Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2021

Meede 4.2.3 IV voor MAK 2014-2020

Vastavalt määruse muudatusele, on toetuse uus maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul 3 miljonit eurot ühe taotleja kohta.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.

Tootjaorganisatsioonina tunnustamine on tunnustatud tootjarühma järgmine arenguetapp, millest tulenevalt võimaldatakse toetust taotleda ka ettevõtjal, kes on tunnustatud tootjaorganisatsioonina. Meetme 4.2.3 eesmärk on ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu parandada ühistute ja muude ettevõtjate omavahelist koostööd. See, et toetust võimaldatakse taotleda ka tunnustatud tootjaorganisatsioonil, mis on ühistegevuse arengu kõrgeim tasand, aitab veelgi paremini kaasa meetme eesmärkide (koostöö järgmine tasand) täitmisele.

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma töötlemise ja turustamise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

2021. a taotlusvooru eelarve on 4 000 000 eurot.

PRIA teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid mitte hiljem kui 20. jaanuar 2022. a.

 

Vastuvõtu aeg ja koht

 

Toetustaotlusi saab esitada 22.-29. september 2021. a. Alates 15. septembrist on võimalik toetustaotlusi eeltäita. Eeltäidetud taotlused tuleb esitada vastuvõtuperioodil.

Taotluste vastuvõtt toimub e-PRIAs

e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e- PRIA juhendite alajaotuses.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha siin. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas ka kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik broneerida endale sobiv aeg (www.pria.ee/broneering).

 

Rahastamisvahendid investeeringute planeerijaile

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille järgi väljastab sihtasutus laene ja tagatisi MAK 2014-2020 vahenditest põllumajandus-, toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele.

Rahastamisvahendist rahastatakse investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse, mis vastavad toetatavatele tegevustele seoses MAK meetmega 4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks".

Vaata lähemalt siit.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 30. septembri 2015 määrusega nr 6 "Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus".

Toetust võib taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kes on:

Vastavalt VKE määratlusele,  on ettevõttel võimalik kindlaks teha ettevõtte suurus:

 • Mikroettevõtjateks loetakse need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.
 • Väikese suurusega ettevõtjate kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
 • Keskmise suurusega ettevõtjate kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.
 • Suurettevõtjaks loetakse neid ettevõtjaid, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal alla 750 töötaja (koos partner- ja sidusettevõtjatega) ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli alla 200 miljoni euro.
   

Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
   

Toetust ei saa taotleda objektide rajamiseks aladel, mis jäävad Rail Balticu raudteetrassi koridoriks planeeritud maale.

Toetuse taotlemisel peab taotleja kinnitama, et kahe aasta jooksul enne taotluse esitamist ei ole toimunud sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, ning taotleja võtab kohustuse, et ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud.

Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 11 sätestatu kohaselt on põllumajandustooted aluslepingu I lisas loetletud tooted, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1379/2013 I lisas loetletud kalandus- ja vesiviljelustooted. Komisjoni sama määruse artikli 2 punkti 10 kohaselt on põllumajandustoodete töötlemine põllumajandustoodete mis tahes töötlemine, mille saadus on samuti põllumajandustoode. Siia ei kuulu selline põllumajandusettevõttes toimuv tegevus, mis on vajalik loomse või taimse saaduse esmamüügiks ettevalmistamiseks. Artikli 2 punkti 8 kohaselt on põllumajandustoodete turustamine toodete omamine või väljapanek, mille eesmärk on müük, müügiks pakkumine, tarnimine või mis tahes muu turustamise viis, välja arvatud esmatootja esmamüük edasimüüjatele või töötlejatele, ja mis tahes tegevus, millega toodet esmamüügiks ette valmistatakse. Esmatootja poolset lõpptarbijale müümist käsitatakse turustamisena, kui see toimub selleks ettenähtud kohas.

Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 1. Ehitise kohta on ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
 2. Ehitis ja selle alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, ning vähemalt viieks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja.

Ehitise abikõlbliku kulu moodustab:

 • ehitise püstitamise maksumus;
 • ehitise rajamise maksumus;
 • ehitise paigaldamise maksumus;
 • ehitise rekonstrueerimise maksumus;
 • ehitise laiendamise maksumus.

Abikõlblike kulude hulka loetakse ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

Meetme määruses on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad investeeringuobjekti hinnapakkumused iga ehitise kohta eraldi ja need hinnapakkumused peavad sisaldama järgmisi andmeid:

 • taotleja ja hinnapakkuja nimi;
 • hinnapakkuja kontaktandmed;
 • hinnapakkumuse väljastamise kuupäev;
 • kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus;
 • ehitise nimetus;
 • ehitise ehitisregistri kood;
 • selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
 • ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud;
 • hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta kehtestatud nõuetest saab lugeda meetme määrusest § 7.

Seadme abikõlbliku kulu moodustab:

 1. Seadme ning selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;
 2. Seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, on ehitis taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping:

 • vähemalt kolmeks aastaks alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja,
 • ning vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja,
 • või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.

Meetme määruses on kehtestatud nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta kehtestatud nõuetest saab lugeda meetme määrusest § 7.

Toetuse määrad

Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:

 • mikro- või väikeettevõtjale kuni 40%;
 • keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35%;
 • suurettevõtjale kuni 25%.

Toetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.


Toetuse määra suurendatakse 5% võrra, aga mitte rohkem kui 45%-ni, kui taotleja on mikro- või väikeettevõtja, kelle:

 • ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine või
 • kavandatava investeeringu eesmärk on edendada puu- ja köögivilja või põllumajandusloomade turustamist.
   

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on kolm miljonit eurot ühe taotleja kohta.

Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluv ettevõtja või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda eelnevas lõigus sätestatud ulatuses.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

Taotlusi hinnatakse määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Täpsemalt palume hindamise korra ja kriteeriumidega tutvuda meetme määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. 

Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 20 punkti hindamiskriteeriumite maksimumhinnete summast.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid hiljemalt 20. jaanuariks 2022.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos vajalike dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, peab toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. aastal. Kokku saab liisingu puhul investeeringu tegemist tõendavaid dokumente esitada ühe taotluse kohta kuni 20 korda.

Toetuse saajal peab hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitusregistris kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda tema arvelduskontole kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Toetuse saaja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel. Eelduseks on, et kõnealune investeering või selle osa on tehtud (töö või teenus lõpetatud, kaup ostetud), toetuse saaja on selle vastu võtnud ning teenuse/kauba pakkujale tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma. Toetuse väljamaksmiseks OTKA alusel tuleb PRIAle esitada e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega.

Pärast PRIA käest raha laekumist peab toetuse saaja tasuma saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa. Raha ülekandmise tõenduseks esitab toetuse saaja PRIAle teatise koos maksmist tõendava dokumendiga (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Teatis koos maksekorraldus(t)ega tuleb PRIAle esitada seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiate juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine, peab toetuse saaja ettevõte olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel hiljemalt esimese aasta lõpuks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Samaks ajaks peab toetuse saaja turustama tehtud investeeringu tulemusena mahepõllumajandustoodet, kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandustoodete töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine.