Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2021

Riiklik

Tutvustus

Toetuse eesmärk on toetada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootjal või töötlejal oma ettevõttes läbi viidud praktika juhendamist ja korraldamist.

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse näol on tegemist kalanduse riikliku toetusega, mida annab riik PRIA kaudu.

Toetust finantseeritakse riigieelarvest.

2021. aasta taotlusvooru eelarve on 5 000 eurot. 

Taotlusi saab esitada 1. detsembrist kuni 8. detsembrini 2021. a.

Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. 

 

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse esitamise abimaterjal on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ja e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete registrisse kandmise avaldus tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille alguskuupäev ei ole varasem kui 1. september 2019. a ega hilisem kui 30. november 2020. a ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku.

Erialade loetelu, mille omandamiseks toetust antakse:

 • kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine;
 • kalakasvatus;
 • kalakasvataja;
 • kalandus ja vesiviljelus;
 • 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
 • siseveelaeva laevajuht;
 • 750-kilovatise ja suurema peamasina efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik;
 • vanemmadrus;
 • laevamotorist;
 • laevaelektrik;
 • toidutehnika ja tootearendus.

Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille korraldamise kohta on enne praktika algust õppeasutuse, praktikandi või tema seadusliku esindaja ja praktikat läbiviiva isiku vahel sõlmitud leping, milles on kokku lepitud praktika toimumise täpsem korraldus ning praktikalepingu poolte õigused ja kohustused.

Õppepraktika juhendajal peab olema erialane ettevalmistus ning ta peab olema töötanud kalanduse alal vähemalt viimased kolm aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse.

Taotlemiseks vajalikud nõuded on leitavad meetme määrusest.

Toetuse määrad

Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kuni neljakordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe praktikandi kohta.

Praktikatoetuse päevamäära kehtestab maaeluminister käskkirjaga.

Toetuse määramine

PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 45 tööpäeva jooksul taotluse saamisest alates.

Toetus makstakse taotleja arveldusarvele mitte varem kui 10. tööpäeval toetuse määramise otsuse tegemisest.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Toetustaotluse esitamise abimaterjalid

Nimetus Lisatud