Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus 2020

Meede 8.6 VI voor EAFRD

Toetust menetleb, määramise otsuseid teeb ja kontrollib SA Erametsakeskus. 

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetuse eesmärgiks on metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine. Toetatakse hooldusraiet kuni 30 aastases puistus, kasvavate puude laasimist ja ulukikahjustuste ennetamist. Metsaühistud saavad toetuse abil soetada metsatöödeks vajalikke seadmeid ja tarvikuid.

VASTUVÕTU AEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 5.– 25. veebruar 2020. a Sihtasutuses Erametsakeskus. Taotluse saab esitada ainult e-PRIA portaalis. e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures.

Toetuse taotlemiseks vajalikku infot saab SA Erametsakeskuse kodulehelt www.eramets.ee/toetused/metsameede/.

Taotlusi menetleb ja toetuse määramise otsuseid teeb PRIA poolt delegeeritud asutusena SA Erametsakeskus. Toetused maksab pärast investeeringute elluviimist ja Erametsakeskuse poolset kontrolli välja PRIA.

Tingimused

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  11. mai määrusega nr 59 Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus.

Toetust saab taotleda metsaühistu, mikroettevõtja (sh FIE) (vähem kui 10 töötajat ja aastakäibe ja/või aastabilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot), füüsiline isik. Loe mikroettevõtja määratluse kohta Euroopa komisjoni soovitusest ja VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõte) määratlust käsitlevast teatmikust.

Mikroettevõtja (va FIE) peab esitama eelmise majandusaasta aruande äriregistrisse enne taotluse esitamist.

Lisateavet saab SA Erametsakeskusest Tallinna maantee 22, 79512 Rapla, telefonidel 5683 6537, 5356 7390 ning e-posti aadressil metsameede [at] eramets [dot] ee.