Rahastamisvahendid investeeringute planeerijaile (MAK 2014-2020)

Perioodil 2014-2020 on ettevõtjatel võimalik saada maaelu arengukava (MAKi) vahenditest moodustatavast fondist MAKis ettenähtud investeeringute elluviimiseks laenu, samuti saab selle vahenditest garanteerida ettevõtjate võetavaid laene.

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille järgi väljastab sihtasutus laene ja tagatisi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest põllumajandus-, toidutööstus- ja maapiirkonna ettevõtjatele. Koos Eesti riigieelarvest tuleva osalusega on rahastamisvahendi maht 39 460 000 eurot.

Rahastamisvahendist rahastatakse investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse, mis vastavad toetatavatele tegevustele seoses järgmiste MAK meetmetega:

  • 4.1 "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks"
  • 4.2 "Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks"
  • 6.4 "Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas"

Rahastamisvahendi raames pakutakse kolme finantstoodet: mikro- ja väikeettevõtete kasvulaenupikaajaliste investeerimislaenu ning tootjarühmade ja alustava noortalunikust mikroettevõtja tagatist.

Rahastamisvahendist ei anta laenu ega tagatist investeeringutele, mis on lõpetatud või täielikult ellu viidud enne laenu- või tagatise taotluse rahuldamise otsuse kuupäeva.

Rahastamisvahendist antud laenu või tagatise abil teostatav investeeringuobjekt peab asuma Eesti Vabariigi territooriumil; meetme 6.4 tegevuse korral peab investeeringuobjekt asuma MAK-i peatükis 8.1 esitatud määratlusele vastavas maapiirkonnas.

Laenu võib anda turutingimustel või abina (s.o riigiabina või vähese tähtsusega abina).

Rahastamisvahendist antava laenuga võib rahastada ka põllumajandussektorisse (meetme 4.1 kohased investeeringud) tehtavat uut investeeringut täiendavat ja sellega seotud käibekapitali, kuid mitte rohkem kui 30% ulatuses rahastamisvahendist antava laenu kogusummast. Käibekapitali rahastamise taotlust peab laenutaotleja veenvalt põhjendama  ning see peab kaasnema arendus- või laiendustegevusega. Meetmete 4.2 ja 6.4 investeeringute puhul käibekapitali jaoks laenu ei anta.

Lisainfo ja taotlusvormid uute laenutoodete kohta asuvad  sihtasutuse veebilehel www.mes.ee. Sihtasutus alustas laenutaotluste vastuvõttu 8. veebruaril 2016 ja taotlusi saab esitada kuni vahendite ammendumiseni.