Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2023

Meede 4.1 IX voor EAFRD MAK 2014-2020

Kõikidel toetuse saajatel on kohustus tõendada omavahendite olemasolu nelja kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse saamisest. Info omafinantseeringu tõendamiseks sobivate dokumentide kohta leiate Tingimuste peatüki akordionist „Omafinantseering ja finantseerimisallikad“. 

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetus aitab parandada põllumajandusettevõtja tulemuslikkust ja arendada keskkonnahoidlikku põllumajandustootmist läbi nüüdisajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise. Toetatakse keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamist ja uuendamist ning keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamist.

Toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse  tegevuse alaliik. Väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

2023. aasta taotlusvooru eelarvet suurendati regionaalministri 20.07.23 käskkirjaga  27 532 000 eurolt 32 732 000 eurole, 29.11.23 käskkirjaga 42 232 000 eurole ja  01.03.24 käskkirjaga 57 232 000 eurole.

Eelarve jaotus erinevate valdkondade vahel 01.03.2024 seisuga on järgmine:

 1. teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 31 653 816,50 eurot;
 2. piimatootmine – 13 608 965 eurot;
 3. loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 7 727 072,52 eurot;
 4. muu põllumajandustootmine – 4 242 145,98 eurot.

Toetustaotluste esitamine  toimub 22. märtsist 5. aprillini 2023. a.

Taotleja võib taotlusperioodil esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht kavandatavat tegevust ja investeeringuobjekti.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „ Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrusega nr 14 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ (edaspidi määrus).

Toetuse taotlejaks saavad olla:

 • äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust; 
 • ettevõtja, kes tegeleb hobusekasvatusega; 
 • äriühing, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamist vähemalt kaks majandusaastat, kuid kes on üle võtnud (määrus § 2 lg 3):
  • oma füüsilisest isikust osanikule või aktsionärile kuulunud füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) põllumajandusettevõtte, või
  • oma füüsilisest isikust osaniku või aktsionäri vanemale või vanavanemale kuulunud FIE põllumajandusettevõtte;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamist vähemalt kaks majandusaastat, kuid kes on täielikult üle võtnud oma vanemale või vanavanemale kuulunud FIE põllumajandusettevõtte (määrus § 2 lg 4);
 • ettevõtjaid ühendav tulundusühistu, kes on kas tunnustatud põllumajandussektori tootjarühm või tootjaorganisatsioon (määrus § 2 lg 5)

Ettevõtja, kes tegeleb hobusekasvatusega, peab vastama järgmistele nõuetele:

 • ta on müünud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seotud teenuseid vähemalt kahel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal;
 • tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 30 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga üle 50 protsendi kogu müügitulust;
 • tema omatoodetud põllumajanduslike toodete ning hobusekasvatusega seotud teenuste müügitulu kokku ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

Hobusekasvatusega seotud teenuste täpne loetelu on toodud määruses § 2 lg 7.

Nõuded taotlejale

 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • avaliku sektori põllumajandusettevõtja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
 • taotleja ega tunnustatud tootjarühma või tootjaorganisatsiooni kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid süüteo toimepanemise eest.

Lisaks on sätestatud veel nõudeid, millele taotleja peab vastama:

 • taotleja maksevõime näitaja ja võlakordaja peavad vastama määruses toodud nõuetele,
 • taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat
 • äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on möödunud, on taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad. 

Täpsemalt palume kõikide taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda taotleja omatoodetud (või tootjarühma või tootjaorganisatsiooni puhul tema liikmete toodetud) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud töötlemata toodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete) tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks või nimetatud toodetest omatarbeks elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi (edaspidi koos bioenergia) tootmiseks järgmistele tegevustele (määruse § 4):

1) põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine.

Käesoleva meetme raames on ehitamine ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras, välja arvatud lammutamine, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest. 

Ehitustegevuse puhul peab jälgima, et tegevused oleks kooskõlas ehitusseadustikust tulevate nõuetega. Näiteks kui tegemist on ehitisega, mille puhul on kohustuslik ehitusloa/ehitusteatise olemasolu, siis peab antud luba olema kantud riiklikusse ehitisregistrisse

2) põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva seadme, loomade pidamiseks mõeldud paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine ning vajaduse korral paigaldamine;

3) bioenergia tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine;

4) bioenergia tootmiseks kasutatavasse hoonesse või rajatisse seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ning vajaduse korral paigaldamine; 

Juhime tähelepanu, et kui investeering kavandatakse bioenergia tootmisse ja see viiakse ka ellu, kaasnevad toetuse saajale täiendavad kohustused (määruse § 29 lg 4).

5) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisa 8. rühmas nimetatud söödavaid vilju kandva viljapuuaia või marjaistandiku rajamiseks või laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine ning vajaduse korral istutamine;

Istandiku rajamise korral ei tohi maksimaalne toetatav istikute arv ühe hektari kohta ületada määruse lisas 1 kehtestatud piirmäära.

6) istandiku või puukooli või metsataimla piirdeaia või konstruktsiooni ostmine ning vajaduse korral paigaldamine;

7) mesindus- või seenekasvatusinventari või -seadme ostmine ning vajaduse korral paigaldamine;

Toetust saab taotleda ka mesilastaru ja mesindusinventari, seenekasvatusseadme, nagu substraadisegisti, autoklaavi, kliimaseadme ja auruboileri, kütteseadme ja süsteemi, valgustusseadme, kompostisegisti, pastöriseerimiskambri jms ostmiseks ning paigaldamiseks.

8) mobiilse masina või seadme ostmine;

Mobiilne masin või seade, millele toetust soovitakse, peab olema kantud võrdlushindade kataloogi. Võrdlushindade kataloog ehk hinnakataloog on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri osa, kuhu kantakse maaelu arengu toetuse abikõlblikuks kuluks oleva asja või teenuse kinnitatud piirhind koos andmetega vastava asja või teenuse kohta.

Lisaks peab täidetud olema vähemalt üks järgmistest nõuetest:

 •  taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aritmeetiline keskmine müügitulu peab jääma alla 200 000 euro
 • taotleja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust moodustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal EMTAKi jao A alajakku 01131 „Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus”, 01191 „Lillekasvatus”, 012 „Mitmeaastaste taimede kasvatus”, välja arvatud 01291 „Muude mitmeaastaste taimede kasvatus”, või 013 „Taimede paljundamine” liigitatava tegevuse raames saadud müügitulu kokku vähemalt 70 protsenti;
 • taotleja on tootjarühm või tootjaorganisatsioon;
 • taotleja ostab sellise mobiilse masina või seadme, mida kasutatakse keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks.

9) põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks;

10) niisutussüsteemi ehitamine ja niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmine ning vajaduse korral paigaldamine;

Niisutussüsteemi investeeringu jaoks antakse toetust üksnes sellise tegevuse puhul, mis eeldab veeseaduses sätestatud vee erikasutuseks antud veeloa saamist. Veemahud, mille võtmisel on veeluba vajalik, on sätestatud veeseaduse §-s 187. 

Kui taotlejale ei ole antud veeluba ning investeeringu tulemusena ei kasutata nii palju vett, mis eeldaks veeloa olemasolu, siis on tegemist kastmissüsteemi tehtava investeeringuga, mille jaoks saab samuti toetust taotleda.

Niisutustegevus on abikõlblik, kui see ei halvenda veekogumi või seda ümbritseva keskkonna seisundit ning tegevusega ei kaasne muud olulist negatiivset mõju keskkonnale. Niisutussüsteemi investeeringule toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama kavandatava tegevuse kohta keskkonnamõju eelhinnangu või keskkonnamõju hindamise aruande.

