COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus kalapüügitoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale 2021

Riiklik

Tutvustus

Meetme eesmärk on hüvitada kahju ettevõtjatele, kes saavad sissetuleku kala käitlemisest ning tegelevad kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega, täpsemalt EL-i päritolu toiduks kõlbliku ahvenafilee turustamisega välisturgudel. Tegemist on erakorralise toetusega mageveekalade töötlemisega tegelevatele ettevõtetele suuremahulise toidukao ennetamiseks.

Toetust antakse riigiabina COVID-19 pandeemiast tingitud kalapüügitoodete töötlemise tegevusvaldkonna turutõrke tagajärjel müümata jäänud, kuid tasuta üle antud tarbitava kalapüügitoote koguse omahinna osalise hüvitamisena otsetoetusena.

Taotlusvooru eelarve on 1 785 000 eurot.

Taotlust saab esitada 6. oktoobrist kuni 13. oktoobrini 2021. a.

Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on vaja eelnevalt registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete kanne registrisse tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Erakorralise toetuse taotluse esitamiseks valige e-PRIA peamenüüst „Taotlemine“ ning klõpsake seejärel nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige meede „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus kalapüügitoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale“.

 

Tingimused

Erakorralist toetust saavad taotleda kalapüügitoodete töötlemisega tegelevad ettevõtjad, kellel on toiduseaduse alusel antud tegevusluba kala käitlemise valdkonnas ning kes annavad tasuta üle Euroopa Liidu (edaspidi EL) päritolu toiduks kõlbliku, ent realiseerimata jäänud ahvenafilee laovaru.

Toetust saab taotleda EL-i päritolu toiduks kõlbliku 2019. ja 2020. aastal püütud ahvena (Perca fluviatilis) filee tasuta üleantava laovaru kohta. Kui laovaru on ladustatud terve kalana, antakse see üle fileena.

Toetust võib taotleda kalapüügitoodete töötlemisega tegelev ettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:

  • tema tegevusalaks on kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 10201);
  • tal on kala käitlemise valdkonnas kehtiv tegevusluba, mis on antud toiduseaduse alusel enne 2019. aastat;
  • tal oli 2020. aasta 31. detsembri seisuga laovaru, mille säilivustähtaeg saabub hiljemalt 2022. aasta esimesel poolaastal;
  • ta on perioodil 2018–2020 tegelenud ahvena või ahvenafilee väljaveoga Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki või Euroopa Liidu välisesse riiki.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määruses.

Kohustused

Toetust makstakse taotlejale, kes pärast taotluse esitamist annab taotluses märgitud koguses või sellest vähem laovaru tasuta üle Eesti kaitse-, haridus-, kinnipidamis-, tervishoiu-, sotsiaalabi- või hoolekandesüsteemi asutusele, nende asutuste toitlustust korraldavale ettevõtjale või sellisele sihtasutusele või mittetulundusühingule, kelle põhikirjas sätestatud eesmärk on Eestis kodanikuühiskonna edendamine tasuta toiduabi organiseerimise kaudu. Kui laovaru oli ladustatud terve kalana, antakse laovaru üle fileena. Toetuse saaja esitab toetuse saamiseks maksetaotluse PRIAle hiljemalt 30. detsembriks 2021.

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne ühikumäär laovaru kilogrammi kohta on 6,3 eurot. Toetuse andmiseks ettenähtud vahendite piires rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, vähendades vajaduse korral toetuse summat võrdeliselt iga taotleja kohta.

Toetuse määramine

Toetust makstakse riigiabina. Ühe taotleja kohta on maksimaalne riigiabimäär 270 000 eurot. Kui ühe taotleja kohta on riigiabi maksimaalne määr 270 000 eurot täitunud ja seetõttu talle selle raamistiku alusel abi andmist kohaldada ei saa, on tal siiski võimalik kalamajandusliku vähese tähtsusega abina saada kuni 30 000 eurot. Üheks taotlejaks loetakse üksteisega seotud ettevõtjad vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 40 lõike 4 või sama seaduse § 44 lõike 3 alusel või taotluse rahuldamata jätmise otsuse sama seaduse § 40 lõike 41 või sama seaduse § 44 lõike 4 alusel ning teeb otsuse taotlejale teatavaks 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast ehk hiljemalt 08.12.2021.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 40 lõike 4 või sama seaduse § 44 lõike 3 alusel ning kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse laekumisest.