LEADER kohaliku tegevusrühma toetus 2023–2027

Meede 8.4.1 EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Toetuse eesmärk on toetada LEADER kohalike tegevusrühmade tegevusi, mis edendavad maapiirkondade elu läbi kogukondade ning ettevõtjate toetamise.

Toetust saab taotleda 8.–19. juunil 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

 • Toetust antakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 7 lõike 2, § 12 lõike 3, § 24 lõike 1, § 30 lõike 9 ning § 31 lõigete 3 ja 9 alusel.
 • Kohaliku tegevusrühma toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 34 lõike 1 punkti c kohaselt strateegia ja selle rakendamise juhtimiseks, seireks ja hindamiseks ning sidusrühmade vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks, sealhulgas riigisisese koostöötegevuse ettevalmistamiseks.
 • Toetust antakse kohalikule tegevusrühmale, kes vastab kohaliku tegevusrühma, tegevuspiirkonna ja liikmelisuse nõuetele ning kelle kohaliku arengu strateegia on heaks kiidetud. Nõuded on sätestatud määruses § 2–5.
 • Kohalik tegevusrühm peab enne taotluse esitamist avalikustama oma tegevuspiirkonna elanikele teabe kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsuse kohta neile kättesaadavas väljaandes ja oma veebilehel.
 • Kohalik tegevusrühm võib taotlusperioodil esitada ühe toetustaotluse ühe strateegia kohta.
 • Tegevuste elluviimisega ei või alustada varem kui kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval ning mitte enne PRIA teavitamist maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 alusel loodud strateegia rakendamise lõpetamisest.
 • Toetatava tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud peavad olema sihtotstarbelised, mõistlikud, majanduslikult soodsaimad ja vajalikud kohaliku tegevusrühma toetuse eesmärgi saavutamiseks.
 • Kui kohalik tegevusrühm on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses, siis peab ta hanke korraldamisel järgima riigihangete seadust.

Kohalik tegevusrühm esitab toetustaotlusega PRIAle järgmised andmed:

 1. kohaliku tegevusrühma nimi, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrikoodid ning tema esindaja nimi ja kontaktandmed;
 2. haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 2–4 nimetatud andmed;
 3. toetatava tegevuse nimetus ja kirjeldus;
 4. tähtajaliselt asutatud kohaliku tegevusrühma puhul tema asutamise tähtaeg;
 5. kohaliku tegevusrühma veebilehe aadress;
 6. kui kohaliku tegevusrühma liikmeks olev kohaliku omavalitsuse üksus kuulub samal ajal mitmesse kohalikku tegevusrühma, siis põhjendus selle kohta;
 7. teave, kas kohaliku omavalitsuse üksuse territoorium kattub tegevuspiirkonnaga tervikuna või osaliselt. Osalise kattumise korral tuleb lisada tegevuspiirkonda kuuluvate asustusüksuste loetelu;
 8. kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkonna elanike arv ja pindala kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa;
 9. kui kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkonna elanike arv on alla 10 000 või üle 150 000, siis põhjendus erinevuse kohta määruse § 3 lõike 2 esimeses lauses sätestatud nõudest;
 10. teave, kas taotletakse määruse § 22 sätestatud toetuse maksmist enne kulutuste tegemist.

Kohalik tegevusrühm esitab koos toetustaotlusega järgmised dokumendid:

 1. kohaliku arengu strateegia ja kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku otsuse strateegia vastuvõtmise kohta, välja arvatud määruse § 7 lõike 1 teises lauses sätestatud juhul;
 2. määruse § 13 lõikes 2 sätestatud teavitus, millelt on näha väljaande nimi, ilmumise kuupäev ning teavituse sisu;
 3. kohaliku tegevusrühma liikmete nimekiri kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamisele eelnenud päeva seisuga, milles on muu hulgas välja toodud, millist huvirühma liige esindab. Huvirühma all mõeldakse asjahuviliste inimeste ringi, st inimesi või organisatsioone, kellel on ühised huvid mõnes küsimuses. Igale huvirühmale ning tema liikmele vastab üks Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) viienda taseme kood. EMTAK kood on igal tegevusgrupi liikmel sama, mis oli tema viimases aastaaruandes.

Kohustused

LEADER kohaliku tegevusrühma toetuse saamisel peab kohalik tegevusrühm täitma järgnevaid kohustusi:

 1. vastama määruse § 2–5 sätestatud nõuetele ja täitma määruse § 12 nimetatud ülesandeid heakskiidetud strateegia rakendamise perioodi lõpuni.
 2. tagama toetatavate tegevuste elluviimise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse;
 3. võimaldama teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muid kohaliku tegevusrühma toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutada selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida kohaliku tegevusrühma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 4. esitama auditeerimiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 5. eristama selgelt oma raamatupidamises kohaliku tegevusrühma toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 6. säilitama kohaliku tegevusrühma toetusega seotud dokumente vähemalt viis aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
 7. teavitama PRIAt kohaliku tegevusrühma toetuse taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
 8. näitama avalikkusele, et tegemist on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (edaspidi EAFRD) toetuse abil elluviidava tegevusega ning kasutama selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi komisjoni rakendusmääruses (EL) 2022/129 sätestatud nõuete kohaselt. Loe teavitamisenõuete kohta lähemalt siit;
 9. esitama kohaliku tegevusrühma toetuse kasutamisega seotud seireks ja hindamiseks vajalikud andmed, milleks on strateegia meetmes nimetatud näitajad, sealhulgas tulemusnäitajad.

 

Toetuse määrad

Kohaliku tegevusrühma toetust makstakse ühtse määra alusel. Toetuse ühtne määr on 26% LEADER kohaliku arengustrateegia rakendamise toetuse (projektitoetus) raames toetatavate tegevuste elluviimiseks makstud summast.

Pärast määruse § 10 lõike 1 alusel strateegia rakendamise eelarve suuruse määramist arvutab PRIA kohaliku tegevusrühma toetuse suuruse. Toetuse suurus arvutatakse ühtse määra järgi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 83 lõike 2 punkti a alapunkti i kohaselt käesoleva määruse alusel projektitoetuse raames toetatavate tegevuste elluviimiseks makstud summast. Ühisstrateegia puhul arvutatakse toetuse suurus ühtse määra järgi Euroopa Sotsiaalfond+ või muu asjakohase fondi vahenditest projektitoetuse raames toetatavate tegevuste elluviimiseks makstud summast.

Toetuse määramine

PRIA teeb kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetustaotluse rahuldamiseks peab kohaliku tegevusrühma toetuse taotlus, kohalik tegevusrühm ja toetatav tegevus vastama nõuetele ning ministeerium peab olema kiitnud heaks tegevusrühma strateegia. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõike 2 alusel rahuldatakse kõik nõuetekohased taotlused ettenähtud vahendite piires.

 1. Kohaliku tegevusrühma toetus makstakse määruse § 15 sätestatud ühtse määra järgi vastavalt määruse alusel projektitoetuse saaja esitatud maksetaotlusele;
 2. PRIA teeb kohaliku tegevusrühma toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda kohaliku tegevusrühma arvelduskontole hiljemalt projektitoetuse maksmise otsusele järgneva kuu 25. kuupäevaks;
 3. PRIA teeb kohaliku tegevusrühma toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 13 lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest;
 4. Kohaliku tegevusrühma toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral võib PRIA tunnistada taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.
 1. Kohaliku tegevusrühma toetuse esmakordsel maksmisel enne kulutuste tegemist arvutab PRIA igale kohalikule tegevusrühmale toetuse summa, mis moodustab kuni 50% määruse § 10 lõike 1 alusel kohalikule tegevusrühmale määratud kohaliku tegevusrühma toetuse summast;
 2. PRIA maksab kohalikule tegevusrühmale enne kulutuste tegemist makstava toetussumma kahes osas üks kord aastas kahe aasta jooksul, kusjuures kahe makse vahele peab jääma vähemalt kuus kuud;
 3. PRIA maksab enne kulutuste tegemist makstava toetussumma esimese osa, mis moodustab 50% kogu enne kulutuste tegemist makstavast toetussummast, kohaliku tegevusrühma arvelduskontole 20 tööpäeva jooksul alates kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte enne PRIA teavitamist maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 alusel loodud strateegia rakendamise lõpetamisest;
 4. PRIA maksab kohaliku tegevusrühma poolt esitatud ettemaksutaotluse alusel enne kulutuste tegemist makstava toetussumma teise osa, mis moodustab 50% kogu enne kulutuste tegemist makstavast toetussummast, kohaliku tegevusrühma arvelduskontole kõige varem kuus kuud pärast esimese osa väljamaksmist;
 5. Igalt kohalikule tegevusrühmale makstavast toetusrahast (maksetaotluselt) tasaarveldatakse 60% ulatuses ettemaksu kuni ettemaksu täieliku tasaarveldamiseni.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

 • investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)