Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus teadus- ja arendusasutusele 2023

Meede 4.1 IV voor EAFRD, Riiklik MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetuse eesmärk on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine ja keskkonnahoidliku põllumajandustootmise arendamine. Toetatakse teadus- ja arendusasutuste investeeringuid ja aidatakse panustada teadus- ja arendustöösse, mis toob kasu põllumajandussektorile laiemalt.

Toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse tegevuse alaliik.

Toetust saab taotleda Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus või avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle seadusest tulenev ülesanne on edendada väärtusahelapõhiselt biomajandust ning teadus- ja arendustegevust loodusressursside kestliku kasutamise ning maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkondades.

2023. aasta IV taotlusvooru eelarve on 2 000 000 eurot. Toetust rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada 4. detsembrist 29. detsembrini 2023. a. 

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Taotleja võib taotlusperioodil esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht kavandatavat tegevust ja investeeringuobjekti. Nõuded taotlusele ning esitatavatele dokumentidele on välja toodud määruse § 10. 

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri määrusega nr 25 „Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus teadus- ja arendusasutusele“.

 • Toetust võib taotleda teadus- ja arendusasutus, kelle omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 500 000 eurot ning kes on:
  1) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus või
  2) avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle seadusest tulenev ülesanne on edendada väärtusahelapõhiselt biomajandust ning teadus- ja arendustegevust loodusressursside kestliku kasutamise ning maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkondades.
 • Põllumajanduslikud tooted selle määruse tähenduses on omatoodetud Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi ELTL) I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, ning nende töötlemisel saadud I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata tooted.
 • Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

Toetust võib taotleda ELTLi I lisas nimetatud töötlemata toodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike järgmiste tegevuste kohta:

 1. põllumajandusliku tootmishoone või rajatise (edaspidi koos ehitis) ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi ehitamine);
 2. masina või seadme ostmine;
 3. niisutussüsteemi ehitamine ehitusseadustikus või maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
 4. niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmine ja vajaduse korral paigaldamine.

Kui investeeringuobjektiks on ehitis või niisutussüsteem, siis peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. investeeringuobjekti kohta peab olema ehitusluba või esitatud ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku või maaparandusseaduse kohaselt;
 2. investeeringuobjekt ja sellealune maa peavad olema taotleja valdusesse antud riigimaal, mis on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisel või maal, millele on seatud riigi kasuks hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus;
 3. investeeringuobjekt ja sellealune maa peavad olema taotleja omandis, kui taotleja on avalik-õiguslik juriidiline isik.

Kui investeeringuobjektiks on masin või seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, siis peab see ehitis olema:

 1. taotleja valdusesse antud riigimaal, mis on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisel, või maal, millele on seatud riigi kasuks hoonestusõigus, või maal, mis on antud üüri- või rendilepingu alusel riigile kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus, või
 2. taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on avalik-õiguslik juriidiline isik.

Taotleja ei või kavandatava investeeringu tegemist alustada varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Kohustused

Kohustused toetuse saajale

 • Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja võtab toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. a.
 • Kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni (viis aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest) on toetuse saajal kohustus tagada tegevuse kestus, sealhulgas säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt.

PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneva vähemalt viie aasta pikkuse majandusaasta lõpuni peab taotleja võimaldama teostada toetuse saaja kohustuste täitmise üle järelevalvet ning teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ja osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida oma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning kohapeal läbi vaadata nii dokumente kui ka toetuse abil soetatud vara.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega saab tutvuda määrusest.

Toetuse määrad

Toetust antakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatavale riigiasutusele kuni 100% ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus kogu Maaelu arengukava programmperioodi jooksul on 2 000 000 eurot ühe taotleja kohta.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

 • investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)