Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus

Meede 6.1.2 I voor EMKF EMKF 2014-2020 RK

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Toetust antakse seadme ostmiseks, mis on vajalik kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks kliendirakenduses. Soetatav seade võib olla näiteks nutitelefon või tahvelarvuti. Toetuse eesmärk on lihtsustada kutselistel kaluritel, kes teevad kalapüüki rannikumeres, kohustuslike kalapüügiandmete esitamist elektroonilise kanali kaudu. 

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 259 475 eurot. Toetust rahastatakse 90% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 10% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada 25. oktoobrist 15. novembrini 2023. a. 

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetust võib taotleda ettevõtja, kellele on antud toetuse taotlemise aastaks kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kaluri kalapüügiluba kalapüügiks merel.

Ostetav seade peab vastama järgmistele tehnilistele tingimustele:

  1. seadmel on operatsioonisüsteemi tüüp Android 11 või Apple iOS 15.3 või uuem versioon;
  2. seade on varustatud vähemalt 4G-võrgu toega;
  3. seadmel on GPS-rakendus;
  4. seadme töömälumaht on vähemalt 6 GB.

Seadme majanduslikult soodsaima hinna väljaselgitamiseks võrdleb taotleja seadme turuhinda, võttes ettevõtjatelt seadme hinnapakkumused või võrreldes seadmete hindu veebilehtedel või hinnavaatlust võimaldavates portaalides, ning põhjendab oma valikut. Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase seadme eest tasutava hinnaga. Taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:

  1. teenustasu pangatoimingu eest;
  2. kasutatud seadme ostmise kulu;
  3. kulu, mis on tehtud enne taotluse esitamist.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 25. septembri 2023. a määrusega nr 63 „Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus“.

Toetuse määrad

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe seadme kohta on 300 eurot.

Maksimaalselt saab taotleja soetada ühe seadme iga talle antud ning toetuse taotlemise hetkel kehtiva kaluri kalapüügiloa kohta.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast seadme ostmist ja selle eest täielikult tasumist PRIAle maksetaotluse e-PRIAs hiljemalt 31. detsembril 2023. a koos abikõlbliku kulu tegemist tõendava dokumendiga.