Lõppenud voorude jooksvad tulemused – august 2023

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 25. augusti seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

22.03.-05.04.2023 32 732 000 538 69 663 207 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.08.2023, täiendava eelarve osas hiljemalt 30.11.2023

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2

10.-17.05.2023 570 000 2 379 076 368 791

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4

10.-24.05.2023 1 000 000 13 1 602 881 PRIA teeb otsused hiljemalt 28.09.2023

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

17.-31.05.2023 4 000 000 22 4 556 007 PRIA teeb otsused hiljemalt 21.09.2023

Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks (toiduainetööstustele energiakulu hüvitamine)

Riiklik

14.06.-21.06.2023 4,9 miljonit 48 4 449 450 PRIA teeb otsused sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 31.12.2023, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

20.06.-30.06.2023 820 000 8 818 864 PRIA teeb otsused hiljemalt 01.09.2023

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF meede 4.3
24.-28.07.2023 156 000 3 156 000 PRIA teeb otsused hiljemalt 06.10.2023

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

14.-18.08.2023 2 miljonit 22 1 999 959 PRIA teeb otsused hiljemalt 10.11.2023