Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – oktoober–november 2023

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – oktoober–november 2023 (24. oktoobri seisuga)

Avatud taotlusvoorud – oktoober 2023

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks (meede 19)

MAK 2014-2020

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

kuni jätkub eelarvelisi vahendeid 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais)

EAGF

avatud läbi aasta   65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Põllumajanduskindlustustoetus

EAFRD meede 17.1

MAK 2014-2020

08.02.-31.12.2023 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

EAGF

alates 01.08.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Koolikava kaasnevate haridusmeetme toetus

EAGF, Riiklik

15.-31.10.2023 hiljemalt 28.12.2023 3 kuu jooksul alates maksetaotluse esitamisest

Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus

EMKF meede 6.1.2

25.10.-08.11.2023 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 30 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – november 2023

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

EAFRD meede 6.1

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

EAFRD meede 4.2.2

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

EAFRD meede 4.2.3

MAK 2014-2020

15.-29.11.2023 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest