Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - aprill - mai 2022

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - aprill - mai 2022 (28. aprilli seisuga)

Avatud taotlusvoorud – aprill 2022

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

jaanuar - juuni

hiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik algatusrühm esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3

06.12.2021-31.12.2022 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

MAK meede 9.2

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus

MAK meede 1.4

hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine

MAK meede 2.1

hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Nõustajate koolitustoetus

MAK meede 2.3

hanke korras   hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)

EAGF
01.02.-30.09.2022    

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

09.02.-31.12.2022 PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

Sealiha eraladustamise toetus

EAGF

25.03-29.04.2022 lepingud sõlmitakse 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest PRIA teeb otsuse 120 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – mai 2022

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Mesilaspere toetus

01.-16.05.2022 800 000 Detsember 2022 kuni 31.12.2022
Pindalatoetused ja MAK loomapõhised toetused 02.-23.05.2022, hilinenult kuni 17.06.2022 *

MAK pindala- ja loomapõhised toetused: 10.02.2023;

otsetoetused: 10.12.2022

MAK pindala- ja loomapõhised toetused: alates veebruar 2023;

otsetoetused: alates detsember 2022

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

18.05.-01.06.2022 4 mln 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* täpsem info iga toetusmeetme kohta on leitav toetuse lehelt