Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - juuli - august 2020

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - juuli - august 2020

Avatud taotlusvoorud – juuli 2020 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

 

1.01-31.12.20

2 120 000

50 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

 

2.03.-31.12.20

123 730

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus

EMKF meede 2.12

6.04-31.12.20

 

211 801

35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

35 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Lamba- ja kitseliha eraladustamise toetus Alates 07.05.20   pärast komisjonilt positiivse otsuse saamist kaheksandal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
Veiseliha eraladustamise toetus Alates 07.05.20   pärast komisjonilt positiivse otsuse saamist kaheksandal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus

EMKF meede 4.2.5

22.07-12.08.20  (eeltäitmine        15.-21.07.20) 2 000 000 80 tööpäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

COVID-19 pandeemiast tingitud müügikäibe vähenemise hüvitamine vesiviljelussektorile

EMKF meede 2.11

31.07.-10.08.20   45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamises tähtaja lõpust Toetus makstakse taotlejale toetuse maksmise otsuse tegemisest alates 10 tööpäeva jooksul

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 3 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni 4 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni 4 osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2023. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – august 2020

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus

MAK meede 6.1

Prognoositavalt:

19.08.-25.08.2020 eeltäitmine,

26.08.-02.09.2020 taotluste esitamine
3 750 000 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

Esimene osa 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Teine osa 3 kuu jooksul nõuetekohaste maksetaotluse saamisest.

Tootjarühmade tunnustamine

MAK meede 9.1

24.08.-31.08.20 940 000 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast, hiljemalt 07.12.2020  

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4

17.08-24.08.20 700 000

90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast, hiljemalt 30.12.2020

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest