Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2023

Meede 6.4 VII voor EAFRD MAK 2014-2020

Toetuse saaja, kes esitab taotluse 2023. aastal, peab toetatava tegevuse elluviimisega alustama ja PRIAle esimese maksetaotluse esitama kuue kuu jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse saajal on kohustus viia tegevus ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse hiljemalt 30. juunil 2025. aastal.

Toetuse saaja peab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni (liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni) säilitama olemasolevaid töölepingu alusel töötavaid töötajaid vähemalt samal arvul, kui oli 31.08.2023 seisuga.

Kui taotluses on lubatud luua uusi töökohti, peavad töölepingud olema sõlmitud hiljemalt ühe aasta jooksul alates viimase toetusosa väljamaksmisest või liisingu puhul investeeringuobjekti sihtotstarbelisse kasutusse võtmisest.  Töökohtadega seotud nõudeid peab täitma sihipärase kasutamise perioodi lõpuni. 

Tutvustus

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse abil luuakse maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad, avaliku sektori põllumajandusettevõtjad ja põllumajandusvaldkonna muuseumid.

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (MAK 2014-2020) meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“ alameetme 6.4 raames antav toetus. Maapiirkonna mõiste on määratletud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 punktis 8.1.  

2023. aasta taotlusvooru eelarve on kokku 14 000 000 eurot, mis jaguneb sihtgruppide vahel järgmiselt: põllumajandusettevõtjatele 5 600 000 eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8 400 000 eurot.

Taotlusvoorus 09.08.2023-06.09.2023 esitati toetuse saamiseks esialgsetel andmetel kokku 303 taotlust (mittepõllumajanduslike ettevõtjate sihtgrupis 234 taotlust, põllumajandusettevõtjate sihtgrupis 69 taotlust). Taotletud toetuse kogusumma kokku on 20 443 899,24 eurot (mittepõllumajandusettevõtjate sihtgrupis 16 043 036,25 eurot, põllumajandusettevõtjate sihtgrupis 4 400 862,99 eurot).

Taotleja võib taotlusperioodil esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht kavandatavat tegevust ja investeeringuobjekti.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrusega nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ (edaspidi määrus).

Toetust saavad taotleda:

 • mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli kas koos või eraldi mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);
 • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.

Mikroettevõtja mõiste selgitus on toodud Euroopa Komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003 lisas artiklis 2. Nimetatud soovitus koos komisjoni juhistega ettevõtja suuruse tuvastamiseks on leitav VKE määratlust käsitlevast teatmikust. Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kategoorias loetakse mikroettevõtjateks need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Komisjoni soovituse kohaselt peab taotleja ettevõtte töötajate arvu, aastakäibe ja/või bilansimahu kindlaks tegemisel arvestama, kas ta on autonoomne, partner- või sidusettevõtja.

Põllumajandustooted on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted.

Taotlejale on kehtestatud järgmised nõuded:

 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

Lisaks on määruse § 21 sätestatud veel rida nõudeid, millele taotleja peab vastama. Kontrollitakse taotleja maksevõime näitajat ja võlakordajat ning taotleja peab olema enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat. 

Täpsemalt palume kõikide taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta:

1. ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi ehitise ehitamine) või ehitise parendamine;

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, tuleb hinnapakkumuste võtmisel arvestada, et alates 1. juulist 2018. a on ehitajal kohustus tõendada kutsepädevust ehitusloakohustusliku ehitustegevuse korral. Pädevustunnistust saab kontrollida majandustegevuse registrist järgnevalt: Majandustegevuse register  Otsingud  Ettevõtja → Sisestada ettevõtja nimi  Klikkida ettevõtja nime real luubi ikoonile → Klikkida konkreetse tegevusala real (nt ehitamine või omanikujärelevalve ) luubi ikoonile.

Ehitise parendamine on ehitise üksiku osa vahetamine samaväärse vastu või ehitise remonditöö, mille tegemise korral puudub  teavitamis- või loakohustus. Näiteks katusematerjali vahetamine sama materjali vastu, hoone osa või materjali vahetamine samaväärse vastu, samuti akende ja uste vahetamine. Parendamise alla kuuluvad ka  värvimine, vuukide täitmine, pragude parandamine, viimistlustööd jne ehk kõik sellised remonditööd, mille kaudu pikendatakse materiaalse põhivara eluiga ning tõstetakse selle väärtust. Kui hoonega seotud remonditööd tehakse hoone ehitamise käigus, siis kuulub see tegevus hoone ehitamise, mitte hoone parendamise alla.

Rajatise parendamine võib olla näiteks klientidele mõeldud parkla parandamine, kaevu või veejaotussüsteemi renoveerimine, rekreatsioonialal olevate konstruktsioonide korrastamine, valgustuse asendamine energiasäästlikuma lahendusega vms.

Ehitise parendamise puhul lisatakse taotlusele parendamise vajadust tõendavad fotod,  ehituse (eskiis)projekt/plaanilahendus, hinnapakkumuse küsimise aluseks olevad dokumendid jne. Kui on suheldud kohaliku omavalitsusega ehitusloa või -teatise teemal, siis ka vastav kirjavahetus.

2. masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine;

Toetust saab taotleda sellise masina ja seadme ostmiseks ning paigaldamiseks, mis ei ole sõidu- või veovahend, mootor-, vee-, õhu- või maastikusõiduk, jalgratas, pisimopeed, kerg-, tasakaalu- või robotliikur, niiduk, rööbassõiduk, haagise või auto alusel valmistatud eritöömasin.

Abikõlblikud ei ole sellise liikurmasina ostmise kulud, mis on ette nähtud põllumajanduse, metsamajanduse või metsavarumise valdkonnas kasutamiseks, näiteks forvarderid, roomikekskavaatorid jms.

Integreeritavate masinate ja seadmete ostmisel ja paigaldamisel tuleb silmas pidada, et seda ümbritseva mööblieseme või sisustuselemendi ostmine ja paigaldamine ei ole toetatav tegevus, kuna toetust antakse ainult ehitise ehitamiseks või masina või seadme ostmiseks ja paigaldamiseks – ruumide sisustamine ei ole toetatav tegevus.

Mobiilsete masinate puhul on oluline ettevõtja toetatava projektiga seotud püsiva ja kestva majandus- või kutsetegevuse koht, mille kaudu toimub püsiv majandustegevus ja kust vajadusel tehakse väljasõite klientide juurde. Selleks, et tegevuskohta saaks vaadelda püsivana, peab ettevõtja poolt teostatav majandustegevus olema olulisel määral korraldatud antud kohas maapiirkonnas ning antud koht on vähemalt ühe töötaja, kes vastutab konkreetse majandustegevuse eest, peamiseks töötegemise kohaks. Selleks, et ettevõtja tegevuskohta saaks vaadelda kestvana, peab ettevõtja peale toetuse saamist teostama järjepidevalt oma majandustegevust antud kohas ning olema võimeline seda PRIAle tõendama. Püsivaks tegevuskohaks ei loeta ehitise kasutamist üksnes ettevõtjale kuuluva vara, materjalide või kauba ladustamiseks, väljapanekuks või kohaletoimetamiseks ning ettevõtjale vajaliku kauba kokku ostmiseks või teabe kogumiseks või muude ettevõtjale vajalikke ettevalmistus- või abitööde teostamiseks.

3. rändkaupluse või selle sisseseade ostmine.

Toetatavaks tegevuseks on rändkaupluse ostmine koos sisseseadega või ainult rändkaupluse ostmine või ainult rändkaupluse sisseseade ostmine. Rändkauplus tähendab ühe või mitme valla või linna territooriumil asuvatest müügikohtadest moodustuval kaubandusliku teenindamise marsruudil liikuvat kauba jaemüügiks kohandatud mootorsõidukit, millel ei pea olema müügisaali. Graafiku ja marsruudi kokku leppimiseks peaks ühendust võtma kohaliku omavalitsusega. 

Selle tegevuse alla ei kuulu kaubiku ost kaupade müügiks turgudel ja laatadel. Omatoodetud põllumajandustoodete turustamise piirmäär on 20%, vastavalt määruse § 4 lõikele 21.

Erinevatel tegevuste kohta on määruses välja toodud erinevad omandiõigustega seotud nõuded. 


Oluline on, et eelnimetatud lubatavate tegevustega kavandatav investeeringuobjekt asuks maaelu arengukava punktis 8.1 esitatud määratlusele vastavas maapiirkonnas. Maapiirkond on:

 • vallad, v.a Tallinnaga piirnevad vallad (Kiili vald, Viimsi vald, Harku vald, Rae vald, Saue vald, Saku vald);
 • kuni 4000 elanikuga väikelinnad, sh kuni 4000 elanikuga vallasisesed linnad.

Maapiirkonna määratlemisel ei võeta aluseks haldusreformi käigus toimunud muutusi, vaid maaelu arengukava kinnitamise ajal kehtinud haldusjaotust.


Toetatavaks tegevuseks on ka investeering päikese-, vee- ja tuuleenergia tootmisse ning bioenergia tootmisse. Bioenergia all peetakse silmas biomassist toodetud elektrit, soojust, vedelkütust või gaasi.

Kui investeeringuobjekt on seotud päikese-, vee- või tuuleenergiast elektri tootmisega, siis peab kogu toodetud elektrienergia müüma ettevõttest välja või kasutama ettevõttes selliseks majandustegevuseks, mis ei ole seotud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toote tootmisega.


Koos määruse § 4 lõikes 1 nimetatud tegevustega võib toetust taotleda järgmisteks kaasnevateks tegevusteks:

 1. toetatava ehitisega kaasnev projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö ning energiaauditi tellimine (ettevalmistav töö);
 2. toetatava ehitustöö üle ehitusseadustiku alusel omanikujärelevalve tegemine;
 3. toetatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine;
 4. toetatava ehitise juurde kuuluva eratee või parkla ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
 5. toetatava ehitise ehitamise puhul elektrivõimsuse suurendamine või elektri-, veevarustus- või kanalisatsioonivõrguga liitumine;
 6. toetatava masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmise või paigaldamise puhul elektrivõimsuse suurendamine ja vajaduse korral elektrivõrguga liitumine, kui tegemist ei ole rendilepingu alusel kasutatava ehitisega;
 7. toetatava investeeringuobjekti juurde kuuluva infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine ja paigaldamine;
 8. infotehnoloogia- ja valveseadmete ning toodangu kvaliteeti määravate seadmete ostmine ja paigaldamine;
 9. lairibavõrgule juurdepääsuühenduste, nagu liini ja liinirajatiste rajamine.

Toetust ei saa taotleda, kui investeeringuobjekt on seotud järgmiste tegevusvaldkondadega:

 1. taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01), metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A alajagu 021) või looduslike materjalide kogumine, välja arvatud puit (EMTAK 2008, jagu A alajagu 023);
 2. kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03);
 3. mäetööstus (EMTAK 2008, jagu B);
 4. toiduainete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 10), kui tootmise tulemuseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud toode, joogitootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11), kui tootmise tulemuseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud toode, või alkoholiseaduse tähenduses alkohoolne jook ja tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
 5. finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K) ning inkassoteenus ja krediidiinfo kogumine (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 8291);
 6. kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
 7. juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69), nõustamine
 8. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92); 
 9. rentimine (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 77).

Taotlejal tuleb katta kindel osa investeeringu maksumusest ise ning vajadusel palutakse omafinantseeringu olemasolu tõendada.

Toetuse taotlemisel peaks projekti finantseerimise plaani ja ajakava hoolikalt läbi mõtlema. Sellega välditakse olukorda, kus toetus on määratud, kuid hiljem selgub, et taotleja ei suuda projekti ellu viia omafinantseeringuks vajalike rahaliste allikate kaasamise võimekuse puudumise tõttu või halvemal juhul ei ole investeeringute järgselt majanduslikult enam jätkusuutlik.

PRIA paneb kõikidele taotlejatele südamele, et nad mõtleksid taotlemise hetkeks enda investeeringute vajalikkuse ja võimalikkuse selgelt läbi ning väldiksid üle jõu käivate kohustuste võtmist.

