COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus piima- ja sealihatootjale

II voor Riiklik

Tutvustus

Erakorralist toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud, kes tegelevad piima- ja sealihatootmisega. Toetust antakse riigiabina COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks.

Taotluste vastuvõtt toimub e-PRIA iseteeninduskeskkonnas.

e-PRIAsse saab sisse logida aadressil https://epria.pria.ee/.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, siis tuleb esmalt täita avaldus andmete kandmiseks toetuse taotlejana põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse e-PRIA teenuses „Kliendi andmed“.

Erakorralise toetuse taotluse esitamiseks valige e-PRIA peamenüüst „Taotlemine“ ning klõpsake seejärel nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige meede „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus piima- ja sealihatootjale“.

Erinevad juhendid, kuidas e-PRIAsse siseneda ja teenuseid kasutada, on leitavad e-PRIA portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

  • Toetust antakse piimatootjale, kes pidas 2021. aasta 30. septembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte piimatõugu lehma.
  • Toetust antakse sealihatootjale, kes pidas 2021. aasta 30. septembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel siga (kelle pidamisest oli PRIA-t teavitanud hiljemalt 27. oktoobriks), tasus Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) andmetel 2020. aastal tööjõukulusid ja kes ei ole Eesti Töötukassalt saanud sama abikõlbuliku kulu kohta hüvitist.

Toetuse saamiseks tuleb esitada e-PRIA iseteeninduskeskkonnas taotlus ajavahemikus 01.-07. detsembrini.

Taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad taotlejal olema taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitatud, kui majandusaasta aruande äriregistrile esitamine on õigusaktide kohaselt nõutav.  Tavapärane majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud peale majandusaasta lõppu.

Näiteks: Kui taotleja majandusaasta lõppes 31.12.2020, siis tema majandusaasta aruande esitamise tähtaeg oli 30.06.2021. Kui taotleja majandusaasta lõppes 30.06.2020, siis majandusaasta aruande esitamise tähtaeg oli 31.12.2020. Mõlemal juhul on aruande esitamise tähtaeg saabunud, seega peavad olema need majandusaasta aruanded äriregistrile esitatud. Kui majandusaasta aruanne on esitamata, siis taotlust esitada ei saa.

Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ning ta ei tohi olla raskustes olev ettevõtja riigiabi ajutise raamistiku punkti 22 alapunktis c sätestatud tingimustel. Täpsemalt saab lugeda maaeluministri määrusest.

 

Toetuse määramine

Toetust makstakse riigiabina. Kui ühe taotleja kohta (üheks taotlejaks loetakse üksteisega seotud ettevõtjad vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele) on riigiabi piirmäär 290 000 eurot täitunud, siis talle selle raamistiku alusel abi andmist kohaldada ei saa, kuid tal on siiski võimalik vähese tähtsusega abina saada kuni 25 000 eurot.

Toetuse ühikumäära piimatõugu lehma kasvatuse tegevusvaldkonnas piimatõugu lehma kohta otsustab PRIA, arvestades selle tegevusvaldkonna toetamiseks eraldatud rahalisi vahendeid ja kõikide nõuetekohaste piimatõugu lehmade arvu.

Toetuse suuruse seakasvatuse tegevusvaldkonnas tööjõukulude hüvitisena otsustab PRIA, arvestades selle tegevusvaldkonna toetamiseks eraldatud rahalisi vahendeid ja iga nõuetekohase taotleja tööjõukulu osakaalu kõikide nõuetekohaste taotlejate kogu tööjõukuludest. Toetuse määr seakasvatuse tegevusvaldkonnas on kuni 70 protsenti taotleja tööjõukuludest ja ei ületa taotleja 2020. aastal seakasvatusest saadud müügitulu või põllumajanduslikku müügitulu.

Erakorralise toetuse osas teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse  ning kannab toetusraha  toetuse  saaja  arvelduskontole  hiljemalt  31. jaanuar 2022. aastal, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud põllumajandusliku riigiabi teatise kohta lubava otsuse.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)