Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - jaanuar - veebruar 2023

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - jaanuar - veebruar 2023 (25. jaanuari seisuga)

Avatud taotlusvoorud – jaanuar 2023

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

 

avatud läbi aasta

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine

MAK meede 9.2

avatud läbi aasta 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest taotletakse tunnustamist

Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus

Riiklik

kuni jätkub eelarvelisi vahendeid 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

Teravilja sekkumiskokkuost

EAGF

jaanuar - mai   65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

25.01.-1.02.2023, eeltäitmine 18.01.-24.01.2023

45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

30.01.-06.02.2023 60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest alates 25 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – veebruar 2023

Meetme nimetus 

Vastuvõtt

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Turuarendustoetus

Riiklik

1.02.-15.02.2023 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik

1.02.-15.02.2023 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

8.02.-31.12.2023 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

22.02.-02.03.2023 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale, kütuse hinna hüvitamine

EMKF meede 4.3.3.1

28.02.-07.03.2023 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast