Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus 2023

Riiklik

Juhime tähelepanu, et kõigil haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetuse taotlejatel, kes on toetust saanud, tuleb ajavahemikus 1.–31. august 2023 esitada e-PRIAs kinnitus, et soovitakse toetuse taotlemist jätkata.

Taotlejatele saadetakse e-kirjaga juhis e-PRIAs kinnituse esitamiseks.

Uute taotlejate osas saab PRIA jooksvalt infot Põllumajandus- ja Toiduameti kaudu.

Tutvustus

Toetuse eesmärk on aidata kaasa mahepõllumajandusliku tooraine kasutamisele haridusasutuste toitlustamises. Toetus on suunatud koolieelsete lasteasutuste lastele ja üldhariduskoolide õpilastele mahepõllumajandusliku toidu (edaspidi mahetoit) pakkumiseks ning aitab haridusasutuste pidajatel osaliselt hüvitada mahetoidu kõrgema hinnaga seotud lisakulusid. Lastele mahetoidu pakkumine aitab kaasa toidutootmise kestlikkusele ning suurendab teadlikkust mahepõllumajandussektorist ja keskkonnahoiust laiemalt.

2023. aasta taotlusvooru  eelarve on kokku 1 250 000 eurot.

Toetuse taotlejaks saavad olla haridusasutuste pidajad. Toetust saab taotleda haridusasutuste eest, kus kasutatakse toidu valmistamiseks mahepõllumajanduslikke koostisosi vähemalt 20% ja sellest on teavitatud Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA). 

Varasemalt toetust saanud taotlejatel tuleb esitada toetuse taotlemise jätkamise kinnitus 1.–31. augustini 2023. a. PRIA saadab sellekohased juhised juuli lõpus.

Uutele taotlejatele genereeritakse PTA andmete alusel taotlused jooksvalt seni kuni jätkub eelarvet.

Taotlejal, kes soovib jätkata toetuse taotlemist, on kohustus igal kalendriaastal 1.–31. augustini esitada uus kinnitus. 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetust antakse mahetoidu pakkumiseks koolieelse lasteasutuse lastele ja statsionaarses õppes õppivatele üldhariduskoolide 1.-12. klassi õpilastele. Toetust ei anta koduõppel olevate õpilaste eest.

Kuna toetust antakse nii koolieelse lasteasutuse lastele kui üldhariduskooli õpilastele, sõltumata haridusasutuse omandivormist, siis saavad toetust taotleda nii munitsipaal- ja eralasteaedade kui ka munitsipaal-, riigi- ja erakoolide pidajad.

Toetust antakse haridusasutuste eest, kus pakub toitlustust isik, kelle toitlustusettevõte vastab mahepõllumajanduse seaduse § 41 nõuetele ja kalendrikuus kasutatakse toidu valmistamiseks vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi.

Kohustused

Haridusasutusele toitlustust pakkuv isik peab kalendrikuus kasutama toidu valmistamisel vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke koostisosi. Mahepõllumajanduslike koostisosade protsentuaalne osakaal arvutatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

Haridusasutusele mahepõllumajanduslikku toitlustust pakkuv isik peab olema sellest teavitanud Põllumajandus- ja Toiduametit.

Kui toidu valmistamiseks kasutatud mahepõllumajanduslike koostisosade protsentuaalne osakaal langeb kalendrikuus alla 20%, peab taotleja sellest PRIAt teavitama 10 tööpäeva jooksul pärast asjaomase kvartali lõppemist.

Toetusest loobumiseks peab taotleja PRIAle esitama toetusest loobumise taotluse. Taotlus tuleb esitada e-PRIA kaudu. Toetuse maksmine lõpetatakse alates nimetatud taotluse esitamise kalendrikuust.

Toetuse määrad

Toetuse määr ühe koolieelse lasteasutuse lapse kohta on 4,90 eurot kalendrikuus.

Toetuse määr ühe üldhariduskooli õpilase kohta on 2,20 eurot kalendrikuus.

Toetuse määramine

PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades toetuse määrasid, haridusasutuse laste arvu ja nende kalendrikuude arvu kvartalis, mille jooksul haridusasutus vastas toetuse saamise nõuetele. Toetuse arvutamisel võetakse arvesse taotlusperioodi jäävate kuude 1. kuupäeva seisuga kõige suurem laste arv taotlusperioodi jooksul.

Toetuse määramise ja maksmise otsused koostatakse ning toetust makstakse eelneva kvartali eest kvartalile järgneva kalendrikuu jooksul.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

  • investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678
  • e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)