Piimalehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetused 2021

EAGF

Tutvustus

Piimalehma kasvatamise otsetoetused (PTK/PTK2) on Eestis rakendatud selleks, et pidurdada piimalehmade ja piimakarja kasvatajate arvu vähenemist. Ute ja kitse  kasvatamise otsetoetus (UTK) aitab hüvitada kulutusi ja tõsta loomapidajate konkurentsivõimet.

Tänavu toimub loomatoetuste vastuvõtt uues e-PRIA iseteeninduskeskkonnas.

e-PRIAsse saab sisse logida aadressil https://epria.pria.ee/.

Loomatoetuste taotluse leiate e-PRIAs  valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige Meede - Loomatoetused.

Erinevad juhendid, kuidas e-PRIAsse siseneda ja teenuseid kasutada, on leitavad e-PRIA portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Täpsemat infot toetuste kohta saab lugeda juhendist "Abiks taotlejale".

Tingimused

Toetust võib taotleda loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab ajavahemikus 2. märtsist kuni 8. maini 2021. a iga päev üht kuni 400 piimatõugu lehma. PTK puhul rakendatakse nn taotluseta süsteemi, kus taotlusele loomade arvu ei märgita vaid tehakse ainult toetuse juurde „Jah“ märge.

Toetust makstakse ajavahemikul 2. märtsist 8. maini taotleja karjas peetavate nõuetekohaste piimalehmade arvu aritmeetilise keskmise alusel, mille arvestamise aluseks võetakse piimalehmade arv põllumajandusloomade registri andmete põhjal nimetatud ajavahemiku iga päeva kohta. Sel ajavahemikul ei tohi olla ühtki päeva, mil registri andmeil pole taotlejal ühtki nõuetekohast piimalehma või on arv üle 400. Mõlemal juhul kaotab taotleja õiguse PTK toetust saada.

Taotlejale, kes kasvatab 1-150 piimalehma, makstakse 2021. aastast toetust PRIA poolt kehtestatud ühikumäära alusel. Taotlejale, kes kasvatab 151–400 piimalehma, makstakse toetust PRIA poolt kehtestatud ühikumäära alusel, mis korrutatakse kordajaga 0,5.

Endiselt kehtib PTK reegel, et kui vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu läheb piimalehm taotleja karjast välja, siis arvestatakse seda piimalehma ka piimalehma kasvatamise otsetoetuse puhul karja suuruse arvutamisel.

Piimalehm, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja  hiljemalt 2. märtsil 2021. a registreeritud põllumajandusloomade registris taotleja nimele ning ta peab olema vähemalt alates 2. märtsist piimalehm. St piimalehm, kes oli 2. märtsi seisuga mullikas ja sai piimalehmaks 4. märtsil, ei ole selle toetuse mõistes toetusõiguslik.

Kanded loomade kohta peetavas arvestuses (karjaraamatus) peavad olema täielikud ja tõesed ning vastavuses põllumajandusloomade registrile esitatud andmetega. Soovitusliku karjaraamatu vormi (karjaarvestuse vorm veistele) leiate PRIA kodulehelt.

Piimalehmaks loetakse piimatõugu lehma, kui tal on asjaomase tõu tunnused. Toetusõiguslikud piimatõud on: eesti holstein (EHF), eesti punane (EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA), dzörsi (JER). Nimetatud tõugudesse kuuluvaks loetakse asjaomaste tõutunnustega loomad. Piimalehmaks ei loeta lehma, kes on saadud lihatõuga ristamisel ja kuulub lihatootmiseks peetavate loomadega samasse karja.

Taotleja peab terves oma majapidamises täitma nõuetele vastavuse nõudeid (vt nõuetele vastavus 2021). Kuna nõuetele vastavuse küsimustik on pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse osa, tuleb seetõttu PTK toetuse taotlejal lisaks esitada e-PRIA kaudu pindalatoetuste taotlus perioodil 2.-21. maini 2021. a.

Toetust võib taotleda loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus või Ruhnus ajavahemikus 2. märtsist kuni 8. maini 2021. a iga päev vähemalt ühte piimatõugu lehma. PTK2 puhul rakendatakse nn taotluseta süsteemi, kus taotlusele loomade arvu ei märgita vaid tehakse ainult toetuse juurde „Jah“ märge vastavalt sellele kas piimalehmad asuvad eelnimetatud valdades või mujal.

Piimalehma kasvatamise otsetoetusel Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus puudub karjas olevate piimalehmade arvu piirang.

Piimalehm, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja registreeritud hiljemalt 2. märtsil 2021. a põllumajandusloomade registris taotleja nimele ning ta peab olema vähemalt alates 2. märtsist piimalehm. St piimalehm, kes oli 2. märtsi seisuga mullikas ja sai piimalehmaks 4. märtsil, ei ole selle toetuse mõistes toetusõiguslik. 2021. aastast makstakse toetust kuni 400 piimalehma eest ehk kui taotlejal on üle 400 piimalehma, makstakse toetust kuni 400 piimalehma eest.

Kanded loomade kohta peetavas arvestuses (karjaraamatus) peavad olema täielikud ja tõesed ning vastavuses põllumajandusloomade registrile esitatud andmetega. Soovitusliku karjaraamatu vormi (karjaarvestuse vorm veistele) leiate PRIA kodulehelt.

Piimalehmaks loetakse piimatõugu lehma, kui tal on asjaomase tõu tunnused. Toetusõiguslikud piimatõud on: eesti holstein (EHF), eesti punane (EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA), dzörsi (JER). Nimetatud tõugudesse kuuluvaks loetakse asjaomaste tõutunnustega loomad. Piimalehmaks ei loeta lehma, kes on saadud lihatõuga ristamisel ja kuulub lihatootmiseks peetavate loomadega samasse karja.

Taotleja peab terves oma majapidamises täitma nõuetele vastavuse nõudeid (vt nõuetele vastavus 2021). Kuna nõuetele vastavuse küsimustik on pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse osa, tuleb seetõttu PTK2 toetuse taotlejal lisaks esitada e-PRIA kaudu pindalatoetuste taotlus perioodil 2.-21. maini 2021. a.

2021. aastast võib taotleda UTK toetust loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab ajavahemikus 2. märtsist kuni 8. maini 2021. a iga päev vähemalt kümmet utte või emakitse. UTK puhul rakendatakse nn taotluseta süsteemi, kus taotlusele loomade arvu ei märgita vaid tehakse ainult toetuse juurde „Jah“ märge.

Toetust makstakse 10 kuni 100 ute või emakitse kohta. Kui taotleja peab oma karjas rohkem kui 100 nõuetekohast utte või emakitse, siis makstakse toetust 100 nõuetekohase ute või emakitse eest.

Toetust makstakse ajavahemikul 2. märtsist 8. maini taotleja karjas peetavate nõuetekohaste uttede või emakitsede arvu aritmeetilise keskmise alusel, mille arvestamise aluseks võetakse uttede ja emakitsede arv põllumajandusloomade registri andmete põhjal nimetatud ajavahemiku iga päeva kohta. Uttede ja emakitsede arv ei tohi ajavahemikus 2. märtsist kuni 8. maini registri andmeil ühelgi päeval langeda alla 10. Sellisel juhul kaotab taotleja õiguse UTK toetust saada.

Utt ja emakits, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja  registreeritud hiljemalt 2. märtsil 2021. a põllumajandusloomade registris taotleja nimele ning ta peab olema 2. märtsi seisuga 10 kuu vanune. 

Kanded loomade kohta peetavas arvestuses (karjaraamatus) peavad olema täielikud ja tõesed ning vastavuses põllumajandusloomade registrile esitatud andmetega. Soovitusliku karjaraamatu vormi (karjaarvestuse vorm lammastele ja kitsedele) leiate PRIA kodulehelt.

Taotleja peab terves oma majapidamises täitma nõuetele vastavuse nõudeid (vt nõuetele vastavus 2021). Kuna nõuetele vastavuse küsimustik on pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse osa, tuleb seetõttu UTK toetuse taotlejal lisaks esitada e-PRIA kaudu pindalatoetuste taotlus perioodil 2.-21. maini 2021. a.

 

Toetuse määramine

PRIA kinnitas piimalehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse ühikumäärad 1. detsembril 2021. a.

2021.a ühikumäärad on:

  1. piimalehma kasvatamise otsetoetus - 218,91 eurot abikõlbliku piimalehma kohta;
  2. piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus - 198,43 eurot abikõlbliku piimalehma kohta;
  3. ute ja kitse kasvatamise otsetoetus - 17,43 eurot abikõlbliku ute ja kitse kohta.

PRIA peadirektor otsustab loomakasvatuse otsetoetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise hiljemalt 10. detsembriks 2021. a ja toetus makstakse välja 10. detsembrist 2021. a kuni 30. juunini 2022. a.

Euroopa Komisjon võib otsustada klientide otsetoetuste (loomatoetustest PTK/PTK2, UTK) üle 2000 euro ulatuvate summade ülejäävat osa finantsdistsipliini reeglite alusel Euroopa Liidu kriisireservi kogumiseks vähendada.

Eraisikutele määratud toetuselt on enne väljamakset kinni peetud eraisiku tulumaks – vt lähemalt siit.