LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus

MAK 2014-2020

Eesti ja EL LEADER logo, EL embleemiga, horisontaalne, värviline

Tutvustus

LEADER kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetust rakendatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames antava kohaliku arengu strateegia 2023–2027 alusel.  

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud kohaliku elu arendamisele ning kes vastab kohaliku tegevusrühma kohta lõigetes 2–11 ja maaeluministri määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 2 lõike 2 punktides 1–5 ja § 4 lõigetes 5–7 sätestatud nõuetele. 

Käesoleval eelarveperioodil nimetati sarnaseid mittetulundusühinguid tegevusgruppideks, uuel eelarveperioodil on nimetuseks tegevusrühm. 

LEADER kohalike tegevusgruppide kontaktid on leitavad Maamajanduse Infokeskuse kodulehel aadressil www.maainfo.ee/index.php?page=3738& 

 

Taotlust saab esitada elektrooniliselt e-PRIAs alates 15. märtsist kuni 4. aprillini 2022. a.
 

Kohalik tegevusrühm peab teavitama enda tegevuspiirkonna elanikke toetuse taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsusest ja avaldama teabe neile kättesaadavas väljaandes ning enda veebilehel vähemalt kaks nädalat enne taotluste vastuvõtu tähtaja algust.

Kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkond on kohaliku tegevusrühma liikmeks olevate selliste valdade, sealhulgas vallasiseste linnade, ja selliste linnade territoorium, mis asuvad maalises ja väikelinnalises asustuspiirkonnas.

Tegevuspiirkonna elanike arv on vahemikus 10 000 kuni 150 000. Tegevuspiirkonna elanike arvus on lubatud põhjendatud erandid, mille aluseks on kohaliku tegevusrühma saarelisus, kultuurilis-etniline eripära või tegevuspiirkonna asustustihedus suurusega alla kümne elaniku ruutkilomeetril.

Tegevusrühma tegevuspiirkonna moodustavad ühiste majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete huvidega vallad ning linnad, mille territooriumid kuuluvad samasse geograafilisse piirkonda.

Tegevusrühma tegevuspiirkonna elanike arvu kindlakstegemisel tuleb lähtuda Statistikaameti avaldatud andmetest taotluse esitamise päevale eelnenud aasta 1. jaanuari seisu kohta.

Tegevuspiirkond võib kattuda kohaliku tegevusrühma liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumiga, välja arvatud juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus kuulub samal ajal mitmesse kohalikku tegevusrühma. Sellisel juhul ei tohi tegevuspiirkond kattuda ei tervikuna ega osaliselt teise kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkonnaga.

Kohaliku tegevusrühma liikmeteks peavad olema vähemalt kaks kohaliku omavalitsuse üksust, välja arvatud saarelisuse erisuse korral, vähemalt üks sama kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ja vähemalt üks mittetulundusühing või sihtasutus. Kohaliku omavalitsuse üksus võib kuuluda põhjendatud juhul samal ajal mitmesse kohalikku tegevusrühma.

Toetusega seotud otsuse peab vastu võtma kohaliku tegevusrühma üldkoosolek, juhatus või põhikirjas ettenähtud muu organ, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

Kui otsuse võtab vastu kohaliku tegevusrühma juhatus või muu organ, peavad liikmed olema esindatud nii, et kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus on alla 50 protsendi. Otsuse vastuvõtmisel ei tohi olla kohaliku tegevusrühma üldkoosolekul, juhatuses või muus organis ühegi huvirühma liikmete hääleõigus esindatud üle 49 protsendi.

Nõuetele vastava strateegia ettevalmistamiseks võib toetust taotleda järgmiste tegevuste kohta:
1) tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine;
2) tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimine;
3) tegevuspiirkonna sidusrühmaga konsultatsiooni pidamine või eksperthinnangu tellimine;
4) kohaliku tegevusrühma toimimine.

Tegevuste elluviimist ei või alustada varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Erandiks on tegevuspiirkonna elanike teavitamine toetuse taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsusest ning kui enne taotluse esitamist on valminud ja üldkoosoleku otsusega vastu võetud strateegia ettevalmistamise tegevuskava.

Kohalik tegevusrühm esitab taotluse läbi e-PRIA järgmiste andmetega: 
1) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood ning kohaliku tegevusrühma esindaja isikukood;
2) tähtajaliselt asutatud kohaliku tegevusrühma puhul tema asutamise tähtaeg;
3) kohaliku tegevusrühma veebilehe aadress;
4) kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa tegevuspiirkonna elanike arv ja pindala;
5) teave ja põhjendus selle kohta, kui kohaliku tegevusrühma liikmeks olev kohaliku omavalitsuse üksus kuulub samal ajal mitmesse kohalikku tegevusrühma;
6) teave selle kohta, kas kohaliku omavalitsuse üksuse territoorium kattub tegevuspiirkonnaga tervikuna või osaliselt, ning osalise kattumise korral tegevuspiirkonda kuuluvate asustusüksuste loetelu;
7) kui tegevuspiirkonna elanike arv on alla 10 000 või üle 150 000, siis põhjendus erisuse kohta;
8) taotletav toetuse summa.

Kohalik tegevusrühm esitab PRIAle koos taotlusega järgmised dokumendid:

1) tegevuskava ja kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku otsus tegevuskava vastuvõtmise kohta;
2) tegevuspiirkonna elanike teavitus taotluse esitamise kavatsusest, millel on näha väljaande nimi, ilmumise kuupäev ja sisu;
3) kohaliku tegevusrühma liikmete nimekiri taotluse esitamise päevale eelnenud päeva seisuga, milles on muu hulgas välja toodud, millist huvirühma liige esindab.

