Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus 2023

Meede 3.2 VII voor EAFRD MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetuse eesmärk on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine läbi kõrgema ja stabiilsema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise. Lisaks suurendatakse tarbijate teadlikkust toidukvaliteedikava toodetest.

Toetust võib taotleda Euroopa Liidu siseturul toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamisega seotud tegevuse elluviimiseks.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 570 000 eurot. Toetus rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

Toetust saab taotleda 10.–17. mai 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhend on leitav abimaterjalide hulgast ning portaalis iga vastava teenuse juures.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige 3.2 – Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Selleks tuleb e-PRIAs avada esitatud taotlus ning vajutada nupule „Esita muudatustaotlus“.

Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata, mis tähendab, et taotlust ei hakata sisuliselt menetlema.

Tingimused

Taotleja võib taotlusperioodi jooksul esitada ühe taotluse. Taotleja peab koos taotlusega esitama ka toetatava tegevuse plaani.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 16. märtsi 2016. a määrusega nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“.

Toetust võib taotleda juriidiline isik või seltsing (edaspidi taotleja), kes on:

 • Siseriiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm. Ühte ettevõtjat võib käsitada tootjate rühmana, kui ta on ainus ettevõtja, kes toidukvaliteedikava alusel registreeritud nimetusega toodet toodab.

  Siseriiklike toidukvaliteedikavade eesmärgiks on tõsta esile tooteid, mis erinevad teistest turul pakutavatest sarnastest toodetest näiteks oma kõrgema kvaliteedi või tootmisviisi tõttu. Toidukvaliteedikava tunnustamiseks on vaja moodustada tootjarühm, kuhu kuuluvad tootjad, kes kõik toodavad mingit kindlat toodet ühel ja samal kokkulepitud viisil ehk järgivad nende endi poolt koostatud toidukvaliteedikava eeskirja. Nimetatud eeskirja esitab tootjarühm Põllumajandus- ja Toiduametile, kes teeb otsuse selle tunnustamise või tunnustamata jätmise kohta. Tunnustamise taotlemise täpsem kord on kehtestatud maaeluministri määrusega.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1–29) alusel registreeritud tooteid tootvaid ettevõtjaid ühendav tootjarühm. Tooteid saab registreerida kas kaitstud päritolunimetusena, kaitstud geograafilise tähisena või garanteeritud traditsioonilise tootena.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 alusel registreeritud nimetusega toodet tootvaid ettevõtjaid ühendav tootjate rühm. Määruses käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides.

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1151/2012 ning(EL) 2019/787 puhul on vastava tunnustamise otsuse tegijaks Euroopa Komisjon. Sarnaselt siseriiklike toidukvaliteedikavadega tuleb ka nende määruste alusel registreeritavate kvaliteedikavade puhul moodustada kõigepealt tootjarühm ning seejärel koostada tootespetsifikaat ehk eeskiri, mida kõik tootjad peavad tootmisel järgima.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 alusel mahepõllumajanduslikult toodetud toodete põllumajandustootjaid või  töötlejaid ühendav tootjate rühm. Mahepõllumajanduslikult tooteid tootvad põllumajandustootjad ei pea kvaliteedikavas osalemiseks moodustama eraldi tootjate rühma, vaid iga tootjat tunnustatakse eraldi. Toetust võivad taotleda ka põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid, kelle liikmeteks on mahepõllumajandustootjad. Sellisel juhul esitab organisatsioon taotluse, kus toob välja oma liikmete nimekirjast mahepõllumajandussaaduste tootmisega tegelevad tootjad ehk need isikud, kes on taotletava toetuse eest elluviidavatest tegevustest otsesed kasusaajad.

Koos taotlusega tuleb esitada toetatava tegevuse plaan, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • tegevuse eesmärk ja kirjeldus;
 • tegevuse liik;
 • tegevusega hõlmatavad tooted;
 • tegevuse elluviimise aeg ja koht;
 • tegevuse sihtrühm ja sihtrühma eeldatav suurus;
 • tegevuse elluviimiseks kasutatavad meediakanalid;
 • tegevuse eelarve kululiikide kaupa;
 • tegevuse oodatav tulemus.

 

Kõik teavitamise ja müügi edendamise tegevused, mis toetuse eest tehakse, peavad olema suunatud tarbijatele, et tõsta nende teadlikkust toidukvaliteedikavade raames toodetud toodetest. Lisaks peavad kõik tegevused toimuma Euroopa Liidu siseturu piirides. Toetatava tegevuse eesmärgiks peab olema tarbijale suunatud teavitustegevus, millega neid mõjutatakse ostma tooteid, mis on toodetud Euroopa Liidu või siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames.

Tarbija mõjutamise all mõeldakse siin info edastamist kvaliteedikavade raames toodetud toodete eriliste omaduste või kasutatavate tootmisviisidega seotud eeliste kohta. Toetatav tegevus ei tohi olla suunatud kaubamärkide tutvustamisele ega ergutada tarbijat ostma toodet selle päritolu tõttu. Toote päritolu võib välja tuua tingimusel, et seda ei ole põhisõnumist enam rõhutatud. Messi korraldamise või sellel osalemise korral võib messikataloog sisaldada ettevõtjate nimesid, logosid ja kaubamärke ning muid andmeid nende ettevõtjate kohta.

Taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist alustada varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Kui taotleja tegutseb seltsingu vormis, esitab ta koos taotlusega seltsingulepingu ärakirja.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimustega palume täpsemalt tutvuda määrusest

Kohustused

Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIAle kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul, alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2025. aasta 30. juuni.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle maksetaotluse koos nõutavate dokumentidega.

Toetuse saaja on kohustatud:

 • saadud toetusraha sihipäraselt kasutama;
 • esitama PRIAle tegevuse elluviimise perioodil alates taotluse rahuldamise otsusest iga kvartali alguses nimekirja üritustest, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse, koos nende toimumise koha ja ajaga. Nimekiri tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne iga kvartali algust;
 • tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse;
 • võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle;
 • esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • teavitama viivitamata PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

Toetuse saajal on kohustus esitada taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates kuni projekti elluviimise perioodi lõpuni vähemalt kümme tööpäeva enne iga kvartali algust nimekiri üritustest, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse, koos nende toimumise asukoha ja ajaga. Nõude täitmiseks tuleb saata iga kvartali alguses PRIAsse e-kiri (info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)), kus on kirjas üritused, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse.

 

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt on kehtestatud nõuetega võimalik tutvuda määrusest

Toetuse määrad

Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ühes voorus on 190 000 eurot.

Taotleja poolt tehtavad toetatavate tegevuste elluviimisega seotud personalikulud ning nendelt arvestatud maksud võivad moodustada kokku kuni 10% taotletava toetuse summast (taotlusele märgitud toetuse summa, mille hulka on arvestatud ka personalikulud).

Toetuse määramine

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele.

Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab taotlusvooru eelarvet, hindab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel. Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni.

Hindamiskomisjon koostab taotluste paremusjärjestuse,  milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks peab moodustama vähemalt 30% maksimaalsest hindepunktide summast (54st 16,2 punkti).

Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, st hiljemalt 9. augustiks 2023. aastal. 

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.