Niisutussüsteem ehitatakse kas ehitusseadustikus või maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras. Niisutamiseks vajalike seadmete ostmise puhul on oluline, et nende tehnilised parameetrid sisaldaksid teavet, mille alusel saaks seadme veekasutust määrata, sh sademevee kasutust, v.a juhul, kui investeering tehakse üksnes olemasoleva niisutussüsteemi või selle elemendi energiatõhususe suurendamiseks ja see ei mõjuta veekasutust.

Olenevalt niisutussüsteemi seisukorrast ning niisutuseks kasutatava veekogumi seisundist kehtivad erinevad vee kokkuhoiu nõuded (vt täpsemalt määruse § 9).

11) põllumajandusloomade pidamiseks ettenähtud või loomakasvatushoonet ümbritseva aia ostmine ja vajaduse korral paigaldamine;

12) elektrisüsteemi või elektripaigaldise ehitamine ning nende juurde kuuluva seadme ostmine ja vajaduse korral paigaldamine ning vajaduse korral elektrivõrguga liitumine;

13) tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine või seadme ostmine.

Investeering, mis tehakse tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks, peab olema seotud taotleja tegevusvaldkonnaga.

Näiteks kui taotleja tegevusvaldkonnast tulenevalt (teraviljakasvatus) on olulise tähtsusega kütusevaru olemasolu, siis tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks vajalikuks seadmeks on kütusemahutid. Abikõlblik on üksnes tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks vajalik seade, mitte tootmise sisend. Näiteks on toetatav kütusemahutite ostmine, kuid mitte kütuse ostmine

14) kasutatud masina või seadme ostmine, kui selle ostab taotleja, kes on mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustatud ettevõte.

Kasutatud masin või seade peab olema toodetud taotlemise hetkest alates vähem kui viis aastat tagasi ja selle ostmiseks ei tohi olla kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. Nimetatud masina või seadme hind ei tohi ületada selle turuväärtust ja peab olema uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam.


Koos nimetatud tegevustega võib toetust taotleda ka toetatava tegevusega otseselt seotud kaasnevate tegevuste kohta. Täpne loetelu ning nõuded erinevate tegevuste kohta on välja toodud määruses.

Alates 2017. aastal toimunud viiendast taotlusvoorust ei saa toetust taotleda sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudteetrassi koridori asukohaks.

Määruses on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta (§ 15 ja § 16). Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused. Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse. 

Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, tuleb koos avaldusega esitada nõutav arv ehitustegevuse hinnapakkumusi PRIA poolt koostatud hinnapakkumuse vormil.

Juhime tähelepanu, et mobiilsete masinate ja seadmete ostmisel ei ole taotlejal vaja PRIAle hinnapakkumust esitada. Toetuse saamiseks peavad mobiilsed masinad ja seadmed olema kantud hinnakataloogi. Hinnakataloogis fikseeritakse asja või teenuse maksimaalne abikõlblik käibemaksuta maksumus ja selle kehtivuse aeg. 

Vastavalt määruse muudatusele lisandus IX voorus kõikidele taotlejatele võimalus osta masinaid ja seadmeid, mille kasutamine aitab kaasa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/8521 artiklis 9 sätestatud keskkonnaeesmärkide, Euroopa Liidu roheleppe, „Talust taldrikule“ strateegia, ÜRO kliimaleppe ning Eesti kliimapoliitika põhialused 2050 täitmisele.

Artiklis 9 sätestatud keskkonnaeesmärgid on:

 • kliimamuutuste leevendamine
 • kliimamuutustega kohanemine
 • vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse
 • üleminek ringmajandusele
 • saastuse vältimine ja tõrje
 • elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine

Rohkem teavet ja näiteid leiate määruse seletuskirjast.

Taotlejad, kes vastavad vähemalt ühele § 7 lõige 2 punkti 1-3 nõudele, saavad osta kõiki võrdlushindade kataloogi kantud masinaid sõltumata sellest, kas need panustavad keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse või mitte.

Keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks kasutatavad seadmed ja masinad saavad kuuluda järgnevatesse hinnakataloogi gruppidesse:

 • Mullaharimise põimmasinad
 • Taimeistutid
 • Rohumaade täienduskülvikud
 • Hajuskülvikud (seemnelaoturid)
 • Põimkülvikud, punktiirkülvikud, reaskülvikud - külvikuid saab osta vaid siis, kui masinat kasutatakse otsekülviks, mis panustab CO2 sidumisse ning kütusetarbimise, erosiooni või tööjõukulu vähenemisse.  Reas- ja punktiirkülviku puhul hinnatakse ka ketasseemendi survet maapinnale, mis peab olema vähemalt 100 kg. Kui tegemist on käpp-, vedrupii- ja sõrgseemendi tüübiga, siis  sisestatakse need  ketasseemendina (seemendi surve sisestada üle 100 kg). Taotlusel märgitakse objekti kirjeldusse, kuidas ostetavat masinat kasutatakse. Juhend otsekülviku surve kontrollimise arvutamiseks on leitav sakist Abiks taotlejale.
 • Vedela orgaanika laotusseadised
 • Lubiväetiste laoturid
 • Orgaanika universaallaoturid
 • Vedela orgaanika paakhaagised
 • Taheda orgaanika laoturid
 • Vihmutusmasinad
 • Vaheltharimiskultivaatorid
 • Leegitid
 • Poompritsid
 • Taimehooldusmasinad
 • Umbrohulõikurid
 • Teravilja rändkuivatid, aiandussaaduste rändkuivatid, mobiilsed konteinerkatlamajad teraviljakuivatile  - toetatakse seadmeid, mis kasutavad säästlikke energiaallikaid: bio- ehk rohegaasi (CBM), maagaasi (CNG), vedeldatud maagaasi (LNG),  vedelgaasi (LPG), küttepuid, puiduhaket, puidujäätmeid, põhku või teraviljajäätmeid.
 • Teisaldatavad varjualused loomadele
 • Loomade tõkestus- ja ohjamisseadmed, teisaldatavad aedikud - toetatav siis, kui seadmeid kasutatakse välitingimustes.
 • Sõnniku vahemahutid  
 • Söötmis- ja jootmisseadmed - toetatav on alamgrupp „vedukile järele- või külge haagitav seade koos veemahuti ja jootmissüsteemidega“.
 • Täppisväetamise sensorsüsteemid
 • Pakirühmitid
 • Taimekahjustajate monitooringusüsteemid
 • Kaasnevate tegevuste abikõlblik maksumus kokku võib moodustada kuni 30 protsenti toetatud tegevuste abikõlblikust maksumusest. Toetust saab taotleda üksnes selliseks kaasnevaks tegevuseks, mis on otseselt seotud tegevustega, mille jaoks toetust taotletakse.
 • Ettevalmistava töö raames tehtavate kulutuste maksumus ei tohi ületada 10 protsenti selle investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, millega ettevalmistav töö kaasnes. Ettevalmistavateks töödeks loetakse toetatava hoone, rajatise või niisutussüsteemi ehitamisega, niisutuseks kasutatava statsionaarse seadme ostmisega kaasnevat keskkonnamõju eelhindamist või hindamist ja energiaauditi tellimist. Lisaks kuulub ettevalmistatavate tööde hulka ka projekteerimistöö ning selleks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö tellimine.
 • Omanikujärelevalve maksumus toetatava hoone/rajatise ning selle või istandiku juurde kuuluva eratee või platsi üle võib moodustada kuni 3 protsenti selle investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, mille üle omanikujärelevalvet tehakse.
 • Kui masina või seadme ostab taotleja, kellel on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ettevõte ning masin või seade on toodetud taotlemise hetkest alates vähem kui viis aastat tagasi, on abikõlblikud kasutatud masina või seadme ostmiseks tehtud kulutused. See tingimus kehtib järgmiste tegevuse puhul: bioenergia tootmiseks kasutatavasse või põllumajanduslikku tootmishoonesse/rajatisesse paigaldatava seadme, loomade pidamiseks mõeldud paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine/paigaldamine ning mobiilse masina või seadme ostmine.
 • Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava raha otstarbeka ja säästliku kasutamise.
 • Kui taotleja/toetuse saaja saab samale tegevusele/kulule nii MAK tegevuse liigi 4.1 toetust kui ka rahastamisvahendist laenu (nt MES-ist), siis toetuse summa ja rahastamisvahendist antava rahastuse kogusumma ei tohi ületada nii taotlemise kui ka väljamaksete etapis asjaomase kuluartikli kogusummat. (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 37 lg 9).