Tingimused

Toetuse taotlemisel on kohalik tegevusrühm üldkoosoleku otsusega vastu võtnud strateegia ettevalmistamise tegevuskava, milles on välja toodud kavandatavad tegevused koos kirjeldusega ning tegevuste elluviimise eelarve ja esialgne ajakava.

Tegevuskava võib muuta kuni strateegia väljatöötamiseni ja muudatus tuleb vastu võtta kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku või juhatuse otsusega.

Kohalik tegevusrühm töötab välja oma tegevuspiirkonna strateegia. Nõuded strateegiale on kirjeldatud määruses § 3 lg 3.

Strateegia rakendamise minimaalne ajavahemik on strateegia esitamise päevast kuni 31. detsembrini 2027.

Strateegia tuleb vastu võtta üldkoosoleku otsusega.

Kohalik tegevusrühm peab hanke korraldamisel järgima riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses.

Toetuse määrad

Toetuse eelarve esimese osa suurus on 34 500 eurot kohaliku tegevusrühma kohta.

Toetuse eelarve teine osa on võrdelises sõltuvuses kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkonna elanike arvust järgmiselt:
1) alla 16 000 elanikuga tegevuspiirkonna puhul on kohaliku tegevusrühma toetuse suurus 11 000 eurot;
2) 16 000 – 32 000 elanikuga tegevuspiirkonna puhul on kohaliku tegevusrühma toetuse suurus 18 000 eurot;
3) 32 001 – 40 000 elanikuga tegevuspiirkonna puhul on kohaliku tegevusrühma toetuse suurus 25 000 eurot;
4) üle 40 000 elanikuga tegevuspiirkonna puhul on kohaliku tegevusrühma toetuse suurus 35 000 eurot.

Toetuse eelarve kolmas osa on võrdelises sõltuvuses kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkonna pindalast järgmiselt:
1) alla 1000 ruutkilomeetri suuruse tegevuspiirkonnaga kohaliku tegevusrühma toetuse suurus on 5000 eurot;
2) 1000 – 1500 ruutkilomeetri suuruse tegevuspiirkonnaga kohaliku tegevusrühma toetus on 10 000 eurot;
3) 1501 – 2000 ruutkilomeetri suuruse tegevuspiirkonnaga kohaliku tegevusrühma toetus on 18 000 eurot;
4) 2001 – 2500 ruutkilomeetri suuruse tegevuspiirkonnaga kohaliku tegevusrühma toetus on 23 000 eurot;
5) üle 2500 ruutkilomeetri suuruse tegevuspiirkonnaga kohaliku tegevusrühma toetus on 35 000 eurot.

Toetuse suuruse arvutamisel lähtutakse kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkonna territoriaalsetest näitajatest.

Kohustused

Toetuse saamisega võtab kohalik tegevusrühm järgmised kohustused:

1) korraldada oma tegevuspiirkonnas avalik üritus strateegia koostamise alustamise kohta;

2) teavitada avalikkust strateegia koostamisega seotud igast üritusest enne selle toimumist oma veebilehel;

3) esitada strateegia kavand koos tegevuskava täitmise ülevaatega e-PRIA iseteeninduskeskkonna kaudu PRIAle hiljemalt 31. oktoobriks 2022;

4) esitada § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetele vastavalt väljatöötatud strateegia e-PRIA iseteeninduskeskkonna kaudu PRIAle hiljemalt 31. märtsiks 2023 koos kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku otsusega strateegia vastuvõtmise kohta;

5) avalikustada strateegia koostamisega seotud üldkoosoleku, juhatuse või muu organi koosoleku protokollid oma veebilehel;

6) teavitada PRIAt tegevuskava muudatusest, välja arvatud tegevuse elluviimise eelarve osas;

7) kohalikul tegevusrühmal ei tohi kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni olla riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;

8) kohaliku tegevusrühma suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;

9) tuleb tagada toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasus;

10) tuleb vajadusel võimaldada teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutada selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldada viibida kohaliku tegevusrühma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;

11) tuleb vajadusel esitada järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;

12) tuleb eristada selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud;

13) tuleb säilitada toetusega seotud dokumente vähemalt viis aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;

14) tuleb teavitada avalikkust, et tegevus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil, ning tähistada tegevus selle toimumise kohas Euroopa Liidu ja Eesti LEADERi logoga ning Euroopa Liidu embleemiga;

15) tuleb esitada toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet.

Toetuse määramine

Toetus makstakse kindlasummalise maksena kahes osas, millest esimene osa moodustab 50 protsenti taotluse rahuldamise otsuses määratud toetuse suurusest.

PRIA teeb toetuse esimese osa maksmise otsuse ja kannab toetusraha esimese osa kohaliku tegevusrühma arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA teeb toetuse teise osa maksmise otsuse ja kannab toetusraha teise osa kohaliku tegevusrühma arvelduskontole 20 tööpäeva jooksul alates § 10 lõike 1 punktis 3 nimetatud strateegia kavandi ning tegevuskava täitmise ülevaate saamisest.

PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 66 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

Abiks taotlejale

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post pria [at] pria [dot] ee (pria[at]pria[dot]ee)