Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus 2023/2024

EAGF, Riiklik

Alates õppeaastast 2023/2024 jõustunud põhilised muudatused:

 1. Sihtrühmaks on kaasnevate haridusmeetmete raames toetatavates tegevustes osalevate koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuste 1.–9. klassi õpilased;
 2. Toetuse suurus lapse kohta on kokku kuni 15 eurot õppeaastas;
 3. Kaasnevate haridusmeetmete toetust hakatakse maksma lapse kohta kehtestatud tegevuspõhiste ühikuhindade alusel. Sellega seoses läheb taotlemine lihtsamaks, sest enam ei ole vaja esitada hinnapakkumusi ega kuludokumente. Esitada tuleb üksnes tegevuses osalevate laste arv. Laste arvu ja ühikumäära alusel kujuneb tegevuse eest antav toetus.

Ühikuhinnad lapse kohta on erinevate tegevuste puhul järgnevad:

 • ettevõtte, muuseumi ja muu teemakohane külastus – kuni 15 eurot;
 • teemapäev, hariduslik mäng ja muu selline tegevus – kuni 5 eurot;
 • toiduvalmistamis-, kokandus- ja degusteerimistund ning muu selline tegevus – kuni 6 eurot;
 • kooliaia rajamine ja muu kooliaiaga seotud tegevus – kuni 6 eurot.

Tutvustus

Toetuse eesmärk on taastada laste jaoks seos põllumajandusega ja mitmesuguste põllumajandustoodetega, eriti oma piirkonna toodanguga, ning harida lapsi seonduvates küsimustes, näiteks tervislikud toitumisharjumused, kohalikud toiduahelad, mahepõllumajandus, toidu kestlik tootmine ja tarbimine ning toiduainete raiskamise vastu võitlemine.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetust saab taotleda üksnes haridusasutuste nimel, mis osalevad ka koolipiima ja/või puu- ja köögivilja pakkumise meetmes. 

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotlusi saab esitada 15. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2023. a.  Toetuse taotlusega ei pea esitama hinnapakkumusi. Toetuse taotlemiseks on vajalik PRIA poolne heakskiit, mille taotlusi saab esitada jooksvalt. Heakskiidu andmine otsustatakse 30 päeva jooksul.

Maksetaotlus koos tegevust tõendavate dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 10. augustil 2024. a. Toetus makstakse välja kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetust saab taotleda tegevuste elluviimiseks, mis on seotud puu- ja köögivilja ja/või piima ja piimatoodete pakkumisega. Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetust saab taotleda üksnes haridusasutuste nimel, mis osalevad ka koolipiima ja/või puu- ja köögivilja pakkumise meetmes.

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse sihtgrupp on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuste 1.-9. klassi õpilased. 

Toetatavad tegevused:

 • ettevõtte, muuseumi ja muu teemakohane külastus;
 • teemapäev, hariduslik mäng ja muu selline tegevus;
 • toiduvalmistamis-, kokandus- ja degusteerimistund ning muu selline tegevus;
 • kooliaia rajamine ja muu kooliaiaga seotud tegevus.

Toetust saavad taotleda:

 • haridusasutused (nt lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium);
 • linna- või vallavalitsus enda territooriumil paiknevate haridusasutuste nimel;
 • haridusasutust või haridusasutusi esindav juriidiline isik (nt toitlustaja, piimatööstus).

Toetuse taotlemiseks peab taotleja olema eelnevalt PRIA poolt heakskiidetud. Heakskiidu taotlemisel kinnitab taotleja esindaja, et on teadlik toetuse taotlemisega seonduvatest nõuetest ja tingimustest ning võtab kohustuse neid täita. Heakskiidu taotlusi saab PRIAle esitada e-PRIAs jooksvalt, st kindlat esitamistähtaega määratud ei ole. Heakskiidu andmine otsustatakse 30 päeva jooksul. Taotlejale antav heakskiit on tähtajatu.

Linna- või vallavalitsus ning haridusasutust või haridusasutusi esindav juriidiline isik saab toetust taotleda ainult juhul, kui ta on selles eelnevalt vastavate haridusasutustega kirjalikult kokku leppinud. Haridusasutus peab andma nõusoleku enda nimel toetust taotleda. Kirjalik kokkulepe tuleb PRIAle esitada koos heakskiidu taotlusega.

Toetust võib taotleda ainult nende tegevuste ellumviimise hüvitamiseks, mis on tehtud pärast kaasnevate haridusmeetmete toetustaotluse rahuldamise otsuse tegemist. Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik summa ületab ettenähtud eelarvet, vähendab PRIA eraldatud toetuse summat võrdeliselt iga taotleja kohta ja teavitab toetuse vähendamisest taotlejat otsuse ärakirja või väljavõtte teel.

Toetuse määrad

Kaasnevate haridusmeetmete toetuse raames toetatava tegevuse ühikuhind lapse kohta on õppeaastas järgmine:

 • ettevõtte, muuseumi ja muu teemakohane külastus – kuni 15 eurot;
 • teemapäev, hariduslik mäng ja muu selline tegevus – kuni 5 eurot;
 • toiduvalmistamis-, kokandus- ja degusteerimistund ning muu selline tegevus – kuni 6 eurot;
 • kooliaia rajamine ja muu kooliaiaga seotud tegevus – kuni 6 eurot.

Kaasnevate haridusmeetmete toetuse suurus lapse kohta on kokku kuni 15 eurot õppeaastas.

Kohustused

Kaasnevate haridusmeetmete raames toetatava tegevuse elluviimise korral peab taotleja esitama PRIAle vähemalt kaks nädalat enne selle tegevuse elluviimise alguskuupäeva e-PRIAs teate, mis sisaldab toetatava tegevuse kohta järgmisi andmeid:

 • tegevuse nimetus;
 • tegevuse elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
 • tegevuse elluviimise algus- ja lõppkellaaeg;
 • tegevuse elluviimise koht;
 • taotlejapoolne tegevuse elluviija.

Teavitust ei ole vaja esitada juhul, kui tegevuseks on kooliaia rajamine.

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise kohta tuleb esitada maksetaotlus koos tegevust tõendavate dokumentidega hiljemalt 10. augustil 2024. a. Tegevust tõendava dokumendina tuleb esitada toetatavas tegevuses osalenud laste arv klasside või rühmade kaupa.

Maksetaotlusele tuleb muuhulgas märkida ülevaade kaasnevate haridusmeetmete raames elluviidud toetatavast tegevusest ja saavutatud tulemustest ning hinnang toetatava tegevuse eesmärkide saavutamisele.

Maksetaotlusega ei pea esitama kulsuid tõendavaid dokumente.

Toetus makstakse välja kolme kuu jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

 • investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678
 • toetustega seotud info: info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)