Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - märts - aprill 2020

Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - märts - aprill 2020

Avatud taotlusvoorud – märts 2020 

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

 

1.01-31.12.20

 

50 tööpäeva taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF 3.4 meede

 

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF 3.3 meede

 

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Koolikava toetus

 

avatud läbi aasta

2 988 671 € koos kaasnevate haridusmeetmetega

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

 

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

 

2.03.-31.12.20

123 730

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

2.-23.03.20  Hilinenult kuni 17.04***

**

10.12.2020

alates detsember 2020

Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus

2.-23.03.20  Hilinenult kuni 17.04***

**

10.12.2020

alates detsember 2020

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus

2.-23.03.20

1 071 000

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Ute kasvatamise üleminekutoetus

2.-23.03.20

291 515

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Ute üleminekutoetus

2.-23.03.20

12 711

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Veise üleminekutoetus

2.-31.03.20     

1 322 904

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Piima üleminekutoetus

2.-23.03.20

3 835 347

22.06.2020

alates juuni lõpp 2020

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

eeltäitmine 18.-24.03.20 vastuvõtt 25.03-01.04.20

5 678 067

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

*LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

** Piimalehma kasvatamise otsetoetuse määramise otsustab PRIA 10. detsembriks 2020

*** Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta

Saabuvad taotlusvoorud – aprill 2020

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (meede 5.2)

20.-24.04.20

 

75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3)

25.-31.03.20 eeltäitmine,  1.-8.04.20 taotluse esitamine

 

50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (meede 1.1)

6.-13.04.20

 

100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (meede 1.2)

6.- 13.04.20

 

100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus (meede 2.12)

6.04-31.12.20

 

211 801

35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

35 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3)

13.-17.04.20

500 000

45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

25 tööpäeva jooksul arvates  nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 4.1)

22.-28.04.20 eeltäitmine,  29.04-6.05.20 taotluse esitamine

300 000

45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest

25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest