse saaja tasub saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa ning esitab PRIAle seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest arvelduskontole teatise koos maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte).

NB! Raha laekumist peab toetuse saaja ise jälgima ning saadud raha võib kasutada ainult eelnevalt maksetaotlusega esitatud kuludokumentide abikõlbliku summa tasumiseks!

PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse (koos maksedokumentidega) saamisest. Väljamakstavast toetusrahast arvestatakse tasaarvelduse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstud raha. Toetuse maksmisest keeldumise korral peab toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha asjaomases ulatuses tagasi maksma.

PRIA võib toetuse maksmisest keelduda näiteks siis, kui tuvastatakse, et toetuse saaja ei ole kas kavandatud tegevusi ettenähtud tähtajaks elluviinud või toetuse saaja ei ole tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtaegselt.

Küsimuste korral saate pöörduda PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ja e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).