Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus 2021

Meede 3.2 V voor EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad” tegevuse liik.

Antud toetuse eesmärgiks on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine läbi kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise.

 • Sektori konkurentsivõime parandamine läbi toidukvaliteedikavade raames valmistatud  toodete turustamise edendamise.
 • Tarbijate teadlikkuse suurendamine toidukvaliteedikavade raames toodetud toodetest.
 • Kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule toomine.

 

Toetust võib taotleda Euroopa Liidu siseturul toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamisega seotud tegevuse elluviimiseks.

Toetust antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

2021. aasta taotlusvooruks on meetme 3.2 eelarveks kavandatud 190 000 eurot.

03.-10.03.2021 toimunud taotlusvoorus esitati toetuse saamiseks kaks taotlust. Taotletud toetuse kogusumma on 377 009,90 eurot.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus) ning toetatava tegevuse plaan. Juhul kui taotleja tegutseb seltsingu vormis, esitatakse ka seltsingulepingu ärakiri.

Taotlusi võetakse vastu 3. märtsist kuni 10. märtsini 2021. Pärast taotlusvooru tähtaja lõppu esitatud dokumente arvesse ei võeta.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) . Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb vormikohane avaldus esitada PRIAle samaaegselt ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Kui taotlete toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  16.03.2016 määrusega nr 17 Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus.

Toetust võib taotleda juriidiline isik või seltsing (edaspidi taotleja), kes on:

 • Siseriiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm.

Siseriiklike toidukvaliteedikavade eesmärgiks on tõsta esile tooteid, mis erinevad teistest turul pakutavatest sarnastest toodetest näiteks oma kõrgema kvaliteedi või tootmisviisi tõttu. Toidukvaliteedikava tunnustamiseks on vaja moodustada tootjarühm, kuhu kuuluvad tootjad, kes kõik toodavad mingit kindlat toodet ühel ja samal kokkulepitud viisil ehk järgivad nende endi poolt koostatud toidukvaliteedikava eeskirja. Nimetatud eeskirja esitab tootjarühm Veterinaar- ja Toiduametile, kes teeb otsuse selle tunnustamise või tunnustamata jätmise kohta. Tunnustamise taotlemise täpsem kord on kehtestatud maaeluministri määrusega.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1–29) alusel registreeritud tooteid tootvaid ettevõtjaid ühendav tootjarühm. Tooteid saab registreerida kas kaitstud päritolunimetusena, kaitstud geograafilise tähisena või garanteeritud traditsioonilise tootena.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.12.2008, lk 16–54) alusel registreeritud tooteid tootvaid ettevõtjaid ühendav tootjarühm. Vastav määrus võimaldab geograafilise tähisena registreerida piiritusjooke.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1151/2012 ning (EÜ) nr 110/2008 puhul on vastava tunnustamise otsuse tegijaks Euroopa Komisjon. Sarnaselt siseriiklike toidukvaliteedikavadega tuleb ka nende määruste alusel registreeritavate kvaliteedikavade puhul moodustada kõigepealt tootjarühm ning seejärel koostada tootespetsifikaat ehk eeskiri, mida kõik tootjad peavad tootmisel järgima.

 • Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23) alusel mahepõllumajanduslikult valmistatud toodete põllumajandustootjaid või -töötlejaid ühendav tootjarühm. Mahepõllumajanduslikult tooteid tootvad põllumajandustootjad ei pea kvaliteedikavas osalemiseks moodustama eraldi tootjate rühma, vaid iga tootjat tunnustatakse eraldi, siis võivad toetust taotleda ka põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid, kelle liikmeteks on mahepõllumajandustootjad. Sellisel juhul esitab organisatsioon taotluse, kus toob välja oma liikmete nimekirjast mahepõllumajandussaaduste tootmisega tegelevad tootjad ehk need isikud, kes on taotletava toetuse eest elluviidavatest tegevustest otsesed kasusaajad.

 

Kõik teavitamise ja müügi edendamise tegevused, mis toetuse eest tehakse, peavad olema suunatud tarbijatele, et tõsta nende teadlikkust toidukvaliteedikavade raames toodetud toodetest. Lisaks peavad kõik tegevused toimuma Euroopa Liidu siseturu piirides. Toetatava tegevuse eesmärgiks peab olema tarbijale suunatud teavitustegevus, millega neid mõjutatakse ostma tooteid, mis on toodetud Euroopa Liidu või siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames.

Tarbija mõjutamise all mõeldakse siin info edastamist kvaliteedikavade raames toodetud toodete eriliste omaduste või kasutatavate tootmisviisidega seotud eeliste kohta. Toetatav tegevus ei tohi olla suunatud kaubamärkide tutvustamisele ega ergutada tarbijat ostma toodet selle päritolu tõttu. Toote päritolu võib välja tuua tingimusel, et seda ei ole põhisõnumist enam rõhutatud. Messi korraldamise või sellel osalemise korral võib messikataloog sisaldada ettevõtjate nimesid, logosid ja kaubamärke ning muid andmeid nende ettevõtjate kohta.

Taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist alustada varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimustega palume kindlasti täpsemalt tutvuda meetme määrusest

Kohustused

Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIAle kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul, alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle maksetaotluse koos nõutavate dokumentidega.

Toetuse saaja on kohustatud:

 • saadud toetusraha sihipäraselt kasutama;
 • esitama PRIAle tegevuse elluviimise perioodil alates taotluse rahuldamise otsusest iga kvartali alguses nimekirja üritustest, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse, koos nende toimumise koha ja ajaga. Nimekiri tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne iga kvartali algust;
 • tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse;
 • võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle;
 • esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • teavitama viivitamata PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

Toetuse saajal on kohustus esitada taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates kuni projekti elluviimise perioodi lõpuni vähemalt kümme tööpäeva enne iga kvartali algust nimekiri üritustest, mida toetuse raames korraldatatakse või millel osaletakse, koos nende toimumise asukoha ja ajaga (määruse § 14 lg 2 p 2). Nõuet saab täita, kui saata iga kvartali alguses PRIAsse e-kiri (info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)), kus on kirjas üritused, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse.

Määruse 640/2014 nõuded (art 35) jagunevad kolmeks tüübiks:

 1. Abikõlblikkuse tüüpi nõuded.
 2. Tulevikku suunatud tüüpi nõuded (kohustused).
 3. Muude kohustustega seotud tüüpi nõuded (muud kohustused), mille täitmise eest ei maksta, kuid mida toetuse saaja peab järgima.

Nõuete (näiteks kohustus, muu) mittetäitmise korral hinnatakse ja määratakse nelja kriteeriumi alusel, milline on nõude rikkumise sanktsiooni suurus. Nendeks kriteeriumiteks on raskusaste, ulatus, kestus ja kordumine. Nõuete rikkumise raskusaste sõltub eelkõige selle tagajärgede olulisusest, võttes arvesse võetud kohustuste eesmärki, mida ei ole täidetud. Nõuete rikkumise ulatus sõltub eelkõige selle mõjust kogu tegevusele. Kestus sõltub eelkõige selle mõju ajalisest ulatusest või sellest, kas seda mõju on võimalik mõistlike vahenditega lõpetada. Kordumine sõltub sellest, kas ühe ja sama toetusesaaja puhul on avastatud samalaadseid rikkumisi seoses ühe ja sama meetme või tegevusliigiga seotult eelmise nelja aasta või kogu programmiperioodi 2014–2020 jooksul või seoses analoogse meetmega programmiperioodi 2007–2013 jooksul.

Toetatava tegevuse elluviimine nõuetekohaselt on toetuse saaja kohustus määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 lõike 2 tähenduses. Juhul kui toetuse saaja talle ettenähtud kohustusi ei täida tuleb toetuse andjal otsustada, mis on sellise rikkumise tagajärg. Määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt võib PRIA keelduda toetuse maksmisest või tühistada see täielikult või osaliselt arvestades seejuures nõuete rikkumise raskusastet, ulatust, kestust ja korduvust.

 

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda meetme määrusest

Toetuse määrad

Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ühes voorus on 190 000 eurot.

Taotleja poolt tehtavad toetatavate tegevuste elluviimisega seotud personalikulud ning nendelt arvestatud maksud võivad moodustada kokku kuni 10% taotletava toetuse summast. 10% arvestatakse taotletava toetuse summast ehk taotlusele märgitud toetuse summast, mille hulgas on ka personalikulud.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja meetme määruses sätestatud nõuetele.

Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab taotlusvooru eelarvet, hindab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.  Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

Hindamiskomisjon koostab taotluste paremusjärjestuse,  milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks peab moodustama vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast (54st 16,2 punkti).

Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast ehk 3. juuniks 2021. aastal. 

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.