Pikemalt saab omafinantseeringute kohta lugeda artiklist „Investeeringutoetused kui võimalus“.

Nõuded taotlejale:

Toetust võib taotleda juriidiline isik, kes tegeleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud põllumajandusliku tegevusega (edaspidi avaliku sektori põllumajandusettevõtja):

 1. riigivaraseaduse § 3 lõike 1 punkti 3 tähenduses riigi enamusotsustusõigusega äriühing;
 2. mittetulundusühing, mille juhatuse liikmetest vähemalt poole määrab riik;
 3. riigi asutatud sihtasutus, mille nõukogu liikmetest vähemalt poole määrab riik.

Taotlejale kehtestatud nõuded on välja toodud määruses § 21.  Avaliku sektori põllumajandusettevõtja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses ning peab vastama nõuetele sõltuvalt toetatava tegevuse liigist (määrus § 3).

Toetatavad tegevused:

Avaliku sektori põllumajandusettevõtja võib toetust taotleda ehitise ehitamiseks, parendamiseks või masina/seadme ostmiseks ja paigaldamiseks üksnes siis, kui see on seotud kultuuri edendamisega või kultuuripärandi säilitamisega.

Avaliku sektori põllumajandusettevõtjale antav toetus on kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse paragrahvis 342 sätestatut.

Toetuse määr ja hindamine:

Toetuse määr on avaliku sektori põllumajandusettevõtjale kuni 100% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus avaliku sektori põllumajandusettevõtja puhul on 5 000 000 eurot ja peab olema arvutatud vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 lõikes 6 sätestatule.

PRIA hindab avaliku sektori põllumajandusettevõtjate taotlusi lisa 1–3 ja 5–8 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

PRIA moodustab hindamistulemuste põhjal kaks taotluste paremusjärjestust: ühe põllumajandustootjate, avaliku sektori põllumajandusettevõtjate ja põllumajandusvaldkonna muuseumite ning teise mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate mikroettevõtjate kohta.

Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa avaliku sektori põllumajandusettevõtja puhul on 17 hindepunkti.

150 000 eurot ületava toetuse puhul on avaliku sektori põllumajandusettevõtja taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa 55 hindepunkti.

Kohustused:

Toetuse saaja peab vastama nõuetele vähemalt viis järgnevat aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (sihipärase kasutamise periood).

Lisaks peab avaliku sektori põllumajandusettevõtjast toetuse saaja tagama, et komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 lõike 4 punktis a sätestatud nõuet, kasutada taristut kultuurilistel eesmärkidel aastas vähemalt 80% ulatuses, täidetakse investeeringuobjekti kasuliku eluea jooksul.

Nõuded taotlejale:

Toetust võib taotleda sihtasutus, kes vastab järgmisele tingimustele:

 1. tegeleb põllumajandustootmisega seotud asja kogumise, säilitamise, uurimise ja vahendamisega;
 2. tema põhitegevusala on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetel justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” kohaselt muuseumite tegevus (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 9102);
 3. tema asutajaks on vähemalt selline esindusorganisatsioon, kelle liikmeks on põllumajandustootja, põllumajandussaaduste töötleja või maamajandusvaldkonna ettevõtja.

Toetatavad tegevused:

Toetatavad tegevuste osas muuseumile kitsendusi ei ole, st lubatud on määruse § 4 lõikes 1 toodud tegevused.

Põllumajandusvaldkonna muuseumile antav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA) komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses. Sellest lähtuvalt ei tohi taotleja toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 euro

Toetuse määr ja hindamine:

Toetust antakse vähemalt 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja kuni 100% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmperioodil on 200 000 eurot.

PRIA hindab põllumajandusvaldkonna muuseumite taotlusi lisa punktides 1–3, 5 ja 7–8 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel. 

Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa põllumajandusvaldkonna muuseumi puhul on 17 hindepunkti. 

Kohustused:

Toetuse saaja peab vastama § 21 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuetele vähemalt kolm järgnevat aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Liisingu puhul peab toetuse saaja vastama nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni.

Kohustused

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist esitama e-PRIA kaudu maksetaotluse koos vajalike dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. aastal.

Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, peab toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 30. juunil 2025. aastal. Liisingumakse ei ole abikõlblik, kui asja omandiõigus ei ole selleks tähtajaks üle läinud toetuse saajale.

Oluline muudatus VII voorus: 

Toetuse saaja, kes esitab taotluse 2023. aastal, peab tegevuse elluviimisega alustama ja PRIAle esimese maksetaotluse esitama kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse saaja kohustused on:

 1. viia tegevus ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. aastal ning tagada tegevuse kestus kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
 2. võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul ja viia tegevus ellu viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. aastal, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel. Lisaks peab ta tagama tegevuse kestuse, säilitama investeeringuobjekti ja kasutama seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Sihipäraselt kasutamise tähtaeg on kolm aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Liisingu puhul peab toetuse saaja vastama nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.

Toetuse saajale on määruses sätestatud kohustused, mida ta peab täitma (§ 16 ja §  161). 

Toetuse määrad

Toetust antakse vähemalt 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja:

 1. mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 2. põllumajandustootjale kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmperioodil on 200 000 eurot.

Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 200 000 eurot programmperioodil kokku.

Põllumajandustootjale ja mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale antav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA) komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses. Sellest lähtuvalt ei tohi taotleja toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot.

Vähese tähtsusega abi (VTA) suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

Mõiste „Üks ettevõtja” hõlmab nimetatud määruse tähenduses kõiki ettevõtteid, mille vahel on vähemalt üks järgmistest suhetest:

a) ettevõte omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike häälteenamust;

b) ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldusjuht- või järelevalveorgani liikmetest;

c) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;

d) ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust.

Üheks ettevõtjaks peetakse ka ettevõtteid, mis on punktides a–d kirjeldatud suhtes ühe või enama muu ettevõtte kaudu.

Erinevalt maksimaalse toetuse suuruse määramisest on vähese tähtsusega abi maksimaalse toetuse suuruse määramise korral kontserni mõiste piiratud Eesti Vabariigi territooriumiga. Vähese tähtsusega abi maksimaalse määra väljaselgitamisel vaadeldakse ettevõtete seoseid riigipõhiselt.

Toetuse andmisel võetakse arvesse Euroopa Komisjoni määruse nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid. Kumuleerimisreeglite kohaselt ei tohi toetuse suurus koos jooksval majandusaastal ja vahetult eelneval kahel majandusaastal komisjoni määruse nr 1407/2013, komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 (põllumajanduslik vähese tähtsusega abi) ja komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 (kalanduslik vähese tähtsusega abi) kohaselt antud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot. Näiteks kui ettevõtja on saanud määruse nr 1407/2013 alusel vähese tähtsusega abi 200 000 eurot, ei saa talle enam anda põllumajanduslikku ega kalanduslikku vähese tähtsusega abi.

Maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale rendi või tasu eest kaupu vedavale ettevõtjale ei tohi maanteevedudeks antud vähese tähtsusega abi koos toetuse suurusega ületada 100 000 eurot.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab taotlusi vastavalt määruse lisas olevatele hindamiskriteeriumitele:

 • põllumajandustootjate esitatud taotlusi punktides 1–14 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel;
 • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate mikroettevõtjate esitatud taotlusi lisa punktides 1–5; 8-12 ja 14 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel;

Hindamistulemuste alusel koostatakse kaks taotluste paremusjärjestust, üks põllumajandustootjate ja avaliku sektori põllumajandusettevõtja kohta ning teine mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate mikroettevõtjate kohta. Paremusjärjestused avaldatakse PRIA kodulehel meetme infot kajastaval lehel nimetusega „Hindamistulemused“.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa on:

 • põllumajandustootja jaoks 17 hindepunkti;
 • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleva mikroettevõtja jaoks 16 hindepunkti.

Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Võrdsete taotletava toetuse summadega taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu oli väiksem.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

Taotleja võib toetatava investeeringu tegemist alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Seega investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla väljastatud samuti alates sellest päevast.

Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega. Nimetatud maksetaotlust ja investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab PRIAle esitada kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta ja seda kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja alles siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates.

Taotleja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel.