Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - november - detsember 2021

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - november - detsember 2021 (22. novembri seisuga)

Avatud taotlusvoorud – november 2021 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 € koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

01.03-31.12.2021

135 400

45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

17.06-31.12.2021 800 000 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksetaotluste esitamine

MAK meede 9.1.2

18.10-30.11.2021

850 000 - 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – detsember 2021

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus piima- ja sealihatootjale

Riiklik

01.-07.12.2021 5 500 000 hiljemalt 31.01.2022 hiljemalt 31.01.2022

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

Riiklik
01.-08.12.2021 5000 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest mitte varem kui 10 tööpäeval alates toetuse määramise otsuse tegemisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3
06.12.2021-31.12.2022 471 999 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

08.-15.12.2021, eeltäitmine 01.-07.12.2021 7 100 000 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast 3 kuu jooksul alates nõuetekohase maksedokumentide laekumisest

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

08.-15.12.2021 2 450 000 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast 2 kuu jooksul alates nõuetekohaste maksedokumentide esitamisest

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1
15.-22.12.2021, eeltäitmine 08.-14.12.2021 1 899 550 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast 35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus

EMKF meede 4.4.1
22.-30.12.2021, eeltäitmine 14.-21.12.2021 5 000 000 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest