MAK 2014-2020 objektide tähistamine

Tähistatavad objektid ja tegevused

Maaelu arengukava toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus tuleb sellest teavitava infoga tähistada. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada nõuetekohast Maaelu Arengukava logo ning Euroopa Liidu embleemi.

Maaelu Arengukava logo ning Euroopa Liidu embleem paigaldatakse üldsusele hõlpsasti nähtavale kohale (võimalusel hoone sissepääsu juurde).

NB! Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse raames toetatava objekti või tegevuse puhul kasutatakse nende tähistamiseks Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemiga ning Euroopa Liidu LEADERi logo.

LEADERi logo kasutamise korral ei pea kasutama arengukava logo. LEADERi logo on kättesaadav Maaeluministeeriumi veebilehel.

Logo ja Euroopa Liidu embleemiga tuleb tähistada muuhulgas:

1) ehitis;

2) masin, seade;

3) meene;

4) info- ja reklaammaterjal;

5) üritus;

6) digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;

7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;

8) trükimeedia (näiteks infolehed) või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt netireklaam).

Kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht (eraldi kodulehte looma ei pea), siis:

1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;

2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

NB! Veebilehel tuleb kajastada vastav info ka juhul, kui tegemist on pindala- või loomapõhiste  toetustega.

  • Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
  • Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logoga ja embleemiga plakat (vähemalt suuruses A3). Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks (nt infopäev), hoitakse plakat nähtaval kohal tegevuse toimumise ajal.
  • Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga. Kui tahvlit ei ole võimalik paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigutada taotleja esindusruumi või rajatisele. Tahvlile paigutatakse logo ja embleem, mis katavad kokku vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast. Kui tahvlit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist.

Selgitav tahvel paigaldatakse ka LEADER kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse saajast kohaliku tegevusrühma alalisse asukohta.

  • Kui  ehitustööde või taristu investeeringu korral ületab toetus 500 000 eurot, püstitatakse selle asukohta alaline stend. Stendile paigutatakse logo ja embleem, mis katavad kokku vähemalt 25 protsenti stendi pindalast. Stendile kirjutatakse ka tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti stendi kõrgusest.

Täpsemad nõuded infosiltide suuruse, värvi ja paigutuse kohta on sätestatud määruse § 4-13 ja määruse lisas.

Toetuse saaja tähistab toetatava objekti logo ja embleemiga selle soetamisest või valmimisest arvates või objekti tootmise käigus, kui tema taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.

Tegevuse puhul tähistab toetuse saaja logo ja embleemiga tegevuse toimumise koha selle toimumise ajavahemikuks ja tegevuse kohta käiva teavitusmaterjali vastavalt selle valmimisele.

Kui näiteks üritus viiakse läbi enne selle kohta esitatud toetustaotluse rahuldamise otsust, peab ürituse logoga tähistama.

Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

Kui ese, dokument või muu teabekandja on mõeldud avalikkusele või toetusega seotud sihtrühmale või kui toetatavat tegevust või objekti kajastatakse veebilehel, tähistatakse need logo ja embleemiga.

Iga eset ja dokumenti ei tule märgistada logoga, kui see on kasutusel vaid organisatsioonisiseselt – sel juhul piisab plakati või stendi kasutamisest organisatsiooni avalikus ruumis.

Kui toetuse abil rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, tuleb toetuse saajal oma esindusruumi paigaldada nõuetekohane infosilt. Meenele, sealhulgas väiksemale töövahendile, paigutatakse nimetatud juhul üksnes nõuetekohane Euroopa Liidu embleem.

Abimaterjalid