Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus 2020

Meede 2.12 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi toetust“ saab kasutada nende tegevuste elluviimiseks, mis on vajalikud ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja selleks, et saada ülevaade kohustulikult registreeritavate ja tegevusloaga vesiviljelusloomade pidamiskohtade ja liikumise üle ning tõkestada ohtlike veeloomataudide levikut, tagades loomade ja loomsete saadustega kauplemiseks vajalikud garantiid.

Määruse rakendamise eesmärk on saavutada riigi tasandil taudivaba piirkond Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 lisas II loetletud kalahaiguste, nagu on seda viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS) ja kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos (IHN) osas. Riigis valitsev loomade tervise ja heaolu tase mõjutab loomade ja loomsete saadustega kauplemise võimalusi Euroopa Liidus ning ekspordil kolmandatesse riikidesse. Samuti edendatakse loomade tervise poliitikaga häid tavasid, mis ennetavad loomahaiguste levikut ning on vastavuses loomakaitse ja säästva arengu põhimõtetega. Riiklik tauditõrjeprogramm hõlmab kõiki vesiviljeluse toodete tootmisega tegelevaid ettevõtteid, mille puhul on eelpool nimetatud kalahaiguste esinemise risk.

Toetust võib taotleda Veterinaar- ja Toiduamet. Taotlejat teavitatakse taotlemise võimalusest kirjalikult.

PRIA teavitab taotlejat taotluse esitamise tähtajast kirjalikult vähemalt 25 tööpäeva enne taotlusvooru avamist.

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu. 

Juhend vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetuse esitamiseks e-PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Tingimused

Meetme määrus on leitav siit.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja e-PRIA kaudu taotluse ja Euroopa komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/2444 lisas VI sätestatud vormi „Standardnõuded vesiviljelusloomade haiguste riiklike likvideerimisprogrammide esitamiseks“ ja Euroopa komisjoni otsuse programmi heakskiitmise ja kaasrahastamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 artikli 13 lõikele 4.

Toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

Abikõlblikud kulud on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 artikliga 11 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65 ning artikli 68 lõike 1 punkti b ja artikli 68  a lõike 5 kohaselt tehtud kulu.

Abikõlblikud on § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavad järgmised otsesed personalikulud:

 1. tegevusi elluviiva töötaja, ametniku ja eksperdi tööjõukulud, sealhulgas palk, töötasu, lisatasu, preemia, puhkusetasu või puhkusetoetus, mis vastavad asutusesisesele palgajuhendile ja töö tasustamise juhendile ning on kooskõlas asutusesisese palgataseme või töötasuga;
 2. ametist vabastamise, töölepingu lõpetamise hüvitis ja muu seadusest tulenev hüvitis;
 3. seadusest tulenevad maksud ja maksed punktides 1–2 nimetatud kuludelt, sealhulgas sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;
 4. füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu ning sellelt tasult arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse;

Abikõlblik on käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul.

Abikõlblikud on toetatava tegevuse elluviimise käigus tekkinud järgmised kaudsed kulud:

 1. kulud bürootarvetele;
 2. sidekulud, sealhulgas interneti-, telefoni- ja postikulu;
 3. kulud kontoritehnika, varustuse ja mööbli soetamisele, hooldusele ja parandusele;
 4. kulud tarkvara ja riistvara soetamisele, kui vara soetusmaksumus ilma käibemaksuta on alla 2000 euro ning tarkvara ja riistvara hooldusele;
 5. transpordikulud, sealhulgas kulud mootorsõiduki kasutusrendile, mootorsõiduki kasutusrendi esimene sissemakse, kindlustuskulud ning kütuse- ja hoolduskulud, välja arvatud vesiviljelusloomade kõrvaldamise ja likvideerimisega seotud transport;
 6. lõike 1 punktides 1–4 nimetatud personalikulu, mis on kaudselt seotud toetatava tegevuse elluviimisega, milleks on raamatupidamine, sekretäri- ja personalitöö, haldustöötajate tegevus ning muu abistav töö;
 7. kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumide koristamise kulud.

Toetatava tegevuse elluviimise käigus tekkinud kaudne abikõlblik kulu hüvitatakse ulatuses, mis ei ületa 15 protsenti meetme määruse § 4 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud abikõlblikest otsestest personalikuludest. Kaudsete kulude hüvitamise korral kulu tegelikku maksumust ja tasumist ei tõendata ega kontrollita.

Siinne loetelu abikõlblikest kuludest ei ole lõplik.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 artikli 13 punktile 4 on kulud abikõlblikud alates programmi esimese rakendusaasta 1. jaanuarist. Vastavalt kalandusturu korraldamise seaduse paragrahvi 31 lõike 3 punktile 1 peavad kuludokumendid olema esitatud mitte hiljem kui 2023. aasta 30. juuni.

Mitteabikõlblikud kulud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktides a ja b nimetatud kulud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud.

 

Kohustused

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28.

PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alusel.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja PRIAle maksetaotluse ja seda mitte sagedamini kui kord kvartalis.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel 35 tööpäeva jooksul lõigetes 1 - 3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetus makstakse välja üksnes siis, kui makse tegemise aluseks olevad kulud on abikõlblikud.

Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul peale toetuse maksmise otsuse tegemist.

Toetuse määrad

Omafinantseeringu minimaalne määr on 50% abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus on 211 801 €.