Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus 2019

Meede 2.3 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus“ eesmärgiks on toetada säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõttu, suurendades energiasäästu, samas vähendades vesiviljelusettevõtete mõju keskkonnale.

Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% on Eesti kaasrahastus. Meetme eelarve 2019. aastaks on 3 860 280 eurot.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

Eesmärk

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus“ eesmärk on suurendada ettevõtja energiasäästu ja säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõttu, vähendades seejuures vesiviljelusettevõtte mõju keskkonnale.

Energia kui ressursi tõhususe parandamiseks on mitu põhjust. Energia tõhusama kasutamisega kaasneb oluline rahaline kokkuhoid ja emissiooni vähenemine. Hoonete, tööstusprotsesside ja veo energiatõhususe parandamisega on Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) uuringute kohaselt maailma energiavajadust 2050. aastaks võimalik vähendada ühe kolmandiku võrra ja seeläbi kontrollida globaalset kasvuhoonegaaside emissiooni.

Toetust antakse vesiviljelusettevõttes energiaauditil põhinevate energiasäästulahenduste rakendamise eest. Säästulahendused peavad olema nimetatud ja välja toodud energiaauditi aruandes. Toetust energiasäästulahenduste rakendamiseks saab taotleda vaid ettevõtja, kelle ettevõte on auditeeritud ja kes tegeleb vesiviljelustoodete tootmisega.

Tagasi algusesse

Vastuvõtu aeg ja koht

PRIA võtab taotlusi vastu 26.-30. august 2019. a.

Taotlusdokumendid palume esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusesse

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus.

Toetuse taotleja saab käesoleva meetme raames olla vesiviljelusettevõte, mis tegeleb aktiivselt tootmisega ja omab käivet.

Tagasi algusesse

Toetatavad tegevused ja nõuded toetatavatele tegevustele

Toetust võib taotleda energiasäästu tagava seadme, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse soetamiseks ja soetatava seadme paigaldamiseks. Lisaks on abikõlblikud tootmisüksuse renoveerimis- ja ehituskulud. Sooviga edendada vesiviljelusettevõtte üleminekut taastuvale energiaallikale on abikõlblikuks kuluks taastuvast energiaallikast energia tootmiseks kasutatava seadme soetamise ja paigaldamise kulu ning elektrivõrguga liitumise tasu.

Toetuse taotlemise üheks oluliseks tingimuseks on see, et tegevused, millele toetust taotletakse, on välja toodud energiaauditi aruandes või eksperdihinnangus.

Ettevalmistava töö raames tehtavate kulutuste maksumus ei tohi ületada 12 protsenti tegevuse abikõlblikust maksumusest. Ettevalmistavate tööde raames tehtavate tegevuste all peetakse silmas projekteerimistöid ja projekteerimiseks vajalikke ehitusgeoloogilisi ja –geodeetilisi uurimistöid, mis on vaja teha enne investeeringu tegemist. Lisaks on ettevalmistava tööna abikõlblik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine ja  energiaauditi või eksperdihinnangu tellimine. Täpsemalt on ettevalmistavate tööde tingimused toodud meetme määruse § 2 lõikes 3. Ettevalmistavate kulude määra 12 protsendi hulka kuuluvad ka taotluse dokumentatsiooni ettevalmistamise kulud, mida toetatakse kuni 1500 euro ulatuses ühe taotlusvooru kohta.

Tagasi algusesse

Toetuse suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr

Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühes taotlusvoorus taotleja kohta ei tohi olla suurem kui:

 1) taotleja viimase kinnitatud majandusaasta aruande omakapitali suurus;

 2) taotleja viimase kahe kinnitatud majandusaasta aruande keskmine müügitulu kalakäitlemise tegevusalal;

 3) 300 000 eurot.

Tagasi algusesse

Toetuse määramine ja väljamaksmine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes meetme määrusest ja kalandusturu korraldamise seaduse §‑st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

Peale nõuetekohasuse kontrolli hindab PRIA kõiki nõuetekohaseid taotlusi hindamiskriteeriumite alusel, mis on ära toodud meetme määruses.

Peale hindamist moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu ning esitab PRIAle kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse 12 kalendrikuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle maksetaotluse. Maksetaotlusega koos esitatakse vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus § 12 lõikes 3 toodud dokumendid.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik PRIA poolt tehtud määramise otsuseid vaadata ja kliendiandmeid muuta e-PRIAs.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate siit.

Tagasi algusesse

Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Tagasi algusesse

Toetusega seotud objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

Tagasi algusesse