Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus 2023

Meede 4.3 EMKF EMKF 2014-2020 RK

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus on mõeldud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava efektiivseks elluviimiseks ja kalandussektori konkurentsivõimelisemaks muutmiseks eeskätt kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamise läbi.

Taotlusvooru eelarve kinnitab regionaalminister toetuse kasutamise kavas (kava on leitav „Abiks taotlejale“ sektsiooni alamjaotusest „Juriidilised alused“).

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 156 000 eurot. Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Taotlejaid, keda on nimetatud Maaeluministeeriumi poolt kinnitatud toetuse kasutamise kavasse, oodatakse PRIAsse taotlusi esitama 24-28. juulil 2023. a.

Taotlusdokumendid palume esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010. Soovituslik taotlusvorm on leitav käesoleva lehekülje lõpust „Abiks taotlejale“ sektsioonist.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik PRIA tehtud otsuseid vaadata ja kliendiandmeid muuta e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

Toetuse tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus“ (edaspidi määrus)

Käesolevat toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavas nimetatakse toetusõiguslike isikutena mittetulundusühingud, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega vähemalt viie viimase tegutsemisaasta jooksul. Kavas nimetamist võib taotleda ka avalik-õiguslik juriidiline isik või täidesaatva riigivõimu asutus.

Taotlusdokumentide vastuvõtt toetuse kasutamise kavasse nimetamiseks toimus Maaeluministeeriumis kuni 13. juunini 2023. a.  Maaeluministeerium avalikustas oma veebilehel ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles kutsus taotlejaid esitama taotlust nende nimetamiseks toetuse kasutamise kavas. Taotleja, kes soovis toetuse kasutamise kava alusel toetust taotleda, esitas teates toodud tähtaja jooksul Maaeluministeeriumile taotluse.

Toetuse kasutamise kava kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võivad toetust taotleda, toetatavate tegevuste nimetused, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr.

Toetuse määramine

PRIA alustab taotluste vastuvõtmist pärast toetuse kasutamise kava kinnitamist regionaalministri poolt. Kava avalikustatakse PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul alates toetuse kasutamise kava kehtestamisest.

Ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe tegevuse elluviimiseks.

PRIA kontrollib taotleja ja taotluse ning toetatava tegevuse meetme määruse nõuetele vastavust. Lisaks eeltoodule peab toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni 50 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumisest. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle maksetaotluse. Maksetaotlusega koos esitatakse määruse § 12 lõikes 1 toodud dokumendid.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest alates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

Kohustused

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.“

Tähistamise kohta saab lisaks informatsiooni: