Otsetoetuste finantsdistsipliin

Finantsdistsipliini (FD) reeglid on kehtestanud Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu ning nende reeglite alusel tuleb otsetoetuste taotleja toetussummat vähendada ning seeläbi koguda summad kriisireservi. Kõnealused reeglid rakenduvad kõigis liikmesriikides samal põhimõttel. 

Toetussummast peetakse vähendus kinni nendel taotlejatel, kelle otsetoetuste toetussumma kokku on üle 2000 euro. Selle toetussumma arvutamisel arvestatakse järgnevate toetustega:

  • ühtne pindalatoetus (ÜPT) ja nn rohestamise toetus (ROH),
  • noore põllumajandustootja toetus (NPT),
  • puu- ja köögivilja kasvatamise toetus (PKV), 
  • piimalehma kasvatamise toetus (PTK) ja piimalehma kasvatamise toetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus (PTK2),
  • ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK).

Vähendus tehakse proportsionaalselt kõikidest nendest toetustest, kui taotleja neid eelnimetatud toetusi taotles ja kui nende summa kokku on üle 2000 euro. Taotleja otsusel kajastub see vähendus eraldi reana.

Kui kriisireservi kogutud summat aasta jooksul ära ei kasutata, jaotatakse see summa arvestades Euroopa Komisjoni juhiseid järgneval aastal taotlejatele proportsionaalselt tagasi. Võimalusel tehakse tagasimakse koos järgmise aasta otsusega. Taotleja otsusel kajastub see summa samuti eraldi reana (assigneeringute tagasimaksena).

Otsetoetuste finantsdistsipliini rakendamise info

2023

2023. aastal finantsdistsipliini ei rakendatud.

2022

Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu tegid 2022. aastal otsuse, et 2022. aasta otsetoetustele finantsdistsipliini ei rakendata.

2021. aastal kriisireservi kogutud summa makstakse taotlejatele tagasi eraldi otsusega 2023. aastal.

2021

Sarnaselt varasematele aastatele võib ka 2021. aastal Euroopa Liidus rakenduda finantsdistsipliini (FD) kohaldamisest tulenev otsetoetuste vähendamine. FD reeglite alusel tuleb taotleja otsetoetuste üle 2000 euro ulatuvat summat vähendada kriisireservi kogumiseks.  Kõnealused reeglid rakenduvad kõigis liikmesriikides samal põhimõttel. Vähenduse summa peetakse kinni kõigist taotleja otsetoetuste summadest proportsionaalselt. Kui eelneval toetusaastal kogutud kriisireservist väljamakseid ei tehtud, siis kehtestab Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele assigneeringute (kasutamata kriisireservi) tagasimakse summad. Summa tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestab PRIA tagasimakse protsendi.

2020

2020. a kehtestati FD vähenduse protsendiks 2,906192%, mida on kasutatud allpool toodud FD vähendamise näites. Vähendatakse otsetoetuste – ühtne pindalatoetus (ÜPT) ja kõigile ÜPT saajatele makstav nn rohestamise toetus (ROH), noore põllumajandustootja toetus (NPT), puu- ja köögivilja kasvatamise toetus (PKV), piimalehma kasvatamise (PTK) toetus ja piimalehma kasvatamise toetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus (PTK2) - üle 2000 euro ulatuvat summat proportsionaalselt. Nt kui taotlejal on ÜPT ja ROH, siis vähendus arvutatakse mõlema summa pealt kokku ja vähendus tehakse proportsionaalselt mõlemast toetusest. 

Kuidas toimub proportsionaalne FD vähendamine?

Nagu mainitud, toimub FD vähendus proportsionaalselt. Kui taotleja on taotlenud ainult ühte otsetoetust (nt PTK), siis tehakse toiming ainult selles toetuses.

Toome näite, kus taotleja on taotlenud nii ÜPT, ROH kui PTK toetust, et selgitada, kuidas järgitakse nn proportsionaalsust selles arvutuses.

Taotleja toetused:

ÜPT 2000
ROH 1000
PTK 1000
Otsetoetuste kogusumma: 4000

Kõigepealt tehakse kindlaks, kui suure osa moodustab otsetoetuste kogusummast iga toetusliik.

ÜPT: 2000/4000 = 0,5  (50%)
ROH: 1000/4000 = 0,25  (25%)
PTK 1000/4000 = 0,25  (25%)

Edasi tuleb välja arvutada FD-vaba osa ehk 2000 €, mida vähendatakse toetusliigi kaupa proportsionaalselt ja kus kasutame eelmises sammus arvutatud osakaale:

ÜPT: 0,5 * 2000 = 1000 €
ROH: 0,25 * 2000 = 500 €
PTK: 0,25 * 2000 = 500 €
Kokku 2000 € (FD-vaba osa)

Nüüd saame teada, milline summa iga toetusliigi lõikes läheb FD arvutusse. Selleks lahutame algsest toetussummast FD-vaba osa:

ÜPT: 2000 – 1000 = 1000 €
ROH: 1000 – 500 = 500 € 
PTK: 1000 – 500 = 500 € 

Eelmises sammus saadud summast arvutame FD vähenduse:

FD vähendus:
ÜPT:1000 * 2,906192% / 100 = 29,06192 € 
ROH: 500 * 2,906192% / 100 = 14,53096 €
PTK: 500 * 2,906192% / 100 = 14,53096 €

Määratavad toetussummad pärast FD vähendamist:

ÜPT: 2000 – 29,06192 = 1 970,93 €
ROH: 1000 – 14,53096 = 985,46 €
PTK: 1000 – 14,53096 = 985,46 €

Tagasimakse 2020. aasta otsetoetuste saajatele

Kuna 2019. a kogutud kriisireservist väljamakseid ei tehtud, siis kehtestas Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele assigneeringute (kasutamata kriisireservi) tagasimakse summad. Eestile eraldati tagasimaksmiseks 1 776 883 eurot. Summa tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestas PRIA tagasimakse protsendi, mis on 1,194822%.

Vastavalt EK juhistele toimub assigneeringute tagasimaksmine kõigile, kelle otsetoetuste summa on 2020. a suurem kui 2000 eurot ja kellele rakendub tänavu FD vähendamine. Tagasimakse arvestamine toimub üle 2000 jääva otsetoetuste summa kohta. Kui taotleja 2019. a otsetoetustele FD vähendamine rakendus, aga tänavu jäi tema otsetoetuste summa alla 2000 euro või ta ei taotlenudki otsetoetusi, siis talle 2019. a kinnipeetud FD summat tagasi ei maksta.

Tagasimakse ei ole toetuse vähendamine (-), vaid juurdemaksmine (+) 2020. a otsetoetustele. Selle saamiseks ei pea kliendid mingeid toiminguid tegema. Assigneeringute tagasimaksed tehakse proportsionaalselt iga otsetoetuse osas eraldi samasuguse arvutuse alusel, nagu FD puhul ja toetuste määramise otsustel on tagasimakse kirjas kui ’assigneeringute tagasimakse’.

Kõik taotlejad saavad andmeid oma saabuvate toetuste ja finantsdistsipliini vähenduste ning assigneeringute tagasimaksete kohta vaadata vana e-PRIA portaalist. Otsuse väljavõttel on detailne info arvutuste kohta ja taotleja saab sellega tutvuda vanas e-PRIA portaalis valdkonna „Dokumendid“ all vahelehel „Saabunud“.

2019

2019. a kehtestati FD vähenduse protsendiks 1,432635%, mida on kasutatud allpool toodud FD vähendamise näites. Vähendatakse otsetoetuste – ühtne pindalatoetus (ÜPT) ja kõigile ÜPT saajatele makstav nn rohestamise toetus (ROH), noore põllumajandustootja toetus (NPT), puu- ja köögivilja kasvatamise toetus (PKV) ja piimalehma kasvatamise (PTK) toetus - üle 2000 euro ulatuvat summat proportsionaalselt. Nt kui taotlejal on ÜPT ja ROH, siis vähendus arvutatakse mõlema summa pealt kokku ja vähendus tehakse proportsionaalselt mõlemast toetusest. 

Kuidas toimub proportsionaalne FD vähendamine?

Nagu mainitud, toimub FD vähendus proportsionaalselt. Kui taotleja on taotlenud ainult ühte otsetoetust (nt PTK), siis tehakse toiming ainult selles toetuses.

Toome näite, kus taotleja on taotlenud nii ÜPT, ROH kui PTK toetust, et selgitada, kuidas järgitakse nn proportsionaalsust selles arvutuses.

Taotleja toetused:

ÜPT 2000
ROH 1000
PTK 1000
Otsetoetuste kogusumma: 4000

Kõigepealt tehakse kindlaks, kui suure osa moodustab otsetoetuste kogusummast iga toetusliik.

ÜPT: 2000/4000 = 0,5  (50%)
ROH: 1000/4000 = 0,25  (25%)
PTK 1000/4000 = 0,25  (25%)

Edasi tuleb välja arvutada FD-vaba osa ehk 2000€, mida vähendatakse toetusliigi kaupa proportsionaalselt ja kus kasutame eelmises sammus arvutatud osakaale:

ÜPT: 0,5 * 2000 = 1000 €
ROH: 0,25 * 2000 = 500 €
PTK: 0,25 * 2000 = 500 €
Kokku 2000 € (FD-vaba osa)

Nüüd saame teada, milline summa iga toetusliigi lõikes läheb FD arvutusse. Selleks lahutame algsest toetussummast FD-vaba osa:

ÜPT: 2000 – 1000 = 1000 €
ROH: 1000 – 500 = 500 € 
PTK: 1000 – 500 = 500 € 

Eelmises sammus saadud summast arvutame FD vähenduse:

FD vähendus:
ÜPT:1000 * 1,432635% / 100 = 14,32635 € 
ROH: 500 * 1,432635% / 100 = 7,163175 €
PTK: 500 * 1,432635% / 100 = 7,163175 €

Määratavad toetussummad pärast FD vähendamist:

ÜPT: 2000 – 14,32635 = 1 985,67 €
ROH: 1000 – 7,163175= 992,84 €
PTK: 1000 – 7,163175= 992,84 €

Tagasimakse 2019. aasta otsetoetuste saajatele

Kuna 2018. a kogutud kriisireservist väljamakseid ei tehtud, siis kehtestas Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele assigneeringute (kasutamata kriisireservi) tagasimakse summad. Eestile eraldati tagasimaksmiseks 1 617 491 eurot. Summa tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestas PRIA tagasimakse protsendi, mis on 1,299097%.

Vastavalt EK juhistele toimub assigneeringute tagasimaksmine kõigile, kelle otsetoetuste summa on 2019. a suurem kui 2000 eurot ja kellele rakendub tänavu FD vähendamine. Tagasimakse arvestamine toimub üle 2000 jääva otsetoetuste summa kohta. Kui taotleja 2018. a otsetoetustele FD vähendamine rakendus, aga tänavu jäi tema otsetoetuste summa alla 2000 euro või ta ei taotlenudki otsetoetusi, siis talle 2018. a kinnipeetud FD summat tagasi ei maksta.

Tagasimakse ei ole toetuse vähendamine (-), vaid juurdemaksmine (+) 2019. a otsetoetustele. Selle saamiseks ei pea kliendid mingeid toiminguid tegema. Assigneeringute tagasimaksed tehakse proportsionaalselt iga otsetoetuse osas eraldi samasuguse arvutuse alusel, nagu FD puhul ja toetuste määramise otsustel on tagasimakse kirjas kui ’assigneeringute tagasimakse’.

Kõik taotlejad saavad andmeid oma saabuvate toetuste ja finantsdistsipliini vähenduste ning assigneeringute tagasimaksete kohta vaadata vana e-PRIA portaalist. Otsuse väljavõttel on detailne info arvutuste kohta ja taotleja saab sellega tutvuda vanas e-PRIA portaalis valdkonna „Dokumendid“ all vahelehel „Saabunud“.

Lisainfo

  • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679