Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus 2023

Meede 16.4 VII voor EAFRD MAK 2014-2020

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Toetusega suurendatakse jätkusuutlikkust põllumajanduse- ja toidusektoris. Toetuse eesmärk on parandada toidu tootmise ja turustamise tarneahela toimimist, suurendada põllumajandustoodete tootjate ja töötlejate turujõudu ning arendada koostööd.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 1 000 000 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

Toetust saab taotleda 10.24. mai 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhend on leitav abimaterjalide hulgast ning portaalis iga vastava teenuse juures.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige 16.4 – Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Selleks tuleb e-PRIAs avada esitatud taotlus ning vajutada nupule „Esita muudatustaotlus“.

Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata, mis tähendab, et taotlust ei hakata sisuliselt menetlema.

Tingimused

Taotleja võib taotlusperioodi jooksul esitada ühe taotluse.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  9. septembri 2015. a määrusega nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ (edaspidi määrus).

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetust saavad taotleda:

 1. põllumajandusliku majandustegevusega tegelev ettevõtja, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt kaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastat ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete ja/või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ületas mõlemal majandusaastal 4000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% kogu müügitulust;
 2. mittetulundusühing või tulundusühistu, kes on põllumajanduse, toidutootmise või toidukultuuri edendamise valdkonnas tegutsenud vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat ja kelle põhikirjaline eesmärk on põllumajandustoodete või toidu turustamisvõimaluste arendamine või toidukultuuri või maaturismi edendamine.

Põllumajanduse ja toidutootmise valdkonnas tegutsemist tõendatakse majandusaasta aruande alusel. Toidukultuuri edendamise valdkonnas tegutsemist tuleb tõendada elluviidud toidukultuuri arendamise projektide nimekirja ja kirjelduse alusel. Nimetatud andmed esitatakse e-PRIAs taotluse detailandmete sammus.

Tulundusühistu puhul on oluline märkida, et äriseadustiku tähenduses on tegemist samuti ettevõtjaga ja seega võib tulundusühistu taotleda toetust ka n-ö ettevõtjana määruse § 3  lõike 1 punkti 1 alusel ehk tulundusühistul endal peab olema täidetud punktis 1 nimetatud majandustegevuse nõue. Ettevõtjaid koondaval tulundusühistul valdavalt siiski endal nõutavat müügitulu ei ole, mistõttu saab tulundusühistu toetust taotleda ka siis, kui majandustegevuse nõude täidavad vähemalt kaks ettevõtjaks olevat tulundusühistu liiget.

Toetust võib taotleda üksnes sellise projekti elluviimiseks, milles osalevad vähemalt kaks põllumajandusliku majandustegevusega tegelevat ettevõtjat, kes vastavad määruse § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele ja kelle omatoodetud põllumajandustooteid või põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid projekti raames turustatakse.

Kui taotleja on ettevõtja, peab ta projekti kaasama veel vähemalt ühe määruse § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele vastava ettevõtja. Kui taotleja on mittetulundusühing või tulundusühistu, peab ta projekti kaasama veel vähemalt kaks määruse § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele vastavat ettevõtjat.

Koostöö tõendamiseks tuleb eespool nimetatud pooltel sõlmida asjakohane leping, mis sisaldab määruse § 9 lõikes 4 sätestatud andmeid. Kahe või enama isiku vahel sõlmitud lepingus lepivad pooled omavahel kokku projekti ühises elluviimises ja oma kohustustes.

Kui mittetulundusühingust või tulundusühistust taotleja kaasab projekti elluviimisesse oma ettevõtjast liikme, kes vastab määruse § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele, siis tuleb ka nende vahel sõlmida määruse § 9 lõikes 4 sätestatud andmeid sisaldav leping.

Kuigi projekti teostamisel on nõutud vähemalt kahe ettevõtja osalemine, esitab taotluse toetuse saamiseks PRIAle ainult üks ettevõtja. Projektis osalevad ülejäänud ettevõtjad loetakse küll projektis osalejateks, kuid mitte taotlejateks. See jätab projektis osalevatele ettevõtjatele võimaluse esitada antud meetme raames PRIAle toetuse taotluse mõne teise projekti kohta, kus ettevõtja on ise taotlejaks.

Toetust saab taotleda projektidele, mis vastavad vähemalt ühele kahest järgnevast nõudest:

 1. Taotleja ja lõpptarbija vahel ei tohi olla rohkem kui üks vahendaja.

  See tähendab, et tootja müüb otse tarbijale või kasutab ühte vahendajat. Näiteks müüb tootja oma toote talupoele, kes seejärel müüb selle edasi lõpptarbijale. Sellisel juhul on talupood selleks üheks vahendajaks. Vahendajaks loetakse isikut, kes ostab toote eesmärgiga see hiljem edasi müüa (näiteks hulgimüüjad, talupoed jne). Juhul kui taotleja tellib töötlejalt teenusena oma toote töötlemise ning selle käigus jääb toode tema omandisse, siis seda ei loeta vahendamiseks, vaid teenuse ostmiseks. Vahendamiseks loetakse olukorda, kus toode vahetab omanikku ehk liigub kellegi teise omandisse.
   
 2. Toote tootmine, töötlemine ning müük lõpptarbijale peab toimuma 255 kilomeetri raadiuses.

  Kilomeetrite arvestamisel võetakse alguspunktiks toote tootmise asukoht. Toote müük lõpptarbijale peab toimuma sellest punktist 255 kilomeetri raadiuses. Toodete töötlemine on siinkohal oluline ainult juhul, kui toimub tootja enda toodangu töötlemine. Sisse ostetud tooraine töötlemisel valminud toodete turustamisele suunatud tegevused ei ole antud meetme raames toetatavad. Antud juhul võib tootja ning lõpptarbija vahel olla rohkem kui üks vahendaja, kuid täidetud peab olema nõue, mille kohaselt toote tootmine, töötlemine ning müük lõpptarbijale peab toimuma 255 kilomeetri raadiuses.

Eelnimetatud kaks nõuet ei rakendu taotlejale samaaegselt, vaid taotleja peab vastama taotluse esitamiseks ainult ühele kahest nõudest.

Lisaks kehtib ka nõue, et projekti sisu peab olema uute algatuste või tegevuste elluviimine. See tähendab, et projekti sisu ei saa olla seniste tegevustega jätkamine ning selleks toetuse taotlemine. Projekti eesmärk peab olema toodete turustamistegevustes järgmisele tasandile jõudmine uute tegevuste abil. Uus tegevus võib oma sisult olla näiteks täiesti uue müügikanali avamine või ka juba olemasoleva müügikoha laiendamine.

Toetust võib taotleda sellise projekti elluviimiseks, mille eesmärk on arendada lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu toodete turustamisvõimalusi ja mis peab olema ellu viidud hiljemalt 2025. aasta 30. juuniks.

2023. aasta taotlusvoorus saab toetust taotleda vaid kuni kahe aasta pikkuse projekti elluviimiseks.

Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele:

 1. Toodete turustamiseks vajaminevate seadmete ning sisseseade ostmine ja paigaldamine. Siinkohal peetakse silmas seadmeid, millega sisustatakse müügipinnad ja mis on vajalikud toodete müümiseks tarbijale. Nendeks võivad olla näiteks külmikud, kaalud, kassaaparaadid jne.
 2. Toodete turustamiseks vajaliku lao- või müügipinna rentimine või üürimine. Toetatavad on võlaõiguslike üüri- ja rendilepingute tasud ja nende eristamine ei ole toetuse eesmärke arvestades oluline. Müügipinna rentimine tähendab seda, et ruumid renditakse eesmärgiga hakata nendes projekti raames tooteid turustama. Laopinna rendi toetamine on vajalik, et luua tingimused toodete säilitamiseks enne nende turustamist.
 3. Toodete turustamiseks ning teavitus- ja müügiedendustegevuste läbiviimiseks vajamineva välitelgi ostmine, üürimine või rentimine. Välitelki saab kasutada nii ajutise müügipunktina kui osaleda sellega näiteks toidufestivalil. Taotlejale on jäetud siinkohal võimalus otsustada oma vajadustest ning välitelgi kasutamise tihedusest lähtudes, kas selle ostmise või rendi kasuks.
 4. Toodete turustamiseks lao- või müügipinna parendamine, mis ei nõua ehitusloa olemasolu. Parendamise all mõeldakse lihtsaid remonditöid (näiteks värvimine, plaatimine, põrandate vahetamine jne), mille kaudu muudetakse parendatavad ruumid müüdavate toodete turustamise tarbeks sobivaks.
 5. Toodete turustamiseks vajalikuliiklusseaduse § 2 punktis 9 nimetatud haagise ostmine, üürimine või rentimine. Vastavalt vajadusele on toetuse saajale jäetud võimalus valida nii haagise rentimise kui ostmise vahel.
 6. Toodete turustamiseks vajaliku tarkvaralahenduse või selle litsentsi või kasutusõiguse ostmine. Siinkohal peetakse silmas lahendusi, mille rakendamine aitab laiendada olemasolevaid müügikanaleid (näiteks veebipoe rajamine) või juba eksisteeriva kodulehe täiendamist (näiteks internetipanga kaudu maksevõimaluse väljaarendamine).
 7. Toetatavate tegevuste elluviimisega seotud mootorsõiduki kasutamise kulud või transporditeenuse ostmine. Siinkohal jäetakse toetuse saajale võimalus kasutada kahte varianti. Esimesel juhul on võimalik kasutada isiklikku sõiduautot, mille puhul peab toetuse saaja pidama kõigi vastavate sõitude üle arvestust ning esitama need andmed PRIAle koos teiste toetuse väljamaksmiseks vajalike dokumentidega. Teisel juhul on võimalik osta sisse transporditeenust, et toetatavaid tegevusi ellu viia. Transporditeenuse sisseostmine võib osutuda vajalikuks näiteks olukorras, kus toodete transpordiks on vajalik tellida külmutusseadmega auto, mille omamine oleks taotleja jaoks liiga väikeste mahtude tõttu majanduslikult ebaotstarbekas.
 8. Projekti tutvustavad teavitus- ja müügiedendustegevused.  Nendeks on erinevatest siseriiklikest messidest, toidufestivalidest ja laatadest osavõtmine ning nende korraldamine. Lisaks saab toetust taotleda tegevusteks, mille eesmärgiks on tõsta avalikkuse teadlikkust lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu turustatavatest toodetest. Võimalik on korraldada teavitusüritusi, mille eesmärk on kaasa aidata tarbijate teadlikkuse suurenemisele ning seeläbi projekti raames turustatavate toodete müügile. Teavitus- ja müügiedendustegevuste raames võib näiteks korraldada kokandusvõistlusi, mille eesmärk on suurendada tarbijate teadlikkust ja populariseerida lühikesi tarneahelaid. Samuti on võimalik korraldada teavituskampaaniaid, mille eesmärk on suurendada tarbijate teadlikkust projektist. 

 

Toetuse andmise ja kasutamise tingimustega palume täpsemalt tutvuda määrusest

Kohustused

Toetuse saaja viib projektis kavandatud tegevused ellu mitte hiljem kui 2025. aasta 30. juuniks ning võtab kohustuse tagada projekti kestus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitada ja kasutada toetuse eest ostetud vara (nii asju kui ka õiguseid) sihtotstarbeliselt vähemalt viie aasta jooksul alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood).

Toetuse saaja suhtes ei tohi olla sihipärase kasutamise perioodil algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti. Toetuse saaja peab toetuse abil soetatud seadmeid, haagiseid, tarkvaralahendusi ja välitelke säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt toetuse sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Toetuse saaja peab täitma toetuse sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:

 1. peab võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning kohapeal läbi vaadata dokumente ja toetuse eest soetatud vara;
 2. peab esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 3. peab selgelt eristama oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 4. peab esitama toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
 5. peab säilitama toetusega seotud dokumente;
 6. peab teavitama PRIAt taotluses esitatud või projektiga seotud andmete muutumisest või projekti elluviimist takistavast asjaolust.

Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama määruse § 3 lõigetes 3–5 sätestatud nõuetele.

Lisaks eelnevalt nimetatud kohustustele on toetuse saaja kohustuseks esitada PRIAle järgmised dokumendid:

 • projektis kavandatud tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas igal kalendriaastal olenevalt projekti pikkusest kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2025. aasta 30. juunil;
 • toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIAs maksetaotluse koos nõutavate dokumentidega.

Võimalik on toetuse osaline väljamaksmine pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ning enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist (OTKA). Loe lähemalt siit.

OTKA teatise saab esitada e-PRIAs.

Kui projekt on pikem kui üks aasta, esitab toetuse saaja iga aasta lõpus projekti vahearuande, mis sisaldab aasta jooksul ellu viidud tegevuste loetelu ja nende sisu kokkuvõtet.

Projektis kavandatud tegevuste täielikul elluviimisel esitab toetuse saaja projekti lõpparuande, mis sisaldab projekti raames ellu viidud tegevuste kokkuvõtet ning hinnangut projekti lõppeesmärgi saavutamisele.

Vahe- või lõpparuande võib esitada nii maksetaotlusega kui ka eraldi. Viimase maksetaotlusega esitatakse nii vahe- kui ka lõpparuanne.

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot ühe projekti kohta.

Toetust antakse kuni 40% ulatuses:

 1. seadme, välitelgi ning tarkvaralahenduse ostmise abikõlbliku kulu maksumusest;
 2. lao- ja müügipinna ning välitelgi üüri või rendi abikõlbliku kulu maksumusest;
 3. lao- ja müügipinna parendamise abikõlbliku kulu maksumusest;
 4. haagise ostmise abikõlbliku kulu maksumusest ja üüri või rendi abikõlbliku kulu maksumusest;
 5. transporditeenuse ostmise abikõlbliku kulu maksumusest.

Mootorsõiduki kasutamisel antakse toetatavate tegevuste elluviimiseks toetust kuni 0,3 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta.

Toetust antakse kuni 90% projekti juhtimisega seotud abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 30% projekti elluviimiseks taotletava toetuse kogusummast.

Projekti elluviimiseks vajaminevate projekti haldamisega seotud kulude puhul antakse toetust kuni 15% toetatavatest projekti juhtimisega seotud abikõlblikest kuludest.

Kui projekti elluviimisega ei kaasne juhtimisega seotud kulusid, antakse toetust kuni 90% projekti haldamisega seotud abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 4,5% projekti elluviimiseks taotletava toetuse summast.

Toetust antakse kuni 90% teavitus- ja müügiedendustegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Ettevõtjatest taotlejate ning nende poolt projekti kaasatud ettevõtjate puhul toimub vähese tähtsusega abi määramine vastavalt sellele, millises mahus turustatakse projekti raames mittepõllumajandustooteid. Teisisõnu kujuneb vähese tähtsusega abi määramise summa välja vastavalt sellele, millises mahus projektis osalejad turustavad Euroopa Liidu Toimimise Lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustooteid ning millises mahus I lisaga hõlmamata tooteid (taotleja esitab sellekohased andmed taotluses).

Taotlejale toetusena määratud vähese tähtsusega abi koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul määratud vähese tähtsusega abiga ei tohi ületada 200 000 eurot.

Taotlejale määratud vähese tähtsusega abi summa andmed kannab PRIA riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse. Taotlejatel on võimalik kontrollida vähese tähtsusega abi jääki nimetatud registri päringu kaudu Rahandusministeeriumi kodulehel.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusesEesti Maaelu arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele. 

Taotlusi hinnatakse PRIA hindamiskomisjoni poolt määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel. Hindamistulemuste põhjal koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud eelarvevahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast (8,7 punkti).

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast, st hiljemalt 28. septembriks 2023. a.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.