Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - veebruar - märts 2020

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - veebruar - märts 2020

Avatud taotlusvoorud – veebruar 2020 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

 

1.01-31.12.20

 

50 tööpäeva taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF 3.4 meede

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF 3.3 meede

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 € koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

 

Toidu ekspordivõimaluste edendamine

26.02-04.03.20

-

50 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

Toetust ei maksta kontaktreisil osalejale, vaid tegevuse korraldajale

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 8.6

5.-25.02.20

Taotlusi võtab vastu SA Erametsakeskus

 

100 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saabumisest

*LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Saabuvad taotlusvoorud – märts 2020

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

2.-23.03.20  Hilinenult kuni 17.04.20**

*

10.12.2020

alates detsember 2020

Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus

2.-23.03.20  Hilinenult kuni 17.04.20**

*

10.12.2020

alates detsember 2020

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus

2.-23.03.20

1 071 000

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Ute kasvatamise üleminekutoetus

2.-23.03.20

291 515

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Ute üleminekutoetus

2.-23.03.20

12 711

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Veise üleminekutoetus

2.-31.03.20

1 322 904

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Piima üleminekutoetus

2.-23.03.20

3 835 347

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

2.03.-31.12.20

123 730

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus (meede 2.12)

25.03-1.04.20

(võib muutuda)

Ootab kinnitamist

35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

35 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

eeltäitmine

18.-24.03.20

vastuvõtt          

25.03-01.04.20

5 678 067

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

* Piimalehma kasvatamise otsetoetuse määramise otsustab PRIA 10. detsembriks 2020

** Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta