Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - veebruar - märts 2021

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - veebruar - märts 2021

Avatud taotlusvoorud – veebruar 2021 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 € koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 2.11

17.-25.02.21 965 720 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 4.4.5

17.-25.02.21 4 250 050 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni nelja aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2023. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – märts 2021

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

EAGF

02.-22.03.21

Hilinenult 23.03-16.04.21
10.12.2021 alates detsember 2021

Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus

EAGF

02.-22.03.21

Hilinenult 23.03-16.04.21
10.12.2021 alates detsember 2021

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

EAGF

02.-22.03.21

Hilinenult 23.03-16.04.21
10.12.2021 alates detsember 2021

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

01.03-31.12.21 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2

03.-10.03.21 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

17.-31.03.21 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest