Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse 2021

Meede 2.2.1 II voor EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

EMKF meetmega "Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse" soovitakse suurendada vesiviljelusettevõtete elujõulisust ja konkurentsivõimet. Ettevõtjatel on võimalik saada toetust vesiviljeluses tootmisega seotud investeeringuteks ning arendusteks, mis suurendavad toodangu müügimahtu ja on suunatud kasvatatavate liikide mitmekesistamisele. Näiteks on toetuse abil võimalik tõsta tootmisvõimsust, parandada vesiviljelussektori töötajate töötingimusi ja suurendada ohutust. Lisaks saab teha loomade tervise hoidmiseks ja heaolu suurendamiseks suunatud tegevusi.

Toetuse eesmärk on toetada aktiivselt vesiviljelustoodete tootmisega tegelevaid ettevõtteid ehk neid ettevõtteid, kellel on tegelik käive vesiviljelustoodete müügist. Toetuse sihtrühma ei kuulu vastrajatud või ehitusjärgus olevad vesiviljelusettevõtted. Seega ei toetata alles alustavaid, vaid juba tootmisega tegelevaid ettevõtteid.

Taotluste vastuvõtt 15.12.2021 - 22.12.2021.

Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eelarvest ja 25% ulatuses Eesti Vabariigi eelarvest. Meetme eelarve on 1 899 550 eurot.

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu.

Juhend taotluse esitamiseks e-PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete registrisse kandmise avaldus tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetuse taotlejaks võib olla äriregistris registreeritud ettevõtja, kes tegeleb majandustegevusega vesiviljelustoodete tootmise tegevusalal ning kellel on loomatauditõrjeseaduse alusel antud tegevusluba.

Abikõlblikud kulud ja mitteabikõlblikud kulud on ära toodud määruse §-is 4 ja §-is 5.

Taotleja peab vastama määruse §-is 7 esitatud nõuetele. Samuti peavad olema täidetud §-is 6 hinnapakkumuse kohta kehtestatud tingimused.

Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 ja 4 sätestatud nõuetele.

Taotleja peab PRIAle esitama omafinantseeringut tõendava dokumendi, milleks võib olla:

  • taotleja kontoseisu väljavõte taotluse esitamise kuupäeva seisuga
  • finantseerimisasutusega sõlmitud laenu eelleping
  • taotleja taotluse esitamise aastale eelnenud aasta majandusaasta aruanne, milles esitatud omakapitali suurus peab olema vähemalt sama suur kui taotletava toetuse summa.

Samuti tuleb esitada toetatava tegevuse raames tehtavate investeeringute tegevuskava. Siin toodud tingimuste loetelu ei ole täielik. Palume taotlemisel kindlasti tutvuda ka määrusega.

Meetme määrus on leitav siit.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-ist 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

PRIA hindab taotlusi vastavalt määruse §-is 9 toodud hindamiskriteeriumitele. Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga § 9 lõikes 1 nimetatud hindamiskriteeriumi eest saanud vähemalt ühe hindepunkti.

PRIA koostab nõuetekohaste taotluste hindamise tulemusena taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks suurema koondhinde saanud taotluse. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste puhul eelistatakse taotlejat, kelle keskmine omakapital viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruande põhjal on suurem.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 2 alusel või taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu põhjendatud, võib PRIA taotleja nõusolekul vähendada toetuse summat tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel 35 tööpäeva jooksul alates meetme määruse § 11 lõikes 3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Toetuse määrad

Toetuse omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti.

Toetuse suurus taotleja kohta ühes taotlusvoorus ei tohi olla suurem ühestki alljärgnevast:
1) taotleja viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruande kohane keskmine omakapitali suurus;
2) taotleja viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruande kohane keskmine vesiviljelustoodangust saadud müügitulu;
3) 300 000 eurot;
4) 15 000 eurot juhul, kui taotleja viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruande kohane keskmine vesiviljelustoodangu müügitulu on kuni 15 000 eurot.

Maksimaalne toetuse suurus on 300 000 eurot ja see arvestatakse taotleja, mitte taotluse kohta. Seda põhjusel, et üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui tal on mitu vesiviljelustoodete tootmisega tegelevat ettevõtet või tootmisüksust.

Kohustused

Kõik toetuse saaja kohustused on ära toodud määruse §-is 12, allpool on välja toodud ainult olulisemad.

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse ellu viima, sealhulgas PRIAle esitama kõik tehtava investeeringuga seotud kuludokumendid hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Toetatav tegevus peab olema vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viidud ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates. Toetatav tegevus loetakse vähemalt 30 protsendi ulatuses ellu viiduks, kui PRIAle esitatud maksetaotlus hõlmab vähemalt 30 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Toetuse saaja peab tagama tegevuse elluviimise tulemusena soetatud või ehitatud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul viimase toetusosa väljamaksmisest alates.

Kui toetuse saaja saab toetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 48 lõike 1 punktis a või b nimetatud tegevuse elluviimiseks, siis peab ta kolme aasta jooksul alates viimase toetusosa väljamaksmisest saavutama vähemalt tegevuskavas märgitud vesiviljelustoodangu müügimahu kasvu.

Toetuse taotlemisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid tuleb säilitada kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.