Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutustele 2023

Meede 4.3.1 IX voor EAFRD MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetust Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutustele antakse riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude uuendamise eest, et parandada nende tehnilist ja ökoloogilist seisukorda.

Toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” alaliik.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 2 000 000 eurot. Toetust rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Toetustaotlusi võetakse vastu 14. kuni 18. augustini 2023. a. 

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 10.11.2023.

Tingimused

Toetuse võimalikuks taotlejaks on Põllumajandus- ja Toiduamet.

Põllumajandus- ja Toiduamet saab taotleda toetust maaparandusseaduse „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelus“ oleva ühiseesvoolu või selle osa uuendamiseks.

Toetatava tegevuse osaks võivad olla eelnevalt nimetatud tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö ning keskkonnamõju hindamisega seotud tegevus.

Toetatav tegevus peab olema vastavuses veeseaduse § 32 ja 34 sätestatud keskkonnaeesmärkidega, et tegevuse elluviimise tulemusena veekogu seisund ei halveneks.

Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse taotlemiseks.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 7. mai 2018 määrusega nr 26 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutustele.

Kohustused

Toetuse saaja peab tegevuse ellu viima hiljemalt hiljemalt 2025. aasta 30. juuniks. Kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni (viis aastat) on toetusesaajal kohustus:

  • tagada tegevuse kestus, sealhulgas säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt;
  • tagada, et uuendatud ühiseesvool vastab maaparandusseaduse § 4 lõikes 2 esitatud nõuetele.

PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneva vähemalt viie aasta pikkuse majandusaasta lõpuni peab taotleja võimaldama teostada toetuse saaja kohustuste täitmise üle järelevalvet ning teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ja osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida oma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning kohapeal nii läbi vaadata dokumente kui ka toetuse abil soetatud vara.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määruses.

Toetuse määrad

Toetuse määr on 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse maksimaalsuurust määruses ei sätestata, kuna see sõltub toetuse aastasest eelarvest.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusi hinnatakse määruse § 12 lõigetes 2 ja 5 toodud hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumite miinimumnõuded on välja toodud § 13 lõigetes 4 ja 5. 

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 10. novembriks 2023. a.

Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel PRIA keskuse aadressile. Nimetatud maksetaotlust ja investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab PRIAle esitada kuni kolmes osas ühe taotluse kohta ja hiljemalt 2025. aasta 30. juuniks.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja alles siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kahe kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:

  1. selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2. punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3. investeeringu üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
  4. elluviidud tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole riigihangete registrist kättesaadavad ja kui neid dokumente ei ole varem PRIAle esitatud.

Maksetaotluses esitab toetuse saaja elluviidud tegevuse kohta järgmised andmed:

  1. teave elluviidud tegevuse maksumuse summa ja tegevuse osalise või täieliku elluviimise kohta;
  2. teave investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kohta, nagu arve või arve-saateleht, maksekorraldus või selle väljatrükk, tehtud töö üleandmise-vastuvõtmise akt.

Täpsema info leiate määrusest.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

  • investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
  • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)