Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus

Meede 4.2.5 I voor MAK 2014-2020

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse taotluste vastuvõtuperioodi on pikendatud. Taotluste vastuvõtt toimub 22.07.2020-12.08.2020.

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ alaliik. Sellega toetatakse kütitud ulukite käitlemiseks jahipiirkondadesse nõuetekohaste käitlemiskohtade väljaehitamist, et oleks tagatud kütitud uluki käitlemisel hügieenitingimuste, bioohutuse ja -turvalisuse meetmete rakendamine.

2014–2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 2 miljonit eurot ja see on kavandatud 2020. aasta taotlusvooruks.

Taotlusi võetakse vastu 22. juulist 12. augustini 2020. a. Alates 15. juulist on võimalik toetustaotlusi eeltäita. Eeltäidetud taotlused tuleb esitada vastuvõtuperioodil. Ettenähtud tähtajal saab esitada ühe taotluse käitlemisettevõtte kohta, aga taotlus võib sisaldada rohkem kui üht kavandatavat tegevust ja investeeringuobjekti. Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu.

Toetuse saamiseks esitati kokku 174 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 2 160 902 eurot. PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 3. detsembriks 2020. a.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 03. märtsi 2020 määrusega nr 13 Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus“.

Toetust saab taotleda eraõiguslik juriidiline isik, kes on toiduseaduse alusel esitanud majandustegevusteate kütitud uluki esmatootmiseks või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemiseks.

Käitlejate andmed kantakse toiduseaduse § 7 lõike 6 kohaselt Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel olevasse toidu- ja söödakäitlejate registrisse.

 

Nõuded taotlejale:

1) ta omab jahipiirkonna kasutusõiguse luba (st taotlejaks on juriidiline isik (näiteks jahiselts), kellel on endal jahipiirkonna kasutusõiguse luba);

2) ta on jahipiirkonna kasutusõiguse luba omava eraõigusliku juriidilise isiku liige või osanik (taotlejaks on juriidiline isik (näiteks piirkondlik jahiselts, jahiühistu), kes on jahipiirkonna kasutusõiguse luba omava isiku (näiteks tervet maakonda ühendava jahiseltsi) liige või osanik);

3) tema kõik liikmed või kõik osanikud on ka jahipiirkonna kasutusõiguse luba omava eraõigusliku juriidilise isiku liikmed või osanikud (taotlejaks on juriidiline isik (näiteks piirkondlik jahiselts, jahiühing), kes ise ei ole, kuid kelle füüsilisest isikust liikmed või osanikud on kõik sama jahipiirkonna kasutusõiguse luba omava isiku (näiteks maakondliku jahiseltsi) liikmed või osanikud).

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab ja lubade üle peab arvestust Keskkonnaamet. Jahipiirkonna kasutusõiguse luba tehakse avalikult teatavaks ka Keskkonnaameti kodulehel.

  • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
  • Taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud kehtivaid karistusandmeid loomatauditõrje seaduse §-s 589, jahiseaduse §-s 62, loomakaitseseaduse §-s 662 või 666, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536 ega karistusseadustiku §-s 209, 210, 211, 212, 213, 264, 279, 296, 298, 2981, 364, 365 või 372 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
  • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
  • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

 

Täpsemalt palume kõikide taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

 

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

Näiteks on sellised seadmed telfer ulukite rippasendisse tõstmiseks, külmkamber või jahutusagregaat, konteiner kõrvalsaaduste või olmeprügi kogumiseks ja säilitamiseks.

Seadme korral on abikõlblikud kulud seadme ning selle paigaldamise, seadistamise ja kohaletoimetamise maksumus.

Abikõlblik on ka kasutatud seadme ostmine, kui seade ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam.

Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab see ehitis olema taotleja omandis või olema antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks peale viimase toetusosa väljamaksmist.

Ehitamisena käsitatakse ehitise püstitamist, rajamist, ümberehitamist ehk rekonstrueerimist, ehitise paigaldamist ja ehitise laiendamist. Ehitist tuleb määruses mõista ehitusseadustiku § 3 lõike 2 tähenduses.

Ehitise abikõlbuliku kulu moodustavad ehitise, sealhulgas selle juurde kuuluva veevarustus-, kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi püstitamine, laiendamine, ümberehitamine, rajamine ja paigaldamine ning ehitise jaoks vajalike ehitusmaterjali ja -detailide kohaletoimetamine).

Ehitise puhul on abikõlblikud ka ehitusseadustiku alusel tehtavad omanikujärelevalve kulud.

Ehitise korral tuleb hinnapakkumuste võtmisel arvestada, et alates 1. juulist 2018. a on ehitajal kohustus tõendada kutsepädevust ehitusloakohustusliku ehitustegevuse korral. Pädevustunnistust saab kontrollida majandustegevuse registrist.

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peab ehitis ja selle alune maa olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks peale viimase toetusosa väljamaksmist.

Kui toetust taotletakse ehitise ehitamiseks või sellise seadme ostmiseks, mille paigaldamiseks on vajalik ehitusseadustiku kohaselt ehitusluba või ehitusteatis, siis peab see olema kättesaadav ehitisregistrist.

 

Investeeringu võib teha kütitud uluki esmatootmise või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise ettevõttesse, mille kohta on andmed kantud hiljemalt taotluse esitamise tähtaja esimeseks päevaks riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse.

Tehtav investeering peab võimaldama kütitud ulukite nõuetekohast käitlemist. Kütitud ulukite nõuetekohase käitlemise tagamiseks peab järgima toiduohutuse ja bioturvalisuse nõudeid, mis on seotud loomataudide leviku tõkestamisega.

Hügieeni üldsätted esmatootmise kohta, mis kohalduvad ka ulukite korral, on ära toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.04.2004, lk 1– 54) I lisa A-osas. Tegemist on üldiste nõuetega, mille kohaselt toidukäitlejad peavad tagama suurimas võimalikus ulatuses esmatoodete kaitse saastumise eest, ruumid ja seadmed peavad olema pestavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad ning vajaduse korral peab olema võimalik kasutada puhast vett. Uluki esmatootmisel on oluline, et uluki veretustamine ja sisikonna eemaldamine pärast tema surmamist toimub hügieeniliselt ja uluki käitlemisele kehtestatud nõuetele kohaselt.

Käitlemise hügieeninõuded kütitud uluki rümba ja suuruluki rümba raietükkide väikese koguse kohta on kehtestatud põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruses nr 74 „Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded”.

 

Kulude loetelu, mis ei ole abikõlblikud, näiteks tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest, veovahendi ja selle haagise ostmise kulu jne, on sätestatud määruses § 6. Palume kindlasti vaadata täielikku loetelu määrusest!

NB! Toetust ei anta tegevuste elluviimiseks käitlemisettevõttes, mille kohta on määruse § 10 lõikes 5 nimetatud koostöölepingus kokku lepitud, et selles ettevõttes toetuse abil tegevusi ellu ei viida. See tähendab, et kui taotleja on sõlmitud koostöölepingu sama käitlemisettevõtte kasutamiseks teise eraõigusliku juriidilise isikuga, kes tegutseb taotlejaga samas jahipiirkonnas või sellega piirnevas jahipiirkonnas kütitud uluki esmatootjana või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlejana, siis antakse toetust üksnes toetuse taotleja käitlemisettevõttes toetatavate tegevuste elluviimiseks. Toetust ei anta toetatavate tegevuste elluviimiseks selles käitlemisettevõttes, kus koostöölepingu poolte kokkuleppel toetuse abil tegevusi ellu ei viida. Nii taotleja kui ka nimetatud isik, kes vastab toetuse saamise nõuetele, võib toetust taotleda oma teise käitlemisettevõtte kohta, mille kohta ei ole sõlmitud koostöölepingut.

 

Määruse §-s 7 kehtestatakse nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile, kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot. Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse. Ehitise ehitamise korral tuleb hinnapakkumus esitada PRIA poolt koostatud vastaval vormil.

Kui taotleja taotleb toetust kasutatud investeeringuobjekti ostmiseks, peab taotleja olema saanud ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse kasutatud seadme kohta ning kaks investeeringuobjekti hinnapakkumust uue samaväärse seadme kohta, kui kasutatud seadme käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot. Kui nimetatud maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse kasutatud seadme kohta ja ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse uue samaväärse seadme kohta.

 

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimustega palume kindlasti täpsemalt tutvuda meetme määrusest.

Toetuse määrad

Toetust antakse kuni 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 20 000 eurot.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab taotlusi vastavalt määruse lisas olevatele hindamiskriteeriumitele enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist. Hindamistulemuste põhjal moodustub taotluste paremusjärjestus, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Täpsemalt palume hindamise korra ja kriteeriumidega tutvuda meetme määrusest.

Paremusjärjestused avaldatakse käesoleval leheküljel.

Taotluste rahuldamine:

  • kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa;
  • kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendid, rahuldatakse taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Minimaalne hindepunktide summa on üks hindepunkt;
  • võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles esitatud tegevuse omafinantseering on suurem.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, aga hiljemalt 3. detsembriks 2020. a.

Taotleja võib toetatava investeeringu tegemist alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Seega investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla väljastatud samuti alates sellest päevast.

Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega. Nimetatud maksetaotlust ja investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab PRIAle esitada kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta ja seda kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja alles siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates.

Kohustused

Toetuse saajal on järgmised kohustused:

  • viia toetatav tegevus ellu ja võtta see sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates;
  • toetuse saaja tagab kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni juurdepääsu käitlemisettevõtte kasutamiseks samas jahipiirkonnas või sellega piirnevas jahipiirkonnas tegutsevale kütitud uluki esmatootjale või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlejale, kellega ta on sõlminud koostöölepingu ja saanud selle eest hindepunkte lisas sätestatud hindamiskriteeriumi 3 alusel.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määrusest § 15 ja § 16.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiate juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)