Lõppenud voorude jooksvad tulemused – september 2023

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 21. septembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

22.03.-05.04.2023 32 732 000 538 69 663 207 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.08.2023, täiendava eelarve osas hiljemalt 30.11.2023

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4

10.-24.05.2023 1 000 000 13 1 602 881 943 707

LEADER kohaliku tegevusrühma toetus

MAK meede 8.4.1

ÜPP SK 2023-2027
08.-19.06.2023 * 26 * PRIA teeb otsused hiljemalt 07.11.2023

Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks (toiduainetööstustele energiakulu hüvitamine)

Riiklik

14.06.-21.06.2023 4,9 miljonit 48 4 449 450 PRIA teeb otsused sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 31.12.2023, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

20.06.-30.06.2023 820 000 8 818 864 816 701

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3

24.-28.07.2023 156 000 3 156 000 PRIA teeb otsused hiljemalt 06.10.2023

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

14.-18.08.2023 2 miljonit 22 1 999 959 PRIA teeb otsused hiljemalt 10.11.2023

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

MAK 2014-2020

09.08.-06.09.2023 14 miljonit 303 20 443 899 PRIA teeb otsused hiljemalt 13.12.2023

*  Toetust makstakse ühtse määra järgi, milleks on 26% projektitaotlustele makstud summast.