Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - august - september 2020

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - august - september 2020

Avatud taotlusvoorud – august 2020 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

 

1.01-31.12.20

2 120 000

50 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

 

2.03.-31.12.20

123 730

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus

EMKF meede 2.12

6.04.-31.12.20

 

211 801

35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Lamba- ja kitseliha eraladustamise toetus Alates 07.05.20   pärast komisjonilt positiivse otsuse saamist kaheksandal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud
Veiseliha eraladustamise toetus Alates 07.05.20   pärast komisjonilt positiivse otsuse saamist kaheksandal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4

17.08.-24.08.20 700 000

90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast, hiljemalt

30.12.2020
3 kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 4.4.5

17.08.-26.08.20 5 000 000 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1
19.08.-25.08.20 eeltäitmine, 26.08.-02.09.20 taotluse esitamine 3 750 000 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast

Esimene osa 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Teine osa 3 kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Tootjarühmade tunnustamine

MAK meede 9.1.1
24.08.-31.08.20 940 000 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast, hiljemalt 7.12.2020 -

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kolme aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni nelja aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2023. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – september 2020

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus

MAK meede 3.1

09.09.-16.09.20 150 000 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast, hiljemalt 25.11.2020 3 kuu jooksul nõuetekohaste maksetaotluse saamisest

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus

EMKF meede 4.3.2

23.09.-30.09.20 100 000 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF meede 4.1

23.09-30.09.20 300 000 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest