Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – november–detsember 2023

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – november–detsember 2023 (22. novembri seisuga)

Avatud taotlusvoorud – november 2023

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks (meede 19)

MAK 2014-2020

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

kuni jätkub eelarvelisi vahendeid 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais)

EAGF

avatud läbi aasta   65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Põllumajanduskindlustustoetus

EAFRD meede 17.1

MAK 2014-2020

08.02.-31.12.2023 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

EAGF

alates 01.08.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

EAFRD meede 6.1

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

EAFRD meede 4.2.2

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

EAFRD meede 4.2.3

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Perioodi 2023–2027 tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus

ÜPP SK 2023-2027

alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise tähtpäevast

Perioodi 2021-2027 tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKVF meede F2.2.2

15.-22.11.2023 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 15 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamisest

Kohaliku arengustrateegia koostamise toetus

EMKVF meede 3.1.1

22.11-06.12.2023 25 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – detsember 2023

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus teadus- ja arendusasutusele

EAFRD meede 4.1

MAK 2014-2020  

04.-29.12.2023 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Perioodi 2023–2027 erametsade kliimamuutustega kohanemise investeeringutoetus              

ÜPP SK 2023-2027

11.12.-28.12.2023 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest