Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - september - oktoober 2021

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - september - oktoober 2021 (24. septembri seisuga)

Avatud taotlusvoorud – september 2021 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

LEADER kohalikuks arenguks

MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused

EMKF meede 3.4

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 € koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

01.03-31.12.2021

135 400

45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

17.06-31.12.2021 800 000 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

22.-29.09.2021, eeltäitmine 15.-21.09.2021 5 mln 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste mdokumentide laekumisest

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.3

22.-29.09.2021, eeltäitmine 15.-21.09.2021 4 mln 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 8

22.09.-06.10.2021

Taotlusi menetleb SA Erametsakeskus
1 913 000 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.

Loe lisaks siit.

Saabuvad taotlusvoorud – oktoober 2021

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve  

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

06.-13.10.2021

3 345 950   45 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõpust nõuetekohaste dokumentide saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus kalapüügitoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale

Riklik

06.10.-13.10.2021 1 785 000   40 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõpust 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjarühmade loomise ja arendamise toetuse maksetaotluste esitamine

MAK meede 9.1.2

18.10-30.11.2021 850 000   - 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest