Põllumajanduskindlustustoetus 2023

Meede 17.1 VIII voor EAFRD MAK 2014-2020

Tutvustus

Põllumajanduskindlustustoetust rakendatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 7 lg 1 ning Põllumajanduskindlustustoetuse määruse alusel. Toetusega hüvitatakse osaliselt füüsilise isiku, mikroettevõtja, väikeettevõtja ja keskmise suurusega põllumajandustootja kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

Toetus aitab põllumajandustootjatel toime tulla kõige levinumate riskidega ja toetuse raames hüvitatakse 70% ulatuses põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed. Toetust antakse üksnes selliste kindlustuslepingute puhul, millega on hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud, looma- või taimehaigused, kahjurite levik või keskkonnajuhtumist tulenev majanduslik kahju. Kindlustuspakkumus peab sisaldama muuhulgas teavet selle kohta, et kindlustusmaksed hüvitatakse üksnes siis, kui kindlustuslepingu tingimused näevad ette, et kahju hüvitamine rakendub juhul, kui kindlustatud esemest on kahjustunud vähemalt 20%.

Taotlust saab esitada elektrooniliselt e-PRIAs alates 08. veebruarist 2023. a.

PRIA teatab taotluste varasemast vastuvõtmise lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel, kui toetuse andmiseks ettenähtud vahendid on lõppenud.

Tingimused

Toetust saab taotleda aktiivne põllumajandustootja, kes on füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes on sõlminud pärast toetuse taotluse esitamist enda poolt valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Toetusega hüvitatakse taotlejatele osaliselt kuni 70% kindlustusmaksest, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

  • taotlejal ei ole riikliku maksuvõlga või riikliku maksuvõla tasumine on ajatatud;
  • taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomatauditõrje seaduse, taimekaitseseaduse sätestatud süüteo toimepanemise eest;
  • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

 

Taotluse avaldusele tuleb taotletava toetuse suuruse kindlaksmääramiseks lisada (e-PRIA portaalis üles laadida) kindlustuspakkumus.

1) kindlustusandja ärinimi ja äriregistri kood;

2) teave kindlustatud eseme kohta;

3) teave kindlustusmakse hüvitamise kohta. Kindlustusmaksed hüvitatakse üksnes siis, kui kindlustuslepingu tingimused näevad ette, et kahju hüvitamine rakendub juhul, kui kindlustatud esemest on kahjustunud vähemalt 20%;

4) teave selle kohta, et kindlustuslepinguga hüvitatakse sellised kahjud, mille on põhjustanud ebasoodsad ilmastikuolud või looma- või taimehaigus või kahjurite levik või keskkonnajuhtum, mille tõttu on kahjustunud rohkem kui 20% asjaomase põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust kolme eelneva aasta jooksul või eelneva viieaastase perioodi kolme aasta keskmisest, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja;

5) kindlustusväärtus;

6) kindlustusmakse suurus;

7) kindlusperioodi pikkus.

 

Kindlustusleping ei või olla sõlmitud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval ja kindlustusperioodi pikkus võib olla kuni 12 kalendrikuud.

Kindlustustoetus on ette nähtud selliste kulude katteks, mille on põhjustanud:

1)      ebasoodsad ilmastikuolud;

2)      looma- või taimehaigused;

3)      kahjurite levik või keskkonnajuhtumist tulenev majanduslik kahju.

Kindlustusleping ei pea katma toetuse saaja kogu abikõlblikku toodangut (sh loomi), näiteks konkreetset põllumajanduskultuuri või loomaliiki. Kindlustusmaksed hüvitatakse üksnes siis, kui kindlustuslepingu tingimused näevad ette, et kahju hüvitamine rakendub juhul, kui kindlustatud esemest on kahjustunud vähemalt 20%.

Kindlustusega hüvitatakse ainult eespool nimetatud kahjude korvamisega seotud kulud, kui kindlustatud esemeks on tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuur, kartul, köögivili, puuvili, marjad, viljapuu, marjapõõsas, puukooliistandus, dekoratiivtaim, veised, sead, lambad, kitsed, hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused), kodulinnud või mesilaspered.

Põllumajanduskindlustustoetusega hüvitatakse kuni 70% kindlustusperioodil tasutud kindlustusmaksest, kui kindlustuskaitse hõlmab eelpool nimetatud kindlustusjuhtumit.

Toetuse taotlemise ja maksmise tingimused on sätestatud Põllumajanduskindlustoetuse määrusega

Kohustused

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast kindluslepingu sõlmimist ja kindlustusmaksete täielikku või osadena tasumist PRIAle e-PRIA kaudu maksetaotluse koos kindlustusmakse tasumist tõendava maksekorralduse ärakirja või väljatrükiga või arvelduskonto väljavõttega.

Maksetaotluse esmakordse esitamise korral esitab toetuse saaja lisaks kindlustuspoliisi ja maksegraafiku ärakirjad.

Maksetaotlusele tuleb lisada:

  • kindlustuspoliisi koopia (esmakordsel esitamisel);
  • teave kindlustusmakse osalise või täieliku tasumise kohta;
  • teave kindlustusmakse tasumist tõendavate dokumentide kohta.

Kindlustusmaksete arved ja arveid tõendavad maksedokumendid tuleb e-PRIAs maksetaotluse juurde üles laadida.

Toetuse saaja võib aastas esitada kuni neli maksetaotlust.

Toetuse määramine

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse PRIAs 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast. 

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)