Info abi- ja mitteabikõlblike kulude kohta on välja toodud määruses.

Taotlejal tuleb katta kindel osa investeeringu maksumusest ise. 

Programmperiood hakkab lõppema ning toetusrahasid saab kasutada ainult kuni 30. juunini 2025. Et tagada toetusrahade õigeaegne kasutamine, on sätestatud kohustus esitada omafinantseeringut tõendavad dokumendid.

NB! Kui toetuse saaja viib investeeringu ellu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja kuu jooksul pärast taotluse rahuldamist, puudub toetuse saajal vajadus esitada ellu viidud tegevuste osas omafinantseeringu olemasolu tõendavaid dokumente.

Omafinantseeringut tõendavateks dokumentideks võivad olla näiteks:

 1. allkirjastatud laenu- või liisinguleping krediidiasutusega (kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, peab asja omandiõigus üle minema toetuse saajale hiljemalt 30.06.2025);
 2. allkirjastatud laenuleping piisava finantsvõimekusega muu finantseerijaga. Teatud juhtudel aktsepteeritakse laenulepingut vaid siis, kui laenatav summa on laekunud toetuse saaja kontole;
 3. ettevõtja filtreerimata pangakonto väljavõte (alates toetuse rahuldamise otsusest). Esitatakse panga poolt digiallkirjastatud filtreerimata väljavõte alates toetuse rahuldamise otsusest. Kontol peaks kajastuma omafinantseeringuks vajalik summa;
 4. vajadusel küsitakse juurde lisadokumente või väljavõtet pikemast perioodist.

Dokumentide nimekiri ei ole lõplik. Esitatud dokumendid vaatab PRIA üle kliendipõhiselt, hinnates toetuse saaja majanduslikku võimekust investeeringud tähtaegselt ellu viia. 

PRIA võib põhjendatud juhul pikendada omafinantseeringu tõendamise tähtaega kuni kaks kuud. Põhjendatud juhuks võib lugeda näiteks asjaolu, kus toetuse saaja on krediidiasutusele või muule finantseerijale esitanud taotluse, kuid ei ole veel saanud vastust.

Pikemalt saab lugeda omafinantseeringust siit.

Dokumente saab esitada e-PRIAs:

1. e-PRIAs tuleb rahuldamise otsuse saanud toetustaotlus

 

 

 

 

 

 

 

2. Dokumendid tuleb lisada üleval paremal valikust „Lisadokumendid“.

Kohustused

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist esitama e-PRIA kaudu maksetaotluse koos vajalike dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, peab toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. aastal. Liisingumakse ei ole abikõlblik, kui asja omandiõigus ei ole selleks tähtajaks üle läinud toetuse saajale. Jälgida tuleb, et liisingumaksete graafiku lõpptähtaeg ei saa olla hilisem kui 30. juuni 2025. a.

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse ellu viima ja toetusobjekti sihipärasesse kasutusse võtma kahe aasta jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Lisaks peab ta tagama tegevuse kestuse, säilitama investeeringuobjekti ja kasutama seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Sihipäraselt kasutamise tähtaeg on mikroettevõtete, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul vähemalt kolm aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning  ülejäänud ettevõtetele vähemalt viis aastat. Liisingu puhul peab toetuse saaja vastama nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.

Kui toetust taotletakse ehitustegevuseks, tuleb investeeringu elluviimisega alustada esimese aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist (ellu tuleb viia vähemalt 20 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest).

Toetuse saajale on määruses sätestatud nõuded, mida ta peab täitma (§ 28 ja § 29). 

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte, leiad siit.

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on kuni 800 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 800 000 eurot programmiperioodil kokku.

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmise korral on toetus kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Kui toetust taotleb noor ettevõtja, tootjarühm või tootjaorganisatsioon, võib toetuse määra suurendada viie protsendi võrra, kuid mitte rohkem kui 70 protsendini.

Ettevõtja loetakse nooreks ettevõtjaks, kui:
1) FIE on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastane;
2) ta on äriühing, kellel ei ole juriidilisest isikust osanikke või aktsionäre ja kelle kõik füüsilisest isikust osanikud või aktsionärid  ning juhatuse liikmed on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastased.

Niisutussüsteemi investeeringu kohta antakse toetust kuni 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kui taotleja omatoodetud puuvilja-, marja-, köögivilja- või kartulikasvatuse toodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust.

Toetuse konkreetne määr või suurus sõltub iga toetuse taotleja poolt esitatud taotluses kavandatud abikõlblike tegevuste maksumusest.

Istandiku rajamiseks vajalike istikute kohta antakse toetust, arvestades määruse lisas 1 sätestatud istikute maksimaalset toetatavat ühikute arvu hektari kohta.

Kui toetust taotletakse järgmiste tegevuste kohta:

 •  viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine ning vajaduse korral paigaldamine,
 •  istandike, puukoolide või metsataimla piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine ning vajaduse korral paigaldamine,
 •  mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine ning vajaduse korral paigaldamine,
 •  mobiilsete masinate või seadmete ostmine või
 •  põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks,

siis on toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil 200 000 eurot. Kui toetust taotletakse lisaks eelnimetatud tegevustele ka teiste abikõlblike tegevuste kohta, siis on toetuse maksimaalseks suuruseks ühe taotleja kohta kokku 800 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Mobiilse masina või seadme ostmiseks taotletav toetuse suurus võib moodustada kuni kolmekordse taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu suuruse.

Kolmekordse müügitulu suuruse piirangut ei kohaldata tootjarühmale ega tootjaorganisatsioonile.

Kui toetust taotleb tõusigade aretuse ja levitamisega tegelev põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tegevusluba omav tulundusühistu, kellel on vähemalt 25 liiget, teadus- ja õppetöö korraldamise eesmärgil kasutatava loomakasvatusehitise ehitamiseks, on toetuse maksimaalne suurus arengukava programmiperioodil 1 500 000 eurot taotleja kohta.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, maaelu arengukavas ja meetme määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab taotlusi hindamiskriteeriumide alusel ja moodustab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestused. Koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kellel oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu. Kui ka see on võrdne, eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa (20 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast), rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevusvaldkonna rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

Taotleja võib toetatava investeeringu tegemist alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Seega investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla väljastatud samuti alates sellest päevast.

Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest. Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

Toetuse saaja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel. Eelduseks on, et kõnealune investeering või selle osa on tehtud (töö või teenus lõpetatud, kaup ostetud), toetuse saaja on selle vastu võtnud ning teenuse/kauba pakkujale tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma.

PRIA hindab taotlusi tegevusvaldkondade kaupa. Tegevusvaldkonnad on:

1) piimatootmine (määruse lisa 3);
2) teravilja, õliseemnete või valgurikaste taimede kasvatamine (määruse lisa 5);
3) loomakasvatus, välja arvatud piimatootmine ja mesindus (määruse lisa 4);
4) muude eespool nimetamata põllumajanduslike toodete tootmine, kaasa arvatud mesindus (määruse lisa 6).

Hindamistulemuste alusel koostatakse iga valdkonna kohta eraldi paremusjärjestused, mis avaldatakse PRIA kodulehel "Hindamistulemused" jaotuses.

Abiks taotlejale

Lisainfo

 • investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)