EMKVFi kohaliku arengu strateegia koostamise toetus

EMKVF EMKVF 2021-2027 RK

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

EMKVFi kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse eesmärk on suurendada kalanduse ja vesiviljelusega seotud ranna-, sisevete- ja saarte kalanduskogukondade suutlikkust kavandada ja koostada kohaliku arengu strateegiat.

EMKVFi kohaliku arengu strateegia koostamise toetust antakse ühikuhinna alusel, mis on 31 821 eurot taotleja kohta.

Toetustaotlusi saab esitada 22. novembrist 6. detsembrini 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetust antakse kohaliku arengu strateegia koostamiseks ning selle rakendamise juhtimiseks, seireks ja hindamiseks, sealhulgas sidusrühmadevahelise teabevahetuse hõlbustamiseks. Toetust võib taotleda kalanduse kohalik tegevusrühm, kelle põhikirjaline eesmärk on kalanduspiirkonna säästev areng.

EMKVFi kohaliku arengu strateegia koostamise toetus makstakse välja, kui kohalik tegevusrühm vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõikes 2 sätestatud tingimustele, täidab määruse § 3 ja 4 sätestatud nõudeid ning on esitanud PRIAle § 5 sätestatud nõuetele vastava EMKVFi kohaliku arengu strateegia. Toetus makstakse välja määruse § 14 lõikes 1 sätestatud ühikuhinna alusel.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 18. oktoobri 2023. a määrusega nr 69 „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ (edaspidi määrus).

 • tegevuse elluviimiseks võib toetust taotleda mittetulundusühing, kes vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõikes 2 ja määruses sätestatud nõuetele;
 • taotleja on riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on või hakkab pärast tegevuse elluviimist olema Eestis;
 • taotleja riiklik maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.
 • EMKVFi kohaliku arengu strateegia koostamise protsessi juhtimise kulud, sealhulgas sellise strateegiadokumendi koostamise kulud, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 32 lõike 1 punktides a–f sätestatud tingimustele;
 • kaasamiskoosolekute korraldamise kulud, sealhulgas ruumide rentimise ja osalejate toitlustamise kulu;
 • kulud teavitustegevusele, sealhulgas teated kohaliku või üleriigilise levikuga meediaväljaannetes;
 • muud kulud, mis on vajalikud EMKVFi kohaliku arengu strateegia koostamiseks.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja e-PRIAs järgmised andmed ja dokumendid:

 • taotluse selgelt sõnastatud sisu, sealhulgas tegevuse eesmärk ja tegevuse kirjeldus;
 • mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega vastuvõetud põhikirja ärakiri, kui põhikiri ei ole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;
 • põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokolli ärakiri koos osalejate nimekirja ja allkirjadega;
 • kohaliku tegevusrühma liikmete nimekiri taotluse esitamise päevale eelnenud päeva seisuga, milles on muu hulgas märgitud, millist huvirühma liige esindab;
 • ärakiri mittetulundusühingu liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusest, millega otsustati astuda mittetulundusühingu liikmeks;
 • taotletav toetuse summa.

Kohustused

 • taotleja vastab tegevuse elluviimise jooksul määruses sätestatud nõuetele;
 • taotleja võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 • taotleja esitab PRIAle auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • taotleja näitab, et tegemist on EMKVFi toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi. Objektide tähistamise kohta saab lähemalt lugeda PRIA kodulehelt;
 • taotleja teavitab PRIAt taotluses esitatud või tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavatest asjaoludest, sealhulgas pankrotimenetlusest ja likvideerimismenetlusest;

Toetuse määrad

Kohaliku arengu strateegia koostamise toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 1 punktis b sätestatud ühikuhinna alusel, mis on 31 821 eurot taotleja kohta.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast (6. detsembrist 2023. a).

Abiks taotlejale

Lisainfo:

 • investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
 • e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)