Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus 2021

Meede 2.11 II voor EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) kohaselt on võimalik hüvitada vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe vähenemine, mis on tekkinud 2020. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini. Toetuse eesmärk on toetada vesiviljelussektorit viirusest tingitud majanduslike tagasilöökide leevendamiseks. Vesiviljelusega tegelevate ettevõtjatele hüvitatakse koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe langus kuni 30% ulatuses. 

Toetust taotletakse poolaasta kohta. Poolaastaks loetakse perioodi 1. juulist kuni 31. detsembrini.

Meetme eelarve on 965 720 eurot. Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 25% ulatuses Eesti Vabariigi eelarvest. 

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja e-PRIA kaudu maksega toetustaotluse.

Taotleja peab olema taotluse esitamise ajaks täitnud käibedeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse. See tähendab, et käibedeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded peavad olema esitatud õigeks ajaks. Taotluse esitamise ajaks peavad käibedeklaratsioonid olema esitatud kõikide määruse kohaselt arvestatavate aastate kohta, seega aastate 2017‒2020 kohta. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul peavad olema esitatud füüsilise isiku tuludeklaratsioonid.

Juhend „Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetuse“ esitamiseks e-PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Meetme määrus on leitav siit

Toetust võib taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kes on registreerinud oma tegevusalaks magevee vesiviljeluse EMTAK koodiga 03221 või mere-vesiviljeluse EMTAK koodiga 03211. Meetme peamine eesmärk on hüvitada kahjusid nendele ettevõtjatele, kes saavad sissetulekut vesiviljelusest ning tegelevad reaalselt vesiviljelustoodangu tootmisega.

Toetuse taotleja peab omama Veterinaar- ja Toiduameti tegevusluba. Tegevusloa taotlemise nõue ja põhimõtted on sätestatud loomatauditõrje seaduse paragrahvides 191-195 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse paragrahvides 16-20.

Toetust võib taotleda, kui taotleja vesiviljelustoodete müügikäive on 2020. aastal vähenenud vähemalt kümne protsendi võrra võrreldes taotleja 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta sama ajavahemiku keskmise vesiviljelustoodangu müügikäibega.

Toetust võib taotleda ka ettevõtja, kes on tegutsenud vesiviljelustoodete tootmise valdkonnas alla kolme aasta. Sellisel juhul võib toetust taotleda juhul, kui taotleja vesiviljelustoodangu müügikäive on 2020. aastal vähenenud vähemalt kümne protsendi võrra ettevõtja senise tegutsemisaja müügikäibega võrreldes. Seega võrreldakse alla kolme aasta tegutsenud ettevõtja 2020. aasta müügikäivet ühe eelmise aasta sama ajavahemiku müügikäibega või kahe eelmise aasta sama ajavahemiku keskmise vesiviljelustoodete müügikäibega, mille kohta toetust taotletakse.

Toetust taotletakse poolaasta kohta. Poolaastaks loetakse perioodi 1. juulist kuni 31. detsembrini.

Toetuse taotleja ja taotlus peavad vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 ja lõikes 4 sätestatud nõuetele.

Taotleja peab esitama vesiviljelustoodete müügitulu tõendava dokumendi ärakirja või raamatupidamisregistri konto väljavõtte, milles on välja toodud vesiviljelustoodete müügitehingud 2020. aasta asjaomase poolaasta kohta ja olenevalt taotleja tegutsemisajast tema 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta kohta ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. detsembrini

Taotleja peab olema taotluse esitamise ajaks täitnud käibedeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5. PRIA hindab taotlusi vastavalt määruse § 5 toodud hindamiskriteeriumitele. Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel. Selle järgi rahuldatakse meetme tingimustes sätestatu kohaselt kõik hindamiskriteeriumite (määruse § 5 lg 3) miinimumnõuetele vastavad taotlused, vähendades vajaduse korral toetuse summat võrdeliselt iga taotleja kohta.

Tegemist on maksega toetustaotlusega, seega peale PRIA poolset taotluste menetlust ja toetuste rahuldamist, tehakse ka toetuse väljamaksmine. PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel.

PRIA teeb toetuse väljamaksmise otsuse koos määruse § 6 lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusega.

PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alusel ja 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest alates ning teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

Toetuse määrad

Sektsiooni Abiks taotlejale alt leiate toetuse arvutamise abitabeli, mille abil saate välja arvutada toetuse suuruse ning selle, kui palju on langenud müügikäive teisel poolaastal. II voorus saab toetust  taotleda, kui taotleja vesiviljelustoodangu müügikäive on 2020. teisel poolaastal vähenenud vähemalt 10 protsendi võrra võrreldes eelneva kolme aasta sama perioodi keskmise vesiviljelustoodangu müügikäibega, mille kohta toetust taotletakse. 

Toetuse maksimaalne suurus ei tohi olla suurem kummastki alljärgnevast:

  1. taotleja vesiviljelustoodete müügikäibe vähenemise suurus 2020. aastal 1. juulist kuni 31. detsembrini võrreldes tema 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta sama ajavahemiku keskmise vesiviljelustoodete müügikäibe suurusega.
  2. 30 % taotleja 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta keskmisest vesiviljelustoodete müügikäibe suurusest ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. detsembrini.

Taotleja vesiviljelustoodete müügikäibe suuruse võrdlemisel võetakse arvesse 2020. aastale vahetult eelnenud kolme aasta andmed, kui  taotleja on tegutsenud vähemalt kolm aastat. Kui taotleja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, siis võetakse arvesse tema tegutsemisaja andmed.

Toetuse maksimaalset suurust arvestatakse kahe poolaasta ja kahe taotlusvooru peale kokku. Kui taotlejale on esimeses voorus makstud maksimaalne toetuse summa, siis teises voorus enam taotlema tulla ei saa.

Kui taotlejale on esimeses voorus makstud maksimaalsest toetuse summast mingi osa, siis teises voorus saab toetust küsida ülejäänud osale maksimaalsest toetuse summast eeldusel, et teised kriteeriumid on täidetud. Juhul kui  ettevõtja teise poolaasta käibelangus ületab maksimaalset küsitavat toetuse summat, siis vastavalt toetuse suuruse piirangule hüvitatakse käibelangus osaliselt. 

Müügikäibe suurust hinnatakse Maksu- ja Tolliametile esitatavate käibedeklaratsioonide ja raamatupidamise dokumentide põhjal.

Viimase puhul on peetud silmas vesiviljelustoodete müügitulu tõendava dokumendi ärakirja või raamatupidamisregistri konto väljavõtet, milles on välja toodud vesiviljelustoodete müügitehingud 2020. aasta asjaomase poolaasta kohta ja olenevalt taotleja tegutsemisajast tema 2020. aastale vahetult eelnenud kuni kolme aasta kohta ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. detsembrini

Minimaalne taotlejale väljamakstav toetuse summa on 1 000 eurot taotlusvooru kohta.

Kohustused

Toetuse saaja on kohustatud täitma kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõudeid.

Toetuse saaja peab säilitama kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Toetuse saaja peab tagama, et käibedeklaratsioonid ning vesiviljelustoodangu müüki kajastavad majandustehingu dokumendid on taotleja muudest dokumentidest selgelt eristatavad.