Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus 2021

Meede 4.4.5 II voor EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Toetuse eesmärgiks on leevendada koroonaviirusest tingitud negatiivset majanduslikku mõju kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlejaile, et aidata säilitada valdkonna elujõulisus ja konkurentsivõime.

Määruse alusel hüvitatakse kala, vähilaadsete ja limuste töötlemise ja säilitamisega ning kala käitlemisega tegelevatele ettevõtjatele müügikäibe vähenemine osas, mis ületab 15 protsenti. Toetuse aluseks on müügikäibe vähenemine ajavahemikul 1. juulist kuni 31. detsembrini 2020. aastal, võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Toetuse suuruse arvutamisel võetakse arvesse taotleja töötlemistoodangu müügikäibe vähenemist 2019. aasta ja 2020. aasta käibedeklaratsioonide vahena asjakohasel perioodil.

Toetust taotletakse poolaasta kohta. Poolaastaks loetakse perioodi 1. juulist kuni 31. detsembrini.

Meetme eelarve on 4 250 050 eurot. Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 25% ulatuses Eesti Vabariigi eelarvest. 

Toetustaotluste esitamine toimub e-PRIA kaudu.

Juhend taotluse esitamiseks on e-PRIAs leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt. Meetme määrus on leitav siit. 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

  1. Toetust saab taotleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kelle tegevusalaks on kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 10201).
  2. Taotlejal peab olema toiduseaduse alusel antud tegevusluba kala käitlemise valdkonnas.

Toetust saab taotleda, kui taotleja müügikäive on 2020. aasta teisel poolaastal vähenenud rohkem kui 15 protsendi võrra võrreldes tema 2019. aasta sama perioodi keskmise müügikäibega, mille kohta toetust taotletakse.

Toetust antakse taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe vähenemise eest selles osas, mis ületab 15 protsenti tema vähenenud müügikäibest. 

Toetuse tingimustele vastav käibelanguse osa, mis minimaalselt välja makstakse, peab taotlejal olema vähemalt 1000 eurot taotlusvooru kohta.

Taotleja peab olema täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 ja lõikes 4 sätestatud nõuetele.

Taotleja peab esitama kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügitulu tõendava dokumendi või väljavõtte raamatupidamisregistri kontost, milles on välja toodud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügitehingud 2020. aasta asjaomase poolaasta kohta ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügiarvetest 2019. aasta sama poolaasta kohta.

Taotleja peab esitama 2019. aastal tasutud tööjõumaksude summa.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja e-PRIA kaudu maksega toetustaotluse. Täpsed toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded leiate määrusest. 

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) nimekirja toetuse taotlejatest järgmiste andmete saamiseks:


1) käibedeklaratsiooni andmed nende taotlejate kohta, kes on käibemaksukohustuslased;

2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate kohta, kes peavad raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust;

3) taotleja 2019. aastal tasutud tööjõumaksude summa.

PRIA hindab taotluseid määruse § 5 lg 3 alusel.

PRIA teeb nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse sama seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alusel. Taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse 45 tööpäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise otsuse koos määruse § 6 lõikes 2 nimetatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusega.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel ning toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest alates.

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta ei tohi olla suurem kui:

1) taotleja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe vähenemise suurus 2020. aastal 1. juulist kuni 31. detsembrini võrreldes tema 2019. aasta sama ajavahemiku kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügikäibe suurusega;

2) taotlusvoorude peale kokku suurem taotleja 2019. aastal tasutud tööjõumaksude summast;

3) taotlusvoorude peale kokku suurem kui 150 000 eurot.

Kui tegemist on suurettevõtjaga, siis arvestatakse toetuse suuruse määramisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 I lisa sätteid, mille alusel on suurettevõtjate puhul toetuse suurus 20% väiksem. 

Toetuse küsimisel peab lähtuma väiksemast näitajast.

Toetuse maksimaalset suurust arvestatakse kahe poolaasta ja kahe taotlusvooru peale kokku.

Kui taotleja saab näiteks 150 000 eurot toetust juba esimesel poolaastal, siis teisel poolaastal ei saa talle rohkem toetust maksta, isegi kui käibelangus on tekkinud.

Sama tingimus kehtib toetuse andmisel ka juhul, kui taotlejale on juba esimesel poolaastal käibelanguse hüvitamiseks välja makstud 2019. aastal tasutud riiklike tööjõumaksude suurune summa.

Kui teises voorus taotletakse toetust esmakordselt, siis peab ka arvestama, et käibelangus on olnud vähemalt 15 protsenti võrreldes eelneva aasta sama perioodiga. 

Toetuse määra arvutamiseks on „Toetuse arvutamise abitabel“ leitav abimaterjalide alt.

Kohustused

Toetuse saaja peab säilitama kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Toetuse saaja peab tagama, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid tõendavad käibedeklaratsioonid ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müüki kajastavad majandustehingu dokumendid taotleja muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.